MEDIA

Alla pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Nanexa AB

15 maj, 2024

Den 15 maj 2024 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ), varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Nanexa erhåller godkännande för klinisk studie med NEX-22

Nanexa AB meddelar idag att den europeiska läkemedelsmyndigheten har godkänt bolagets kliniska prövningsansökan för Fas I-studien med NEX-22. NEX-22 är en långverkande depåformulering av GLP-1-analogen liraglutid med Nanexas patenterade PharmaShell®-system. Målet är att skapa en GLP-1-produkt som kan administreras en gång i månaden vid behandling av typ 2-diabetes.

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2024

3 maj, 2024

Förberedelser för start av klinisk studie med NEX-22 pågår och samarbetet med Novo Nordisk utvecklas väl

Inbjudan till kommentar av Nanexas Q1-rapport 2024

30 april, 2024

Nanexa AB (publ) offentliggör fredagen den 3 maj 2024 sin delårsrapport för första kvartalet 2024 och bjuder in till rapportkommentar.

Nanexa bjuder in till kapitalmarknadsdag 7 maj

29 april, 2024

Nanexa AB bjuder in investerare, analytiker och andra intressenter till kapitalmarknadsdag tisdagen den 7 maj, kl 13:00-15:00 på Kungliga Ingenjörsvetenskapskapsakademien (IVA) i Stockholm.

Godkännandet av klinisk prövningsansökan för NEX-22-studien försenas

16 april, 2024

Nanexa AB meddelar idag att i den pågående granskningsprocessen av den kliniska prövningsansökan för fas I-studien med NEX-22 har ytterligare kompletteringar efterfrågats från tyska läkemedelsmyndigheten, vilket i den nya europeiska regulatoriska processen tar mer tid än förväntat.

Kallelse till årsstämma Nanexa AB (publ)

15 april, 2024

Aktieägarna i Nanexa AB (publ), org.nr 556833–0285 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024, kl. 15:00, på Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala.

Nanexa publicerar årsredovisning för 2023

27 mars, 2024

Nanexa AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2023 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nanexa.com/finansiella-rapporter.

”Ett år som tagit oss närmare kommersialisering och den expansiva typ 2-diabetes- och obesitasmarknaden.”

”Under 2023 har vi levererat i våra produktprojekt och i de projekt vi driver tillsammans med ett antal ledande läkemedelsbolag.

Läs mer

Nanexa publicerar bokslutskommuniké och Q4-rapport 2023

21 februari, 2024

Klinisk prövningsansökan för NEX-22 inlämnad, finansiering säkrad och taktiska prioriteringar för 2024

Inbjudan till presentation av Nanexas bokslutskommuniké och Q4-rapport 2023

20 februari, 2024

Nanexa AB (publ) offentliggör imorgon, den 21 februari 2024, sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2023 och bjuder in till rapportkommentar.

Nanexa optimerar affärsverksamheten genom taktiska prioriteringar

20 december, 2023

Nanexa AB (publ) meddelar idag att styrelsen har beslutat att fokusera verksamheten till tre nyckelområden. Beslutet innebär taktiska prioriteringar med målsättning att dagens kassa och förväntade intäkter från utvärderingsavtal ska räcka till halvårsskiftet 2025 och möjliggöra betydande värdeskapande framsteg i prioriterade samarbeten och det egna projektet NEX-22.

Nanexas kliniska prövningsansökan för NEX-22 fas I-studie emottagen av EMA

Nanexa AB meddelar idag att den kliniska prövningsansökan för fas I-studien av NEX-22 i patienter med typ 2-diabetes har emottagits och validerats av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Nanexa byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

30 november, 2023

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

Nanexa tecknar utvärderingsavtal med ett stort globalt läkemedelsbolag

29 november, 2023

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har tecknat ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement med ett av de största globala läkemedelbolagen, för utvärdering av Nanexas drug delivery-system, PharmaShell®, i en depåformulering av en monoklonal anitikropp.

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-september 2023

20 november, 2023

Positiva kliniska och prekliniska resultat och säkrad finansiering med fokus på NEX-22 och nästa steg i partnerprojekt

Nanexa presenterade hälsoekonomiska data på internationell kongress

14 november, 2023

Nanexa AB presenterade idag data från en hälsoekonomisk studie på den internationella hälsoekonomiska kongressen ISPOR Europe 2023 i Köpenhamn, Danmark. Presentationen hade utsetts till en muntlig podium-presentation som hölls av Nanexas Medical Director, Bengt Gustavsson, och har titeln ”Association between Adherence to Lenalidomide and Patient-Reported Outcomes in Patients with Multiple Myeloma: A Systematic Literature Review”.

Nanexa offentliggör utfall i företrädesemissionen

30 oktober, 2023

Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”), offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission om cirka 121 MSEK (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 26 oktober 2023. Utfallet i Företrädesemissionen visar att 42 146 268 aktier, motsvarande cirka 34,7 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed kommer garantiåtaganden om 32 853 732 aktier, motsvarande cirka 27,1 procent av erbjudna aktier, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget 75 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Nanexa erhåller ytterligare teckningsförbindelse i pågående företrädesemission

20 oktober, 2023

Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 21 september 2023 att styrelsen i Bolaget beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Nanexa meddelar härmed att Bolaget erhållit ytterligare en teckningsförbindelse om cirka 4,7 MSEK från en av Bolagets största aktieägare, Applied Materials Europe B.V., ett bolag i samma koncern som Applied Ventures, LLC, i den pågående Företrädesemissionen.

Nanexa offentliggör EU-tillväxtprospekt med anledning av företrädesemission

11 oktober, 2023

Styrelsen i Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) beslutade den 21 september 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2023, att genomföra en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 121 MSEK (”Företrädesemissionen”). Nanexa har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida www.nanexa.com.

Nanexa rapporterar preliminär finansiell nyckelinformation för perioden januari-september 2023

Som kommunicerat i pressmeddelande den 21 september 2023 beslutade styrelsen i Nanexa AB, till följd av den annonserade företrädesemissionen, att ändra datum för delårsrapport för perioden januari-september 2023 till den 20 november 2023. Med detta pressmeddelande rapporteras preliminär finansiell nyckelinformation för aktuell period.

Nanexa har slutfört den kliniska fas I-studien med NEX-20

5 oktober, 2023

Nanexa AB meddelar idag att fas I-studien NEX-20-01 har slutförts med de sista uppföljningsbesöken för den sista av de tre dosnivåerna som studerats. Nanexa har tidigare kommunicerat positiva resultat från den farmakokinetiska utvärderingen och har nu även avslutat insamling av säkerhets- och tolerabilitetsdata som också stödjer projektets vidare utveckling.

Nanexa bjuder in till investerarmöte 9 oktober i Uppsala

28 september, 2023

Nanexa AB bjuder in investerare och analytiker till bolagets lokaler i Uppsala Business Park måndagen den 9 oktober klockan 10:00-13:00. Styrelseordförande Göran Ando, vd David Westberg med flera från ledningsgruppen kommer att presentera bolaget, motiv och mål med den aviserade företrädesemissionen samt planerna framåt.

Inbjudan till kommentar gällande företrädesemission

22 september, 2023

Nanexa AB (publ) bjuder in till en livesänd kommentar till den aviserade företrädesemissionen.

Nanexa genomför en företrädesemission om cirka 121 MSEK

21 september, 2023

Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) genomför en nyemission av aktier om cirka 121 MSEK före transaktionskostnader med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsen beslutade idag, den 21 september 2023, om Företrädesemissionen med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 9 juni 2023. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt 75 MSEK, vilket motsvarar cirka 62 procent av Företrädesemissionen. Syftet med Företrädesemissionen är att förstärka Bolagets finansiella ställning, att möjliggöra planerade kliniska studier och att genomföra ytterligare värdeskapande aktiviteter som stödjer PharmaShell® och NEX-projekten. Styrelsen har vidare till följd av Företrädesemissionen beslutat att senarelägga publiceringen av Bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2023 till den 20 november 2023.

Nanexa presenterar vid ISPOR Europe 2023

6 september, 2023

Nanexa AB meddelar idag att bolaget fått ett vetenskapligt abstract accepterat till den internationella hälsoekonomiska kongressen ISPOR Europe 2023, den 12:e-15:e November i Köpenhamn, Danmark. Abstractet har titeln “Association between Adherence to Lenalidomide and Patient-Reported Outcomes in Patients with Multiple Myeloma: A Systematic Literature Search” och har blivit accepterat som en muntlig podium-presentation.

Nanexa beviljas patent i Indien

30 augusti, 2023

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har beviljats ett patent i Indien avseende dess PharmaShell®-teknologi. Detta patent omfattar den relevanta tillverkningsmetoden, belagda läkemedelspartiklar som resulterar därav och farmaceutisk komposition som innehåller dessa partiklar.

