Articles of association

BOLAGSORDNING

Org nr 556833-0285

Antagen 2017-10-23

 

§1 Firma

Bolagets firma är Nanexa AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Uppsala kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling, produktion, distribution och marknadsföring av produkter inom området för nanoteknologi, med särskilt fokus på medicinsk nanoteknologi, nya material samt funktionella ytbeläggningar, förvaltning av lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 975 000 kronor och högst 3 900 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

§7 Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer alt behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

§9 Rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman ska dels vara upptagna i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:511), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnänmda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller tvvå biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§10 Bolagsstämman

Årsstämman hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen samt, i förekommande fall, revisionsberättelse, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen samt, i förekommande fall, revisor.
 9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket nämnd lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

______________