Teknik

PharmaShell® är ett revolutionerade drug delivery-system för framtidens läkemedel utvecklat av Nanexa.

PharmaShell® bygger på inneslutning av läkemedelspartiklar och ger nya möjligheter för målsökning och dosering av parenterala läkemedel med högre precision.

PharmaShell® ger

  • Kontrollerad frisättning, kontrollerad cirkulationstid och depåfunktion
  • Möjlighet till målstyrning
  • Hög drug load
  • Förlängd hållbarhet för känsliga läkemedel
  • Nya immaterialrättsliga skydd för utgångna patent

Idag förekommer många läkemedel som partiklar som kan administreras på olika sätt, t ex oralt eller parenteralt. PharmaShell® innesluter fasta läkemedelspartiklar i storleksintervallet nano- till mikrometer. Inneslutningen görs genom en kemisk tillverkningsprocess där ett nanometertjockt skal bildas direkt utanpå läkemedelspartiklarna.

Skalen som innesluter läkemedlet är täta, stabila och designade för att sakta men fullständigt lösas upp i kroppen. Nanexa kan genom att justera tjockleken på PharmaShell®-skalet bestämma frisättningsprofilen för läkemedlet i kroppen, t ex kan en depå med PharmaShell® släppa ut en kontrollerad mängd läkemedel kontinuerligt i flera månader. Vid intravenös administrering är längre cirkulationstid i blodbanan en förutsättning för lyckad målstyrning av läkemedel.

Läkemedelskoncentration i blodplasma hos patienter

  1. Frisättning av läkemedel vid traditionell administrering. En hög initial topp som snabbt avklingar, varvid effekten av läkemedlet avtar. Toppen kan bidra till biverkningar och ny dos måste tillsättas om man vill bevara läkemedelseffekten hos patienten.
  2. Förlängd läkemedelsfrisättning med PharmaShell®. Den initiala toppen finns inte längre och läkemedlet läcker långsamt ut i kroppen. Behandlingstiden med läkemedlet går att förlänga i timmar till flera månader, beroende på vad som efterfrågas.
  3. Fördröjd och förlängd läkemedelsfrisättning med PharmaShell®. De helt täta skalen skapar en fördröjning av frisättningsstarten och härigenom öppnas stora fördelar för målstyrning och lokal behandling, t ex med cytostatika.

Drug load är ett mått på halten av den aktiva komponenten (API) i ett läkemedel. Eftersom PharmaShell® tillverkas direkt på ytan av läkemedelspartiklar uppnås en drug load som sällan understiger 70%. Detta kan sättas i relation till konkurrerande system där drug load vanligtvis ligger på 20%.

Målstyrningsmolekyler är inte alltid lätta att kemiskt binda till en läkemedelspartikel, men PharmaShell® underlättar detta genom sin kemiska beskaffenhet. En annan positiv egenskap med PharmaShell® är att de helt täta skalen förlänger lagringshållbarheten hos känsliga läkemedel. Detta har visats genom att skalen helt förhindrar att syre, vatten eller andra föroreningar tränger in till läkemedlet.

ATOMIC
LAYER
DEPOSITION
Med ALD-tekniken kan man åstadkomma tunna skikt med enorm precision på vilken typ av produkt som helst, nästan helt oberoende av produktens storlek och form.

ALD är Nanexas kärnkompetens och inom företaget finns flera decenniers erfarenhet av tekniken. ALD har traditionellt använts inom nano- och mikroelektronik och nästan all elektronisk utrustning idag innehåller komponenter som delvis tillverkats med hjälp av ALD.

Tekniken bygger på växelvis reaktion mellan gasformiga utgångsmaterial som på en yta (av vilken geometri som helst) bygger upp skikt atomlager för atomlager. När skiktet läggs på, och innesluter, små partiklar kallas det för ett nanoskal. PharmaShell® utgörs av ett sådant skal.