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-juni 2023

23 augusti, 2023

Stark preklinisk framdrift med NEX-22, positiva fas 1-data med NEX-20 och flera partnerprojekt i preklinisk utvärdering

Inbjudan till presentation av Nanexas Q2-rapport 2023

22 augusti, 2023

Nanexa AB (publ) offentliggör imorgon, den 23 augusti 2023, sin rapport för det andra kvartalet 2023 och bjuder in till kommentar av rapporten.

Nanexa bekräftar fortsatt positiva resultat från en ny preklinisk studie av NEX-22

Nanexa AB meddelar idag att en preklinisk studie av NEX-22 i minigrisar bekräftar en lång frisättningsprofil av liraglutid, vilket tidigare setts i råtta. Data visar att en frisättningsprofil av NEX-22 kan erhållas i minst 28 dagar vilket var den farmakokinetiska studiens längd och målet med studien.

Nanexa erhåller farmakokinetiska data från den kliniska fas I-studien med NEX-20 som konfirmerar kontrollerad frisättning av lenalidomid

Nanexa AB meddelar idag att farmakokinetiska data från Fas 1-studien NEX-20-01 konfirmerade en frisättningsprofil av lenalidomid i olika doser upp till 21 dagar.

Sommarbrev från Nanexa

10 juli, 2023

Det andra kvartalet 2023 har nått sitt slut och många av oss i Sverige går in i semestertider. Vi på Nanexa kan summera första halvåret 2023 som mycket produktivt med både våra egna projekt och våra partnerprojekt. Vi har också haft chansen att träffa nya potentiella partners på olika konferenser i Europa och USA där vi kan se att intresset för vårt drug delivery-system PharmaShell ökar i takt med att vi kan presentera mer och mer data som beskriver de unika egenskaperna hos systemet. En tydlig reflektion från dessa konferenser är att vår förmåga att arbeta med och förbättra formuleringar av biologiska läkemedel såsom peptider och monoklonala antikroppar genererar ett stort intresse bland många av de stora läkemedelsbolagen.

Kommuniké från årsstämma i Nanexa

9 juni, 2023

Den 9 juni 2023 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ), varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Nanexa har slutfört den planerade rekryteringen till Fas 1-studien av NEX-20

Nanexa AB meddelar idag meddelar att rekrytering och dosering har slutförts i NEX-20 Fas 1-studien. Sedan december förra året har friska frivilliga administrerats singeldoser i tre på varandra följande eskalerande dosgrupper. Data för farmakokinetisk profil, säkerhet och tolerabilitet samlas nu in för den sista dosgruppen och resultat förväntas presenteras efter sommaren.

Nanexa skriver kontrakt med internationellt ledande CRO inom diabetes för fas I-studie med NEX-22

1 juni, 2023

Nanexa AB meddelar idag att bolaget anlitar kontraktsforskningbolaget (CRO) Profil i Neuss, Tyskland inför den kommande starten av en fas I-studie med NEX-22, en månadsdepå av liraglutid för behandling av typ 2-diabetes och i förlängningen även obesitas (fetma), Profil är högspecialiserat på tidiga kliniska studier inom diabetes och obesitas och har ett utmärkt globalt anseende för sitt genomförande av klinisk forskning inom dessa båda indikationer.

Kallelse till årsstämma i Nanexa AB

10 maj, 2023

Aktieägarna i Nanexa AB (publ), org.nr 556833–0285 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 9 juni 2023, kl. 10:00, på Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala.

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

4 maj, 2023

Positiva prekliniska data med NEX-22, NEX-20 fas I fortgår och bra framdrift i partnerprojekten

Nanexa publicerar årsredovisning för 2022

3 maj, 2023

Nanexa AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nanexa.com/finansiella-rapporter.

”2022 var ett år då vi tog stora steg mot kommersialisering av vårt PharmaShell® system.

Läs mer

Prekliniska data av NEX-22 bekräftar kontrollerad frisättning av liraglutid i en månad

23 mars, 2023

Nanexa AB (publ) meddelar idag lyckat utfall i den första prekliniska studien med NEX-22. I en enmånads studie på råttor har singeldoser av två olika PharmaShell®-formuleringar studerats i olika doser. Resultaten visar en kontrollerad frisättning av liraglutid, med plasmaexponering över 28 dagar för NEX-22 jämfört med cirka 2 dagar för en lösning av liraglutid utan PharmaShell.

Nanexa publicerar bokslutskommuniké för 2022

16 februari, 2023

Avtal och riktad emission till Novo Nordisk, lösning på patentintrångsprocessen och start av fas 1-studie med NEX-20

Inbjudan till presentation av Nanexas bokslutskommuniké och Q4-rapport

15 februari, 2023

Nanexa AB (publ) offentliggör imorgon, den 16 februari 2023, sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2022 och bjuder in till kommentar av rapporten.

Nanexa deltar på 4th annual “Beyond Medicines’ Barriers Meeting”, arrangerat av International Myeloma Foundation

8 februari, 2023

Nanexa är inbjudna till och deltar som en av sponsorerna på 4th annual ”Beyond Medicines’ Barriers Meeting”, arrangerat av International Myeloma Foundation (IMF) den 7-8 februari i Lugano, Schweiz.

Inbjudan till nyhetskommentar med anledning av Nanexas nyhetssläpp den 21 december 2022

21 december, 2022

Nanexa AB (publ) kommenterar, den 22 december 2022, med anledning av nyhetssläppet den 21 december 2022, och bjuder in till en direktsänd kommentar.

Nanexa tecknar ett exklusivitets- och utvärderingsavtal värt 46,1 MSEK och genomför en riktad emission till Novo Nordisk om 17,2 MSEK

Nanexa AB (publ) (“Nanexa” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tecknat ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement (”Utvärderingsavtalet”) med det ledande globala läkemedelsbolaget Novo Nordisk A/S (”Novo Nordisk”) för utvärdering av Nanexas drug delivery-system PharmaShell® tillsammans med Novo Nordisks produkter. Som en del av Utvärderingsavtalet kommer Nanexa att erhålla betalningar om cirka 46,1 MSEK för att ge Novo Nordisk exklusivitet, samt för det arbete som utförs under Utvärderingsavtalet, varav cirka 41,7 MSEK är en initial betalning vid undertecknandet. I samband med ingåendet av Utvärderingsavtalet beslutade Nanexas styrelse att genomföra en riktad emission till Novo Nordisk, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 9 juni 2022, om 10 000 000 aktier till en teckningskurs om 1,72 kronor per aktie (den ”Riktade Emissionen”), varigenom Bolaget tillförs 17,2 MSEK före transaktionskostnader. Teckningskursen motsvarar en premie om 33 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktier igår. Totalt kommer Nanexa därmed att tillföras cirka 63,3 MSEK från Utvärderingsavtalet och den Riktade Emissionen.

Nanexa har startat Fas 1-studien med NEX-20 enligt plan

6 december, 2022

Nanexa AB (publ) meddelar idag att första dosen av NEX-20 har administrerats i Fas 1-studien NEX-20-01.

Nanexa AB och VitriVax, Inc. har nått en lösning på patentintrångsprocessen

16 november, 2022

Nanexa AB och VitriVax, Inc. meddelar gemensamt att de har avslutat den patentintrångsprocess som Nanexa AB lämnat in mot VitriVax, Inc. i USA:s distriktsdomstol för District of Delaware.

Nanexa erhåller godkännande att starta klinisk studie med NEX-20

14 november, 2022

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget erhållit godkännande från Läkemedelsverket att starta klinisk prövning av läkemedelskandidaten NEX-20, en långtidsverkande formulering av lenalidomid, baserad på PharmaShell®-systemet, ämnad för underhållsbehandling av cancerformen multipel myelom.

Valberedning inför Nanexa AB (publ) årsstämma 2023

10 november, 2022

Valberedning har utsetts i Nanexa AB (publ) inför årsstämman 2023 i enlighet med de principer som beslutades av Nanexas årsstämma 9 juni 2022.

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-september 2022

25 oktober, 2022

Lansering av NEX-22 inom typ 2-diabetes och nya partnerprojekt med stor potential

Inbjudan till presentation av Nanexas Q3-rapport 2022

24 oktober, 2022

Nanexa AB (publ) offentliggör imorgon, den 25 oktober 2022, sin rapport för tredje kvartalet 2022 och bjuder in till kommentar av rapporten.

Nanexa tecknar utvärderingsavtal med läkemedelsbolag specialiserat inom ögonområdet

21 oktober, 2022

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har tecknat ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement med ett läkemedelsbolag för utvärdering av Nanexas drug delivery-system, PharmaShell®, i en depåformulering av ett specifikt läkemedel för intravitreal administrering.

Nanexa AB och Vitrivax, Inc har nått en överenskommelse i alla väsentliga delar

27 september, 2022

Nanexa AB och Vitrivax, Inc. har idag givit in en skrivelse där de begär att Nanexas stämning avseende patentintrång vid domstolen i Delaware förklaras vilande i avvaktan på att parterna finaliserar villkoren för en förlikning som man i allt väsentligt redan kommit överens om.

