MEDIA

Kommuniké från årsstämma i Nanexa

24 maj, 2021
- Regulatoriskt pressmeddelande

Den 24 maj 2021 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ). Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 260 000 kronor till styrelsens ordförande, med 230 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 130 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsstämman beslutade att omvälja Göran Ando, Bengt Gustavsson, Urban Paulsson, Mårten Rooth, Otto Skolling och Magnus Westgren samt nyvälja Birgit Stattin Norinder och Eva Nilsagård som styrelseledamöter. Göran Ando omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor utsågs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Niclas Bergenmo kommer att ta över som huvudansvarig revisor efter Lars Kylberg.

Beslutades att inrätta en valberedning inför årsstämman 2022 samt att fastställa en instruktion för valberedningen enligt det i kallelsen till bolagsstämman intagna förslaget.

Beslutades om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser avseende aktiekapital (§ 4) och antal aktier (§ 5) enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om bemyndiganden för styrelsen att besluta om företrädesemission samt riktad emission.

Slutligen beslutade stämman att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram som omfattar samtliga anställda i bolaget, i enlighet med styrelsens förslag. Valberedningens förslag att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram som omfattar vissa av bolagets styrelseledamöter erhöll dock inte erforderlig majoritet.

Innehållen i besluten framgår av stämmokallelsen.