VISION & MISSION

Nanexa ska bli ett världsledande läkemedelsbolag för utveckling av långverkande injicerbara läkemedel och utveckla en ny generation innovativa läkemedel som möjliggörs av vår unika PharmaShell®-teknologi”

I sin världsunika pilotanläggning och laboratorier i Uppsala, driver Nanexa utvecklingen av egna produktprojekt och samarbetsprojekt med andra läkemedelsbolag, baserade på PharmaShell®-systemet.

vårt företag

PharmaShell® ger Nanexa en unik position på den expansiva drug delivery-marknaden

Sedan grundandet 2007 har Nanexa baserat sin verksamhet på ytbeläggningstekniken Atomic Layer Deposition (ALD). Genom åren har Nanexa utnyttjat ALD-tekniken i ett flertal olika projekt, inom allt från detektorteknik för att identifiera provsprängningar av kärnvapen till medicintekniska tillämpningar. Sedan 2015 fokuserar Nanexa på PharmaShell®, där man kombinerar sin mångåriga erfarenhet av ALD med ledande kompetens inom läkemedelsutveckling.

Nanexa är idag ett läkemedelsbolag som utvecklar injicerbara läkemedel baserade på det patenterade och innovativa drug delivery-systemet PharmaShell® – ett system som möjliggör nästa generations långverkande injicerbara läkemedel med hög drug load, tillverkade med atomlagerprecision. Nanexa utvecklar egna produkter och har dessutom samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag som utvärderar PharmaShell, däribland AstraZeneca.

Affärsmodell

Nanexa tillämpar en tvådelad affärsmodell där bolaget dels utvecklar egna produktprojekt, dels ingår samarbetsavtal kring PharmaShell-systemet med externa läkemedelsföretag för deras produktprojekt. För de egna produktprojekten, (nuvarande NEX18 och NEX-20), är målsättningen primärt att utveckla projekten fram till uppnådd Proof of Concept (visa effekt i människa) i kliniska fas II-studier. Därefter kan projekten drivas vidare genom fas III-studier och mot kommersialisering, antingen i egen regi eller genom licensavtal med andra läkemedelsbolag, beroende på vad som bedöms skapa mest värde för bolaget.

Ett licensavtal innefattar normalt sett en initial betalning, så kallad signing fee, och milestone-betalningar när vissa utvecklingsmål uppnås under utvecklingen samt när läkemedlet erhåller marknadsgodkännande, vartefter bolaget erhåller en försäljningsbaserad royalty. En önskvärd partner för NEX-18 eller NEX-20 är ett globalt läkemedelsbolag med stark marknadsposition inom onkologi. En annan möjlighet är att Nanexa ingår avtal med en eller flera aktörer med stark marknadsnärvaro i viktiga regioner.

Vid licensiering av PharmaShell-systemet drivs och bekostas utvecklingen av partners i respektive projekt. Nanexa förväntas då också få betalt för arbete som görs av bolaget och även betalning i form av signing/technology access fee, milestone-betalningar och försäljningsbaserad royalty.

Hållbarhet

Nanexa strävar efter att skapa långsiktigt värde genom att utveckla en ny administrationsform för läkemedel som kan ge människor ett bättre liv. Därmed finns bolagets övergripande hållbarhetsmål väl integrerade i Nanexas vision.

Nanexa strävar efter att vara en trovärdig, pålitlig leverantör och partner till sina kunder och samarbetspartners, en attraktiv arbetsgivare och en långsiktigt bra investering för sina aktieägare.

Social och miljömässig hållbarhet är en viktig del av Nanexas arbete och verksamheten bedrivs i enlighet med regulatoriska riktlinjer och industristandarder som på ett naturligt sätt integrerar många av de viktigaste hållbarhetsfrågorna. Hållbarhetsarbetet fokuseras på att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med etiska regler och riktlinjer, med beaktande av miljöpåverkan av både Nanexas egen verksamhet och bolagets leverantörers.

Kvalitetspolicy 

Nanexa utvecklar innovativa drug delivery-system i syfte att skapa effektiva lösningar på viktiga medicinska problemställningar. Kvalitet eftersträvas i varje del av utvecklingen och alla anställda ska känna ett gemensamt ansvar för att företaget ska nå sina och företagets alla samarbetspartners mål. Med ett väl genomarbetat kvalitetssystem är målet att uppfylla de krav som ställs från myndigheter, såväl nationella som internationella. Företaget bygger in kvalitet från start i alla processer genom att kontinuerligt följa upp resultat och att arbeta med processernas ständiga förbättringar. Målbilden är att Nanexa ska vara med och förbättra dagens läkemedelsbehandling inom flera olika indikationsområden.

Nanexas tillverkning av material för användning i kliniska studier sker under Good Manufacturing Practice (GMP)-förhållanden enligt myndigheternas krav. Prövningar och studier genomförs sedan under de prekliniska och kliniska utvecklingsfaserna för att säkerställa att de slutliga läkemedlen är både effektiva och säkra. Regulatoriska godkännanden krävs alltid för kliniska studier, som sedan utförs inom ramen för det aktuella landets lagstiftning och etiska regler. Prövningarna och studierna är uppbyggda i enlighet med gällande standarder, riktlinjer och direktiv, tex god klinisk praxis (GCP).

Miljö och resor

Nanexa värnar om att direkt och indirekt bevara och skydda miljön i alla delar av verksamheten och strävar konsekvent efter att minska användningen av miljöfarliga ämnen för att säkerställa att bolagets miljöpåverkan är så låg som möjligt. Miljö- och hållbarhetsarbetet ska baseras på FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Bolaget strävar också efter att kontinuerligt förbättra sin miljöpåverkan genom att upprätthålla goda arbetsprocedurer, använda miljöfrämjande teknologi och beakta miljökriterier vid val av leverantörer. De transportsätt som används ska alltid vara miljöeffektiva. Som ett kunskapsintensivt bolag vill vi att våra medarbetare ska kunna medverka på internationella konferenser och möten för att stimulera utveckling och utbyte av idéer och erfarenheter. Vi är samtidigt angelägna om att minska miljöpåverkan som orsakas av onödiga affärsresor och strävar efter att kommunicera digitalt och att alltid utvärdera olika möjligheter att resa miljövänligt. Vi uppmuntrar konferenssamtal och online-möten.

Medarbetare

Nanexa står bakom FN:s Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Nanexa eftersträvar öppenhet och transparens i verksamheten och utveckling av hållbarhetsarbetet är en ständigt pågående process. Nanexas utgångspunkt är att alla medarbetare har lika värde och samma möjligheter, oavsett bakgrund och individuella olikheter, samt att dessa olikheter i samspel ökar utvecklings- och förändringskraften och blir en tillgång för organisationen. Bolagets mångfaldsarbete innebär att inte diskriminera utan att värdesätta och hantera mångfald. Nanexa ser löpande över bolagets processer för att säkerställa att de fungerar i syfte att mångfalds- och genusperspektivet beaktas vid rekrytering av anställda och kontraktering av konsulter.

Viktiga mål är att nå ett starkt engagemang i bolagets verksamhet och vision bland medarbetarna, och att ha en låg personalomsättning.