Nanexa startar produktprojektet NEX-22 som adresserar en enorm marknad

15 september, 2022

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget beslutat att utveckla en långtidsverkandeformulering av liraglutid med PharmaShell®, för behandling av typ 2-diabetes. NEX-22 blir bolagets tredje egna produktutvecklingsprojekt.

Nanexa tecknar utvärderingsavtal med ett stort globalt läkemedelsbolag

30 augusti, 2022

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har tecknat ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement med option på licens med ett av de största globala läkemedelbolagen, för utvärdering av Nanexas drug delivery-system, PharmaShell®, i en depåformulering av ett specifikt läkemedel.

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-juni 2022

26 augusti, 2022

Pilotanläggningen invigd och GMP-certifierad, patent godkänt i Europa och produktprojekten närmar sig klinisk fas

Nanexa erhåller utökat GMP certifikat för den nya pilotanläggningen

25 augusti, 2022

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolagets nybyggda pilotanläggning i Uppsala erhållit certifiering från Läkemedelsverket för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial.

Nanexa fördjupar samarbetsavtalet med Applied Materials

21 juli, 2022

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har utökat sitt samarbetsavtal med Applied Materials, Inc. Detta sker genom ett tilläggsavtal som reglerar kommersiella frågor och banar väg för potentiella framtida licensavtal med kunder inom läkemedelsbranschen.

Lyckad invigning av Nanexas nya pilotanläggning i Uppsala

10 juni, 2022

Den 9 juni invigdes Nanexas nya satsning i Uppsala Business Park – en pilotanläggning på 900 kvadratmeter som inhyser kontor, R&D-labb samt produktionsanläggning.

Kommuniké från årsstämma i Nanexa

9 juni, 2022

Den 9 juni 2022 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ), varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Nanexa beviljas bidrag från VINNOVA för studie med monoklonala antikroppar

24 maj, 2022

Nanexa AB meddelar idag att bolaget har beviljats medel inom ramen för VINNOVA-projektet ”Verifiering i Testa Center, del III” till ett belopp på maximalt 290 000 kronor. Medlen kommer användas för ett internt forskningsprojekt i Nanexa med målet att belägga monoklonala antikroppar (mAbs) med PharmaShell®.

Kallelse till årsstämma i Nanexa AB

9 maj, 2022

Aktieägarna i Nanexa AB (publ), org.nr 556833–0285 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2022, kl 14:00, på Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala.

Europeiska patentverket har godkänt Nanexas PharmaShell®-patent

28 april, 2022

Nanexa AB (publ) meddelar idag att det europeiska patentverket (EPO) har godkänt bolagets patentansökan avseende drug delivery-systemet PharmaShell®. Patentskyddet omfattar metoden för tillverkning av PharmaShell och produkter tillverkade genom metoden.

Nanexa publicerar årsredovisning för 2021

20 april, 2022

Nanexa AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nanexa.com/finansiella-rapporter.

”Under 2021 startade vi den första kliniska studien med en PharmaShell®-formulerad produkt,

Läs mer

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2022

Positiv utveckling i produktprojekten och i patentportföljen

Inbjudan till presentation av Nanexas Q1-rapport för 2022

19 april, 2022

Nanexa AB (publ) offentliggör imorgon, den 20 april 2022, sin rapport för första kvartalet 2022 och bjuder in till presentation av rapporten.

Positiv utveckling i Nanexas patentintrångsärende

17 mars, 2022

Nanexa AB meddelar idag att en amerikansk domstol (United States District Court for the District of Delaware), i målet mellan Nanexa och Vitrivax, Inc, idag avslagit Vitrivax begäran om att avvisa Nanexas käromål avseende patentintrång. Domstolen har vidare avslagit Vitrivax yrkande om att skyldigheten att lämna ut information (s k discovery) ska upphöra. Nanexas yrkande om att discovery-processen ska tvingas fortsätta var också framgångsrik. Nanexa kommer fortsätta att aktivt skydda sina värdefulla immateriella rättigheter hänförliga till sitt drug delivery-system PharmaShell®.

Nanexas vd inbjuden som talare vid CRS 2022 Annual Meeting

8 mars, 2022

Nanexa AB meddelar idag att vd David Westberg har blivit inbjuden som talare och att bolaget även har fått tre s.k. abstracts godkända för publicering som posters vid CRS 2022 Annual Meeting and Expo, som hålls den 11-15 juli 2022 i Montreal, Kanada.

Nanexa nominerat till Årets Innovation i Uppsala 2022

2 mars, 2022

Nanexa meddelar i dag att bolaget är ett av tre företag som nominerats i kategorin Årets Innovation till Företagsgalan i Uppsala och vinnaren presenteras på galan den 6 april.

Nanexa publicerar bokslutskommuniké för 2021

17 februari, 2022

Ytterligare utvärderingsavtal och positiva resultat i preklinisk utredning av NEX-18

Nanexa tar nästa steg i utvecklingen av NEX-18

10 februari, 2022

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolagets prekliniska utredning indikerar orsaken till och en potentiell lösning på de måttliga hudreaktioner som uppkom i den kliniska studien med NEX-18. Med dessa resultat expanderar Nanexa det prekliniska programmet för att optimera formuleringen av NEX-18. Projektet väntas gå in i klinik igen under nästa år.

Nanexa beviljas patent i USA

14 januari, 2022

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har beviljats ett patent i USA. Det nya patentet (US 11,214,865 B2) avser en ALD-reaktor anpassad för storskalig produktion av PharmaShell®-belagda läkemedel.

Nanexa publicerar delårsrapport för januari – september 2021

10 november, 2021

Betydande ordrar och paus i NEX-18-studien

Nanexa inleder kompletterande prekliniska studier

25 oktober, 2021

Nanexa AB meddelar idag att bolaget inlett kompletterande prekliniska studier för att utreda vad som har orsakat de måttliga hudreaktioner som uppkom i bolagets fas I-studie med NEX-18, en depåberedning av 5-azacitidin.

Nanexa tecknar ytterligare utvärderingsavtal

13 oktober, 2021

Nanexa AB meddelar idag att bolaget har tecknat ytterligare ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement med en av bolagets befintliga kunder, för utvärdering av PharmaShell®-teknologin med en specifik biologisk läkemedelssubstans.

Nanexa erhåller beslut om sanktionsavgift från Finansinspektionen avseende ärende från 2017

5 oktober, 2021

Nanexa AB meddelar idag att bolaget har mottagit beslut från Finansinspektionen att betala sanktionsavgift om 1 000 000 kronor avseende en händelse som inträffade 2017.

Nanexa pausar NEX-18-studien

24 september, 2021

Nanexa meddelar idag att inkluderingen av patienter i bolagets fas I-studie med NEX-18, en depåberedning av 5-azacitidin, pausas på grund av måttliga hudreaktioner vid injektionsstället.

Nanexa erhåller ordrar för ytbehandling av sensorer

3 september, 2021

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har erhållit två ordrar för ytbehandling av ett större antal sensorer för detektion av radioaktiva isotoper av ädelgasen xenon från två amerikanska kunder till ett sammanlagt värde av cirka 1,7 miljoner kronor.

Nanexas chef för farmaceutisk utveckling Jonas Fransson har hastigt avlidit

31 augusti, 2021

”Det är med stor sorg som vi meddelar detta djupt tragiska och högst oväntade besked. Jonas Fransson har efter en kort tids sjukdom hastigt och oväntat lämnat oss. Våra tankar går till Jonas familj och närmaste”, säger David Westberg, vd för Nanexa.

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-juni 2021

20 augusti, 2021

Första kliniska studien startad och långsiktig finansiering säkrad

Sista dag för handel med Nanexa BTA den 2 augusti 2021 och ombokning till aktier

2 augusti, 2021

Nanexa AB meddelar, i enlighet med börsmeddelande från Nasdaq First North Growth Market per den 28 juli 2021, att idag den 2 augusti, var sista dag för handel med Nanexa BTA (betald tecknad aktie), som varit föremål för handel i samband med nyligen genomförd företrädesemission.

EPO kommunicerar avsikt att godkänna Nanexas PharmaShell®-patent i Europa

7 juli, 2021

Nanexa AB är glada att tillkännage att Europeiska patentverket (EPO) idag har kommunicerat att de avser bevilja ett europeiskt patent avseende Nanexas PharmaShell®-teknologi.

Nanexa tillförs cirka 126,7 MSEK genom fulltecknad företrädesemission

Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”), meddelar idag att nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 126,7 MSEK före transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”) fulltecknades. Företrädesemissionen tecknades till cirka 16,6 procent med stöd av teckningsförbindelser. Utöver tecknande med stöd av teckningsförbindelser har cirka 40,2 procent tecknat sig med stöd av teckningsrätter och cirka 14,9 procent tecknat sig utan stöd av teckningsrätter. Resterande del av Företrädesemissionen tecknades genom garantiåtaganden lämnade av den befintlige aktieägaren Rutger Arnhult via M2 Capital Management samt av externa investerare innefattande bland annat Health Runner och Modelio Equity.

