Bolagsordning

BOLAGSORDNING
Org nr 556833-0285
Antagen 2021-05-24

§ 1 Firma
Bolagets firma är Nanexa AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling, produktion, distribution och marknadsföring av produkter inom
området för nanoteknologi, med särskilt fokus på medicinsk nanoteknologi, nya material samt
funktionella ytbeläggningar, förvaltning av lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 750 000 kronor och högst 31 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av
bolagsordningen kommer alt behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två
veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post-och Inrikes
Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 9 Rätt att delta på stämman
Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10 Bolagsstämman
Årsstämman hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande
ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen samt, i förekommande fall, revisionsberättelse,
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall,
koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen samt, i förekommande fall, revisor.
9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första
stycket nämnd lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 §
aktiebolagslagen (2005:551).