Lågfriktionsyta för perifera venkatetrar (PVCs)

Nanexas lågfriktionsyta tillhandahåller väldigt låg friktion mellan nålen och katetern hos perifera venkatetrar, något som är av yttersta vikt vid insättning av sådana hos patienter.

Nanexa har under en tid undersökt borsyra som ersättningsmaterial för silikonoljan i perifera venkatetrar. Anledningen till detta är att nya krav har medfört att ytterligare komponenter måste adderas till perifera venkatetrar, dessa komponenter inkluderar bland annat stickskydd och blodstänkskydd. När dessa komponenter adderas till perifera venkatetrar ökar friktionen avsevärt mellan de olika delarna. I de adderade komponenterna finns delar som pressas mot varandra med ett högt tryck. Det höga trycket pressar undan silikonoljan vilket resulterar i den ökade friktionen. Med Nanexas lågfriktionsbeläggning uppstår inte detta problem då borsyran fungerar som ett fast smörjmedel. Smörjmedlet blir i det här fallet som en del av produkten och kan inte trängas undan. Detta är något som inget flytande smörjmedel kan åstadkomma.

Borsyra har också tidigare använts som tillsats i t ex petroleum som just smörjmedel. Förutom att borsyran fungerar som ett lågfriktionsmaterial är den också milt antiseptisk utan att vara giftig, idag används den som tillsats i ett flertal läkemedel (t ex ögondroppar Oculac®). En ytterligare fördel med borsyran är att den lätt tas upp och omhand av kroppen utan att anrikas i blodbanan på något sätt.

Fördelar med borsyra som lågfriktionsmaterial

• Friktionskoefficient som är 40x lägre än teflon mot metall (teflon = 0,05, borsyra = 0,0013)
• Icketoxisk med LD50 (för möss) på runt 3,5 g/kg kroppsvikt
• Vattenlöslig (5,7 g/100 ml)
• Milt antiseptisk
• Kan appliceras på nålen med en enkel doppbeläggningsteknik
• Lågt pris ($1000 per ton och det går åt extremt lite till varje nål)
• Miljövänligt