Nanexa beviljas patent i Sydkorea

22 juni, 2021

Nanexa AB (publ) meddelade idag att bolaget har beviljats patent i Sydkorea avseende PharmaShell®-belagda läkemedel.

Nanexa AB: Tekniskt handelsstopp och rättelse avseende ISIN-kod för teckningsrätter och betald tecknad aktie (BTA)

18 juni, 2021

Enligt börsmeddelande från Nasdaq tidigare idag har det skett en rättelse avseende ISIN-koder för teckningsrätter och betald tecknad aktie (BTA). Handeln i dessa instrument har stoppats och kommer att återupptas med nya ISIN på måndag den 21 juni.

Nanexa bjuder in till webcast

14 juni, 2021

Med anledning av Nanexas kommande företrädesemission bjuder bolaget in till webcast där vd David Westberg, styrelseordförande Göran Ando och finanschef Björn Svanström ger en uppdatering av Nanexa och syftet med emissionen.

Nanexa offentliggör EU-tillväxtprospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission

11 juni, 2021

Styrelsen i Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) beslutade den 7 juni 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2021, att genomföra en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 126,7 MSEK (”Företrädesemissionen”). Nanexa har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida www.nanexa.com.

Styrelsen för Nanexa har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 126,7 MSEK

7 juni, 2021

Styrelsen i Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) har i dag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2021, att genomföra en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 126,7 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas i sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har lämnats av vissa befintliga aktieägare, däribland Rutger Arnhult via M2 Capital Management, Jan Petersen, Applied Ventures, och personer i Bolagets styrelse och ledningsgrupp, inklusive bland annat VD David Westberg och styrelseordförande Göran Ando. Vidare har garantiåtaganden lämnats av den befintliga aktieägaren Rutger Arnhult via M2 Capital Management samt externa investerare innefattande bland annat Health Runner och Modelio Equity. Därtill kan styrelsen komma att besluta, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2021, om en övertilldelningsemission i form av en riktad emission om högst cirka 23,5 MSEK under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas (”Övertilldelningsemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen (tillsammans ”Nyemissionerna”) är att förstärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra planerade kliniska studier och genomföra ytterligare värdeskapande aktiviteter som stödjer PharmaShell och NEX-projekten.

Nanexa inkluderar första patient i PharmaShell-studie

31 maj, 2021

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget inkluderat första patienten i sin första kliniska studie med PharmaShell. En fas I-studie i Nanexas produktprojekt NEX-18.

Nanexa stämmer för patentintrång

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget stämmer det amerikanska bolaget VitriVax Inc. för patentintrång.

Kommuniké från årsstämma i Nanexa

24 maj, 2021

Den 24 maj 2021 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ). Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Nanexa beviljas patent i Kina

19 maj, 2021

Nanexa AB (publ) meddelade idag att bolaget har beviljats patent i Kina. Detta grundpatent omfattar tillverkningsmetoden, produkter som kommer ut av den, samt användning av PharmaShell®-belagda läkemedel.

Delårsrapport Q1 2021

6 maj, 2021

”Utvecklingen av Nanexa fortsätter och i början av kvartalet startade vi vårt andra egna produktprojekt, NEX-20. Valet av multipelt myelom som vår andra indikation passar bra tillsammans med myelodysplastiskt syndrom (MDS) i NEX-18 och skapar en intressant portfölj inom hematologisk cancer. Under 2021 har vi för avsikt att identifiera ytterligare ett projekt, NEX-21, där PharmaShell® kan skapa ytterligare en unik produkt med stor potential.” David Westberg, vd Nanexa AB.

Nanexa publicerar årsredovisning för 2020

3 maj, 2021

Nanexa AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nanexa.com/finansiella-rapporter.

Nanexa startar klinisk studie för NEX-18

28 april, 2021

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget startat sin första kliniska studie med PharmaShell®, en fas I-studie i Nanexas produktprojekt NEX-18, vid Karolinska Universitetssjukhuset.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANEXA AB

22 april, 2021

Aktieägarna i Nanexa AB (publ), org.nr 556833–0285 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas.

Nanexa tillkännager en andra investering från Applied Ventures

15 april, 2021

Den 17 december 2020 meddelade Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) att Bolaget har ingått ett investeringsavtal med Applied Ventures, LLC (”Applied Ventures”), riskkapitalgrenen av Applied Materials, Inc., genom vilket Applied Ventures avser att investera upp till 3 miljoner USD i Nanexa under 2021 för att stödja Nanexas fortsatta utveckling och expansion. Den 12 januari 2021 emitterade Nanexa 686 492 aktier, motsvarande ett investeringsbelopp på 1 MUSD, och 3 558 278 teckningsoptioner av serien 2020/2021 (”Teckningsoptionerna”) till Applied Ventures. Teckningsoptionerna ger rätten, men inte skyldigheten, för Applied Ventures att teckna upp till 3 558 278 aktier i Nanexa under två utnyttjandeperioder, 1-15 april 2021 och 1-15 december 2021. Applied Ventures beslutar om hur många Teckningsoptioner som ska utnyttjas under varje teckningsperiod. Teckningskursen ska vara lika med VWAP under de tio handelsdagarna omedelbart före respektive teckningsperiod, minus tio procent. Under den första teckningsperioden, 1-15 april 2021, har Applied Ventures tecknat 480 879 aktier till en teckningskurs om 8,95 SEK per aktie, motsvarande 4,3 MSEK eller cirka 0,5 MUSD.

Covidsituationen på Akademiska sjukhuset i Uppsala påverkar start av NEX-18 fas Ia-studien

12 april, 2021

Den planerade starten av Nanexas fas I-studie i NEX-18-projektet var satt till den 15 april. Kliniken på Akademiska sjukhuset meddelade Nanexa på fredagen att de behöver låna ut sin personal till Covidvård och därför inte kan starta studien som planerat den 15:e. Bolaget och kliniken står i nära kontakt med varandra för att hitta en så snabb lösning som möjligt. På Nanexas andra prövarsite på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge pågår förberedelserna för fullt och där beräknas studien kunna starta enligt fastlagd plan i slutet av april.

Nanexa rekryterar chef för farmaceutisk utveckling

15 mars, 2021

Nanexa meddelar idag att bolaget har rekryterat Jonas Fransson som chef för farmaceutisk utveckling som ett led i att förstärka organisationen. Jonas Fransson har lång och gedigen erfarenhet inom läkemedelsutveckling och kommer tillträda sin tjänst i Nanexa den 1 maj i år och kommer även att ingå i Nanexas ledningsgrupp.

Nanexa Bokslutskommuniké 2020

18 februari, 2021

”Fjärde kvartalet 2020 var ett av de mest händelserika i Nanexas historia. Vi erhöll ett GMP-certifikat för läkemedelstillverkning och ett kliniskt prövningstillstånd för vårt projekt NEX-18, vi tecknade ett utvecklingsavtal med Applied Materials och ett investeringsavtal med Applied Ventures och efter noggrann utvärdering beslutade vi strax efter utgången av kvartalet att välja lenalidomid för vårt projekt NEX-20.” David Westberg, vd Nanexa AB.

Nanexa offentliggör utfallet av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

Nanexa AB (”Nanexa” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission i februari 2020. Utfallet visar att totalt 2 956 588 teckningsoptioner utnyttjades för teckning av 2 956 588 nya aktier i Bolaget, motsvarande cirka 97,5 procent av det totala antalet utgivna teckningsoptioner av serie TO2.

Nanexa informerar om sista dag för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

12 februari, 2021

Nanexa AB meddelar att den sista dagen för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 är på måndag den 15 februari 2021. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO2 teckna en ny aktie i Nanexa till en kurs om 8,42 SEK per aktie. Hos vissa förvaltare kan sista dag för inlösen av teckningsoptioner av serie TO2 infalla tidigare än den 15 februari 2021 på grund av administrativa skäl. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats senast måndagen den 15 februari 2021 kommer att förfalla värdelösa.

Nanexa update 2021 – webcast

2 februari, 2021

Nanexa bjuder in till webcast där vd David Westberg, styrelseordförande Göran Ando och styrelseledamot Bengt Gustavsson gör en uppdatering och ger sin syn på Nanexa och aktuell projektportfölj.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 inleds

1 februari, 2021

Idag, den 1 februari 2021, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades i samband med Nanexa AB:s (”Nanexa” eller ”Bolaget”) företrädesemission i februari 2020. Nyttjandeperioden pågår till och med den 15 februari 2021. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO2 teckna en ny aktie i Nanexa till en kurs om 8,42 SEK per aktie.

Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 i Nanexa har fastställts till 8,42 SEK

29 januari, 2021

Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) genomförde under februari 2020 en företrädesemission av units där varje unit innehöll fyra (4) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. Sammantaget emitterades 3 031 978 teckningsoptioner av serie TO2. Varje teckningsoption berättigar innehavaren, under teckningsperioden 1-15 februari 2021, till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs motsvarande sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden inleds, dock kan lösenpriset högst uppgå till 15 SEK per aktie.

Nanexa tecknar avtal med europeiskt biotechbolag för utvärdering av PharmaShell®

28 januari, 2021

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har signerat ett utvärderingsavtal, ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement, med ett icke namngivet europeiskt biotechbolag. Företaget driver ett utvecklingsprojekt inom hjärt-/kärlområdet där PharmaShell® som drug delivery-system kan möjliggöra en injicerbar produkt som frisätter aktuellt läkemedel under 1-2 veckor.

Nanexa erhåller Notice of Allowance för patentansökan i Kanada

26 januari, 2021

Nanexa AB (publ) meddelade idag att bolaget har mottagit en så kallad ”Notice of Allowance” för en patentansökan i Kanada. Patentansökan avser PharmaShell® för administrering på alla tänkbara sätt, t ex genom parenteral injektion, inhalation och genom orala beredningar.

Nanexa väljer lenalidomid för produktprojektet NEX-20

13 januari, 2021

Nanexa AB meddelar idag att bolaget har valt att utveckla en långtidsverkande formulering av lenalidomid för behandling av multipelt myelom. NEX-20 blir bolagets andra egna produktprojekt.

Nanexa slutför den första delen av den riktade emissionen till Applied Ventures

12 januari, 2021

Den 17 december 2020 meddelade Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) att Bolaget ingått ett investeringsavtal med Applied Ventures, LLC (”Applied Ventures”) genom vilket Applied Ventures avser att investera upp till 3 miljoner USD i Nanexa under 2021 för att stödja fortsatt utveckling och expansion. Idag, den 12 januari 2021, har Nanexas styrelse beslutat, med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 2 juni 2020, att emittera 686 492 aktier och 3 558 278 teckningsoptioner (den ”Riktade Emissionen”) till Applied Ventures. I enlighet med investeringsavtalet har teckningskursen för aktierna i den Riktade Emissionen fastställts till den volymviktade genomsnittskursen (”VWAP”) under perioden den 22 december 2020 till och med den 11 januari 2021 med avdrag för fem procent, motsvarande 11,99 SEK per aktie.

Vd-brev från Nanexas vd David Westberg

28 december, 2020

David Westberg, vd för Nanexa AB, summerar 2020 och blickar framåt mot 2021.

Nanexa tecknar samarbetsavtal med Applied Materials, Inc.

17 december, 2020

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har ingått ett samarbetsavtal med det ledande materialtekniklösningsföretaget Applied Materials, Inc. för att etablera en uppskalad GMP-klassificerad produktionsanläggning för ALD-belagda läkemedel hos Nanexa i Uppsala.

Nanexa ingår ett investeringsavtal med Applied Ventures på 3 miljoner USD

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har ingått ett investeringsavtal med Applied Ventures, LLC, riskkapitalgrenen av Applied Materials, Inc., genom vilket Applied Ventures avser att investera upp till 3 miljoner USD i Nanexa under 2021 för att stödja fortsatt utveckling och expansion. 1 miljon USD kommer att investeras under januari 2021 och ytterligare investeringar på upp till 2 miljoner USD planeras senare under 2021. Investeringen kommer att ske genom en riktad emission till Applied Ventures av en kombination av aktier och teckningsoptioner utfärdade av Nanexa med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2020 (“Riktad emission”).

Nanexa erhåller kliniskt prövningstillstånd för NEX-18

10 december, 2020

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget fått tillstånd att starta klinisk prövning av läkemedelskandidaten NEX-18 av Läkemedelsverket.

Nanexa i långt gångna förhandlingar kring partnerskap och investering med Applied Materials och Applied Ventures

27 november, 2020

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget är i långt gångna förhandlingar om att ingå ett gemensamt utvecklingsavtal med det världsledande materialtekniklösningsföretaget Applied Materials Inc. för att skala upp Nanexas produktion av ALD-belagda injicerbara läkemedel.

Läs mer

Delårsrapport Januari – September 2020

12 november, 2020

”Nanexas tredje kvartal var planenligt ett kvartal av intensiva förberedelser i en mycket positiv anda. Vi gjorde fortsatta framsteg, framförallt när det gällde vårt eget projekt NEX-18 för förbättrad behandling av MDS, en form av leukemi. En grundsten för NEX-18-projektet är ett tillstånd för att få tillverka kliniskt prövningsmaterial som bygger på att materialet tillverkas i enlighet med GMP (Good Manufacturing Practice). Det var därför mycket glädjande att efter kvartalets utgång kunna meddela att Nanexa erhållit detta GMP-certifikat från Läkemedelsverket.” David Westberg, vd Nanexa AB.

Nanexa erhåller ytterligare patent i Japan

11 november, 2020

Nanexa meddelade idag att det japanska patentverket har godkänt ytterligare en patentansökan, som ger ett bredare skydd än det patent som tidigare godkänts.

Nanexa erhåller GMP-certifikat för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial

3 november, 2020

Nanexa meddelade idag att bolaget erhållit tillstånd från Läkemedelsverket för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial.

Nanexa erhåller Notice of allowance för patentansökan i Japan

22 september, 2020

Nanexa meddelade idag att bolaget har mottagit en så kallad ”Notice of Allowance” för en patentansökan i Japan. En Notice of Allowance tillkännager att patentansökan nu anses vara redo för godkännande. Processen pågår dock fortfarande och det är i dagsläget inte möjligt att förutse när patent beviljas.

Nanexa har inspekterats av Läkemedelsverket

18 september, 2020

Nanexa meddelade idag att Läkemedelsverkets inspektion i syfte att säkerställa Nanexas efterlevnad av EU:s GMP-regelverk genomfördes denna vecka. Läkemedelsverket väntas som tidigare meddelats besluta om tilldelning av tillverkningstillstånd under hösten 2020.

Nanexa får patentgodkännade i Storbritannien

9 september, 2020

Nanexa har erhållit godkännande för en patentansökan i Storbritannien. Det godkända patentet avser en ALD-reaktor anpassad för kommersiell produktion av PharmaShell®-belagda läkemedel.

Nanexa erhåller ordrar för ytbehandling av sensorer

4 september, 2020

Nanexa har erhållit två ordrar för ytbehandling av ett större antal sensorer för detektion av radioaktiva isotoper av ädelgasen xenon från två amerikanska kunder till ett sammanlagt värde av cirka 900 000 kronor.

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2020

20 augusti, 2020

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®, ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden.

Läs mer

Nanexa ansöker om tillverkningstillstånd för NEX-18 hos Läkemedelsverket

10 juli, 2020

Nanexa har idag färdigställt och skickat in ansökan om tillverkningstillstånd till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket kommer granska ansökan samt genomföra inspektion av Nanexas GMP-verksamhet (Good Manufacturing Practise), -kvalitetssystem, -utrustning och -lokaler för att säkerställa att Bolaget uppfyller de krav som ställs.

Läs mer

Nanexa mottar ”Intention to Grant Notice” för patentansökan i Storbritannien

6 juli, 2020

Nanexa har mottagit en så kallad ”Intention to Grant Notice” för en patentansökan i Storbritannien. ”Intention to Grant Notice” tillkännager att patentansökan nu anses vara redo för godkännande.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Nanexa

2 juni, 2020

Den 2 juni 2020 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ).

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Läs mer

Nanexa har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

27 maj, 2020

Nanexa AB (publ) ("Nanexa" eller "Bolaget") har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är fredagen den 29 maj 2020.

Läs mer

Nanexa erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör tilläggsdokument

13 maj, 2020

Nanexa AB (publ) ("Nanexa" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 29 maj 2020.

Läs mer

Årsredovisning 2019

7 maj, 2020

Nanexa publicerar årsredovisning för 2019.

Se pdf.

Bifogade filer

Release

Läs mer

Delårsrapport Januari – Mars 2020

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell , ettnytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANEXA AB (PUBL)

4 maj, 2020

Aktieägarna i Nanexa AB (publ), 556833-0285 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 juni 2020, klockan 17.00 på Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala.

A.

Läs mer

Göran Ando föreslagen som ny styrelseordförande i Nanexa AB (publ)

22 april, 2020

En grupp aktieägare i Nanexa AB, som tillsammans representerar minst 11 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har informerat styrelse och VD att de vid årsstämman den 2 juni 2020 kommer att föreslå Göran Ando som ny styrelseordförande i bolaget.

Läs mer

Nanexa lämnar in två nya patentansökningar

20 april, 2020

Nanexa förstärker sin patentportfölj med ytterligare två patentansökningar. Ansökningarna lämnades in till det brittiska patentverket (UK Patent Office) den 17 april 2020. Inom prioritetsåret finns möjlighet att följa upp de brittiska patentansökningarna med internationella ansökningar (PCT-ansökningar),

Läs mer

Sista dag för handel med BTU och upptagande till handel av teckningsoptioner av serie TO2 i Nanexa AB

23 mars, 2020

Företrädesemissionen i Nanexa AB har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med vanliga aktier och teckningsoptioner av serie TO2. Sista dag för handel med BTU är den 26 mars 2020 och nya aktier och teckningsoptioner kommer att bokas in på respektive depå den 1 april 2020.

Läs mer

Corona-situationen påverkar än så länge inte Nanexas arbete

20 mars, 2020

Nanexa har vidtagit de försiktighetsåtgärder som vi bedömer behövs för att säkerställa att arbetet påverkas så lite som möjligt av virusutbrottet. De personer i organisationen som har arbetsuppgifter som kan utföras från hemmet arbetar hemma men laboratoriepersonalen är på plats.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2019

28 februari, 2020

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden.

Läs mer

Nanexas företrädesemission fulltecknad

27 februari, 2020

Uppsala 2020-02-27

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Läs mer

Ledande personer i Nanexa tecknar sina andelar i nuvarande företrädesemission

24 februari, 2020

Idag meddelas att läkemedelsbolaget Nanexas VD David Westberg samt styrelseledamöter tecknar sina andelar i den pågående företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknas fram till och med den 25 februari.

För mer information kontakta:
David Westberg – 

Läs mer

Goda resultat i studie med peptider

20 februari, 2020

Nanexa har tillsammans med ett av de bolag som utför utvärdering av PharmaShell®nu erhållit positiva resultat i en djurstudie där PharmaShell® använts för att formulera peptider. I studien utvärderades två olika varianter av PharmaShell® och resultaten från studien visade som väntat att vi kraftigt förlänger frisättningen av peptid och att den initiala frisättningen begränsats markant.

Läs mer

Nanexa offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

10 februari, 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Läs mer

Styrelsen för Nanexa beslutar om företrädesemission av units och senarelägger publicering av bokslutskommuniké

31 januari, 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Läs mer

Nanexa utökar samarbetet med svenskt biotechbolag

30 januari, 2020

I slutet av 2018 tecknade Nanexa ett "Material Transfer Agreement" med ett svensktbiotechbolag för utvärdering av PharmaShell® teknologin med deras specifika läkemedelssubstans. Utvärderingen har hittills gett bra resultat och bolaget har nu beslutat att ta projektet vidare med aktiviteter för att optimera formuleringen.

Läs mer

Nanexa tecknar ett ”Technology Evaluation Agreement” med ett globalt utrustningsföretag för teknikutvärdering och uppskalning av PharmaShell®- processen.

24 januari, 2020

Nanexa har ingått ett samarbete med ett globalt utrustningsföretag för uppskalning och teknikutvärdering av PharmaShell® och för att utvärdera förutsättningarna för ett mer omfattande samarbete.

Företagen har tecknat ett "Technology Evaluation Agreement"

Läs mer

Nanexas VD David Westberg kommenterar och summerar 2019.

15 januari, 2020

I april förra året kommunicerade jag i ett nyhetsbrev att 2019 hade inletts på bästa möjliga sätt, och nu kan jag glädjande nog konstatera att även fortsättningen på året förlöpte i samma positiva anda.

Läs mer

Amerikanska patentverket har godkänt Nanexas utökade patentansökan avseende drug delivery-plattformen PharmaShell®.

19 november, 2019

Amerikanska patentverket har idag godkänt ytterligare en patentansökan för Nanexa. Det idag godkända patentet har ett bredare skydd än patentet som godkändes tidigare i år och omfattar användning av PharmaShell® produkter för flertalet administrationssätt,

Läs mer

Nanexa tecknar avtal med amerikanskt läkemedelsbolag för utvärdering av PharmaShell®

Nanexa har idag signerat ett Material Transfer and Feasibility study Agreement med ett icke- namngivet globalt läkemedelsföretag lokaliserat i USA och dotterbolag till ett globalt japanskt läkemedelsföretag.

Läs mer

Delårsrapport Januari – September 2019

12 november, 2019

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden.

Läs mer

Nanexa mottar ”Notice of Allowance” för ytterligare en patentansökan i USA.

2 oktober, 2019

Nanexa har mottagit en så kallad ”Notice of Allowance” för ytterligare enpatentansökan i USA. En Notice of Allowance tillkännager att patentansökan anses vara redo för godkännande.

Läs mer

Nanexas utvidgar samarbetet med globalt animal health-bolag

18 september, 2019

Det globala animal health-bolaget som startade utvärdering av PharmaShell® i början av året har nu beslutat sig för att förlänga och utvidga utvärderingen. Denna fortsättning regleras av samma avtal som tecknades med bolaget i december 2018.

Läs mer

Nanexas tecknar avtal med globalt läkemedelsföretag för utvärdering av PharmaShell®

10 september, 2019

Nanexa har idag signerat ett Material Transfer and Feasibility study Agreement med ett icke- namngivet globalt läkemedelsföretag. Företaget driver ett produktutvecklingsprojekt där målet är en injicerbar produkt som frisätter läkemedel under 4 -12 veckor.

Läs mer

Nanexa förstärker organisationen

29 augusti, 2019

Nanexa utökar personalstyrkan med två personer inom den operativa verksamheten. Wictor Dahlström, MSc, som har flerårig erfarenhet av kvalitetssystem inom läkemedelsindustrin, bl.a. från AstraZeneca, anställs som ”Quality Assurance Officer”.

Läs mer

Delårsrapport Januari – Juni 2019

22 augusti, 2019

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden.

Läs mer

Nanexa har lämnat in en ny patentansökan

2 juli, 2019

Nanexa stärker upp sin patentportfölj med ytterligare en patentansökan inom ramen för Bolagets drug delivery-plattform PharmaShell®. Ansökan inlämnades till det brittiska patentverket (UK Patent Office) den 28 juni 2019.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Nanexa

12 juni, 2019

Den 11 juni 2019 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ). 

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. 

Läs mer

Nanexas PharmaShell®-patent godkänt i Japan

10 juni, 2019

Japanska patentverket har godkänt Nanexas patentansökan avseende drug delivery-plattformen PharmaShell®.

Nanexas drug delivery-system PharmaShell® är avpassad för parenteral administrering av läkemedel. Drug delivery-systemet möjliggör frisättning av läkemedel på ett välkontrollerat sätt från ett par veckor till riktigt långa depåtider på upp till ett år.

Läs mer

Beslutsförslag inför årsstämman i Nanexa AB (publ) den 11 juni 2019

4 juni, 2019

En grupp aktieägare i Nanexa AB, som tillsammans representerar minst 9,7 procent av samtliga aktier och röster, har meddelat bolaget att de på årsstämman den 11 juni 2019 avser att lägga fram följande förslag.

Läs mer

Lovande resultat med PharmaShell®-belagt protein

3 juni, 2019

Nanexa har genomfört försök där ett aktivt protein belagts med PharmaShell®-skal. I försöken som utfördes på Nanexas utvecklingslaboratorium i Uppsala ser vi att vi som väntat erhåller en långsam och kontrollerad frisättning av proteinet.

Läs mer

Nanexas samarbete går in i ny fas

29 maj, 2019

Det Svenska läkemedelsbolaget som startade utvärdering av Nanexas drug delivery plattform PharmaShell har nu beslutat att gå vidare och utöka utvärderingen av PharmaShell® som drug deliveryplattform för ett av deras produktprojekt.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

20 maj, 2019

Se årsredovisning i bifogad PDF.

Bifogade filer

Read as PDF

Läs mer

Delårsrapport Januari – Mars 2019

15 maj, 2019

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden.

Läs mer

Kallelse till årsstämma

14 maj, 2019

Aktieägarna i

Nanexa AB (publ)

kallas härmed till årsstämma i Nanexa AB (publ), 556833-0285, tisdagen den 11 juni 2019, klockan 17.00 på Uppsala Business Park,

Läs mer

Nanexa publicerar artikel om PharmaShell® i internationell vetenskaplig tidskrift

7 maj, 2019

Nanexa har tillsammans med AstraZeneca publicerat en vetenskaplig artikel i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. I artikeln presenteras resultat från olika studier som visar möjligheterna att skapa långa depåberedningar med styrd frisättning av läkemedel med hjälp av PharmaShell®.

Läs mer

Tid för publicering av årsredovisningen

24 april, 2019

Nanexas årsredovisning för 2018 kommer publiceras den 20 maj, 2019. Årsstämman kommer hållas den 11 juni i Uppsala. Tid och plats för denna kommer att kommuniceras senare.

Läs mer

Nanexa har haft en bra start på året

15 april, 2019

Första kvartalet av 2019 har varit ett intensivt kvartal för oss på Nanexa. I och med de tre avtalen vi skrev i slutet av föregående år har vi varit fullt upptagna med att leverera i de samarbetena.

Läs mer

Försäljning av mindre post aktier

1 april, 2019

Jessica Östberg, maka till styrelseledamot Christian Östberg, har sålt 9 520 aktier i Nanexa av rent privatekonomiska skäl. Den försålda andelen utgör ca 1,5 % av makarnas totala aktieinnehav.

Läs mer

Nanexa erhåller ”Notice of Allowance” för sin japanska patentansökan

19 mars, 2019

Det japanska patentverket har utfärdat en så kallad ”Notice of Allowance” i Nanexasjapanska patentansökan rörande Bolagets drug delivery-plattform PharmaShell®. Notice of Allowance betyder att det japanska patentverket anser att patentansökan uppfyller de krav som kan ställas för att erhålla ett godkännande.

Läs mer

Emissionen av aktier från teckningsoptionsinlösen nu registrerat hos Bolagsverket

21 februari, 2019

Emissionen av aktier från teckningsoptionsilösen TO1 är nu registrerad hos Bolagsverket.

Antal nyemitterade aktier från optionsinlösen uppgick till 3 722 317 stycken vilket medför att det totala antalet aktier i bolaget nu är 15 159 898 stycken.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2018

20 februari, 2019

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden.

Läs mer

Nanexa tillförs 22,3 MSEK från inlösen av teckningsoptioner

4 februari, 2019

Efter fredagens samanräkning av antalet tecknade optioner TO1 står det klart att 97,5% av Nanexas teckningsoptioner lösts in till aktier. Det motsvarar 22,3 MSEK som nu tillförs Bolaget.

Läs mer

Sista dag för inlösen av option TO1 idag, fredag 1 februari

1 februari, 2019

I dag den 1 februari 2019 är sista möjliga dag att anmäla teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner. Teckningstiden löper från den 21 januari till den 1 februari.

Läs mer

Delar av Nanexas styrelse och VD tecknar aktier

30 januari, 2019

Delar av Bolagets styrelse och VD kommer tillsammans teckna 40 000 stycken aktier med stöd av teckningsoptioner (TO1). Teckningsoptionerna emitterades i samband med Nanexas f retr desemission av units under Q4 2017 och förfaller till inlösen under perioden 21 januari – 2 februari.

Läs mer

Teckningsperiod för teckningsoptioner (TO1) i Nanexa AB är nu öppen

21 januari, 2019

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, noterade för handel på Spotlight Stockmarket med kortnamnet NANEXA TO1, kan nu ske. Teckningstiden löper från den 21 januari till den 1 februari.

Läs mer

Nya prekliniska resultat optimala för NEX-18 projektet

16 januari, 2019

Nanexa har i dagarna erhållit resultat från en preklinisk farmakokinetisk studie (en så kallad PK-studie) i råtta med sitt drug delivery-system PharmaShell®. Denna gång har PharmaShell-skalen designats för att ge en kortare frisättning,

Läs mer

Nanexa investerar för att möta ökad efterfrågan

7 januari, 2019

Nanexa har lagt en order på ytterligare en reaktor för Atomic Layer Deposition (ALD) från det finska bolaget Picosun. Picosun tillverkar kommersiella ALD-reaktorer och Nanexas två tidigare ALD-reaktorer är också inköpta från dem.

Läs mer

Nanexas PharmaShell®-patent godkänt i USA

2 januari, 2019

Amerikanska patentverket har godkänt Nanexas patentansökan avseende drug delivery-plattformen PharmaShell®.

Nanexa har utvecklat ett drug delivery system – PharmaShell® – för parenteral administrering av läkemedel.

Läs mer

Nanexa skriver ytterligare samarbetsavtal för utvärdering av PharmaShell®

17 december, 2018

Ett svenskt biotechbolag har idag skrivit avtal med Nanexa om att utvärdera PharmaShell®som drug delivery-teknologi för en specific substans men också som drug delivery-plattform för biotechbolagets utvecklingsportfölj.

Läs mer

Nanexa skriver avtal med läkemedelsföretag för utvärdering av PharmaShell®

Ett svenskt noterat läkemedelsbolag påbörjar utvärdering av Nanexas drug delivery-plattform PharmaShell® som en möjlig teknologi att använda i ett specifikt produktutvecklingsprojekt. Utvärderingen som regleras av ett ”Material Transfer and Feasibility study agreement” startar inom kort.

Läs mer

Nanexa ingår avtal med världsledande animal health-bolag

Nanexa skrev sent fredag kväll ett kommersiellt utvärderingsavtal, ett så kallat”Material transfer and feasibility study agreement”, med ett världsledande globalt animal health-bolag.

Bolaget som har sitt huvudkontor i USA kommer inom ramen för avtalet utvärdera PharmaShell® för en specifik kombinationsprodukt.

Läs mer

Amerikanska patentverket meddelar datum för godkännande av Nanexas patent

13 december, 2018

Det amerikanska patentverket har nu utfärdat en "Issue Notification" för Nanexas amerikanska patentansökan avseende bolagets drug delivery-plattform PharmaShell®. Även om ett patent rent tekniskt sett kan återkallas när som helst innan det faktiska utfärdandet så inträffar inte det i normala fall.

Läs mer

Nanexa väljer substans för produktprojektet NEX-18

11 december, 2018

Nanexa har påbörjat den prekliniska utvecklingen av NEX-18 och har nu genomfört en teknisk utvärdering av 5-azacitidine i bolagets PharmaShell®-process. Utvärderingen visar tydligt att PharmaShell® belagd 5-azacitidine ger en långsammare upplösning av substansen vid in vitro-upplösningsförsök,

Läs mer

Nanexa beviljas Vinnova-bidrag för produktprojektet NEX-18

26 november, 2018

Nanexa har erhållit bidrag om 500 000 kronor för produktprojektet NEX-18* från Vinnova genom utlysningen ”Runner up SME Instrument 2018”.

Inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 finns ett instrument som stöder små och medelstora företag, 

Läs mer

Nanexa har färdigställt säkerhetslaboratorium för PharmaShell®-processen

23 november, 2018

Nanexa har nu färdigställt det säkerhetslaboratorrium i Uppsala som möjliggör för bolaget att arbeta med cytostatika och andra potenta läkemedel. Laboratoriet har byggts efter gällande arbetsmiljöbestämmelser samt är anpassat för att kunna tillverka material för användning i såväl prekliniska som kliniska studier.

Läs mer

Nya positiva studieresultat med PharmaShell®

20 november, 2018

En nyss avslutad djurstudie där PharmaShell®-belagda läkemedelspartiklar administrerats på olika sätt har givit positiva resultat som visar att användningen av PharmaShell® är mycket flexibel. Vi har bl.a.

Läs mer

Nanexa mottar ”Notice of Allowance” för sin amerikanska patentansökan

15 november, 2018

Det amerikanska patentverket har utfärdat en så kallad ”Notice of Allowance” i Nanexas amerikanska patentansökan rörande Bolagets drug delivery-system PharmaShell®. Notice of Allowance tillkännager att patentansökan nu anses vara i ett skick för godkännande.

Läs mer

Delårsrapport Juli – September 2018

12 november, 2018

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden.

Läs mer

Positiva resultat i feasibility studie leder till breddat samarbete

11 oktober, 2018

AstraZeneca har genomfört en feasibility studie i syfte att studera specifika egenskaper av Nanexas drug delivery-plattform PharmaShell®. Studieresultaten har bedömts så positiva att AstraZeneca valt att bredda sitt samarbete med Nanexa.

Läs mer

Styrelsemedlem lånar ut aktier för likviditetsgaranti i Nanexa AB (publ)

26 september, 2018

Nanexa AB har, som tidigare meddelats, utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie.

För att möjliggöra likviditetsgarantin har Christian Östberg, styrelseledamot i Nanexa AB,

Läs mer

Nanexa utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant

Nanexa har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin påbörjas på torsdag, den 27 september 2018.

Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Nanexas aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien.

Läs mer

Nanexa förstärker teamet med professor Axel Glasmacher som medicinsk rådgivare

24 september, 2018

Nanexa har knutit till sig professor Axel Glasmacher som medicinsk rådgivare till bolagets produktprojekt inom cancerindikationerna MDS (severe myelodysplastic syndrome) och AML (acute myeloid leukemia). 

Professor Axel Glasmacher,

Läs mer

Viktigt steg framåt för Nanexas patentansökan i USA

31 augusti, 2018

Nanexas patentansökan för drug delivery-systemet PharmaShell® har nu kommit in i en mer aktiv fas i USA. Dels med det föreläggande från patentverket som erhölls den 23 maj och dels med ett möte med Nanexas patentexperter och det amerikanska patentverket (USPTO) i Washington DC den 26 juli,

Läs mer

Delårsrapport April – Juni 2018

22 augusti, 2018

Nanexa AB (PUBL) 

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av

PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal

indikationsområden.

Läs mer

Nanexa tecknar samarbetsavtal med Europeiskt animal health företag.

1 augusti, 2018

Nanexa har tecknat ett samarbetsavtal med företaget ViroVet i Belgien för utvärdering av PharmaShell® tillsammans med en av deras nya läkemedelssubstanser för behandling av en virusrelaterad sjukdom i boskap.

Läs mer

Nanexa presenterade PharmaShell® på Controlled Release Society annual meeting i New York 22-24 juli.

26 juli, 2018

Nanexa deltog i och presenterade företagets drug delivery-plattform PharmaShell®på det årliga mötet som Controlled Release Society anordnar. Konferensen är en av de större internationella konferenser som fokuserar på kontrollerad frisättning av läkemedel,

Läs mer

Nanexa har levererat ytbehandlade sensorer till ny kund i USA.

19 juli, 2018

Nanexa har ytbehandlat sensorer för detektion av radioaktiva isotoper av ädelgasen xenon till det Amerikanska bolaget Teledyne Brown Engineering, Inc. Sensorerna är nyckelkomponenter i en utrustning framtagen för att kunna detektera kärnvapendetonationer även om de utförs långt under markytan.

Läs mer

Nanexa startar egen produktutveckling av cancerläkemedel för indikationer med stort medicinskt behov och växande marknadspotential

26 juni, 2018

Nanexas styrelse har fattat beslut om att starta produktutveckling för produkt baserad på Nanexas drug delivery-plattform PharmaShell®. Produktmöjligheterna är baserade både på kliniskt behov och marknadspotential, där en aktiv substans formulerad med PharmaShell® bedöms ge ett betydande mervärde jämfört med dagens formuleringar.

Läs mer

Ytterligare kommersiella kontakter tagna på 2018 BIO International Convention i Boston

11 juni, 2018

Nanexa deltog förra veckan (4-7 juni) i 2018 BIO International Convention i Boston. Ett globalt möte med fokus på att bygga kontakter mellan företag inom läkemedelsbranschen och att presentera nyheter inom densamma.

Läs mer

Nya positiva resultat från djurstudie

31 maj, 2018

Nanexa har erhållit resultat från en veckolång djurstudie som genomförts under maj månad. Studien gjordes på råttor som injicerades subkutant med ett modelläkemedel som försetts med en vidareutveckling av Nanexas drug delivery-system PharmaShell®.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Nanexa AB den 29 maj 2018

30 maj, 2018

Nanexa AB (publ) höll under tisdagen den 29 maj 2018 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.

Läs mer

Delårsrapport Januari – Mars 2018

15 maj, 2018

Nanexa AB (PUBL) 

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017

23 april, 2018

Se bifogad årssredovisning för 2017 i pdf

Bifogade filer

Läs mer

Nanexa AB tecknar avtal med Scienta Sensor Systems AB

12 mars, 2018

Nanexa har under ett antal år utfört aluminiumoxidbeläggningar på detaljer i Scienta Sensor Systems utrustning för kontinuerlig xenonmätning i atmosfären. Utrustningen som är i drift över hela jordklotet används för att upptäcka spår av kärnvapenprovsprängningar med FN-organet The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) som huvudman.

Läs mer

Nanexa skapar möjligheter för biologiska läkemedel

2 mars, 2018

Under början av året har Nanexa installerat en anläggning för arbete med biologiska läkemedelssubstanser, så kallade Biologics (främst peptider och proteiner) i bolagets utvecklingslaboratorium i Uppsala. Dessa substanser kräver särskild hantering och beredning och Nanexa kan nu hantera dessa internt i bolaget från mottagande av en aktiv biologisk substans till färdig PharmaShell®-försedd formulering.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

20 februari, 2018

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden.

Läs mer

Nya djurstudieresultat visar på möjligheter för långa depåer med PharmaShell®

29 januari, 2018

Pressmeddelande

Uppsala 2018-01-29

Nya djurstudieresultat visar på möjligheter för långa depåer med PharmaShell®

Nanexa har nu erhållit resultat från en PK-studie* i råtta där flera doser av en läkemedelssubstans belagd med PharmaShell® av olika skaltjocklekar har undersökts.

Läs mer

Nanexa förstärker med Advisory Board inom onkologi

23 januari, 2018

Nanexa har identifierat onkologiområdet som särskilt intressant och siktar på att under första halvåret 2018 fatta ett inriktningsbeslut för ett eget produktprojekt inom området. I syfte att staka ut vägen för Nanexas egna produktprojekt har Bolaget samlat ett Advisory Board med djupa kunskaper inom onkologiområdet.

Läs mer

Nanexa har lämnat in en ny patentansökan

15 december, 2017

Nanexa förstärker sin patentportfölj genom inlämning av ytterligare en patentansökan till det brittiska patentverket, UK Patent Office.

Marknadsmeddelande 315/17 – Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med TO 1 i Nanexa AB

14 december, 2017

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade units, NANEXA BTU, är den 15 december 2017.

Sista dag för handel med Nanexa BTU (betald tecknad unit) är fredagen den 15 december 2017 och stoppdagen är tisdagen den 19 december 2017

På fredagen den 22 december 2017 inleds handeln med teckningsoptioner av serie TO1, vilka emitterades i samband med företrädesemissionen.

Nanexas företrädesemission på 22,9 MSEK övertecknades

22 november, 2017

Den 20 november 2017 avslutades teckningstiden i Nanexa AB:s företrädesemission.

Grundare och insynspersoner tecknar sig för ytterligare aktier i Nanexa

14 november, 2017

Grundarna och insynspersonerna Mårten Rooth och Anders Johansson har sålt av en del av överskottet av sina uniträtter (Nanexa UR).

Delårsrapport Januari – September 2017 Nanexa AB (publ)

10 november, 2017

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden.

Nanexa tidigarelägger publicering av kvartalsrapport för tredje kvartalet

8 november, 2017

Nanexas styrelse har beslutat att tidigarelägga publicering av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2017 från det tidigare kommunicerade datumet den 17 november till den 10 november.

Ny djurstudie visar ytterligare fördelar med PharmaShell®

6 november, 2017

I Nanexas pågående djurstudie har de första resultaten visat att en vidareutveckling av PharmaShell® teknologin minskar den initiala koncentrationstoppen avsevärt.

Nanexa AB (publ) offentliggör informationsmemorandum

3 november, 2017

Nanexa AB (publ) offentliggör idag informationsmemorandum och teaser, genom publicering på Bolagets hemsida samt på AktieTorget, med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 6 – 20 november 2017.

Nanexa uppmärksammas i tidningen Svensk Farmaci

31 oktober, 2017

Nanexa uppmärksammas i tidningen Svensk Farmaci

Tidningen Svensk Farmaci publicerade nyligen en artikel om Nanexa och bolagets två senaste anställda som båda är apotekare.

Nanexa breddar affärsmöjligheterna med eget produktprojekt inom onkologiområdet.

27 oktober, 2017

Måndagens stämmobeslut att gå vidare med den av styrelsen föreslagna nyemissionen skapar de

finansiella möjligheterna för bolaget att påbörja och driva ett produktprojekt i egen regi.

Marknadsmeddelande 270/17 – Information om företrädesemission Nanexa AB

25 oktober, 2017

Sista dag för handel i bolagets aktie (NANEXA) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 30 oktober 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 31 oktober 2017.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nanexa AB (publ) den 23 oktober 2017

24 oktober, 2017

Nanexa AB (publ) höll den 23 oktober 2017 en extra bolagsstämma.

Nanexa undersöker PharmaShell® i ny djurstudie

9 oktober, 2017

Baserat på de goda resultaten från den djurstudie med PharmaShell® som genomfördes under tredje kvartalet 2017 har Nanexa beslutat genomföra ytterligare en djurstudie.

Nanexas gasbarriär i rampljuset

28 september, 2017

Nanexas gasbarriär i rampljuset

I en artikel skriven av TT och publicerad i ett flertal dagstidningar, beskrivs hur Sauna-systemet används för att upptäcka om underjordiska kärnvapentester har utförts, något som är synnerligen aktuellt i dessa tider.

Nanexa kallar til extra bolagsstämma den 23 oktober

25 september, 2017

Aktieägarna i

Nanexa AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma i Nanexa AB (publ), 556833-0285, måndagen den

23 oktober 2017, klockan 10.

Nanexa AB avser att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om ändring av bolagsordning och företrädesemission om ca 22,9 MSEK.

Nanexa AB avser att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om företrädesemission och ändring av bolagsordning. Emissionsbeloppet om ca 22,9 MSEK avser finansiering av Bolaget för utökad pre-klinisk utveckling och kommersialisering av PharmaShell®.

Positiva säkerhetsresultat från djurstudie med PharmaShell®

12 september, 2017

Efter djurstudien som Nanexa genomförde under innevarande kvartal analyserades vävnad hos försöksdjuren med avseende på metallinnehåll. Resultaten från studien visar att ingen ansamling av metall förekommer i lever, mjälte, lungor eller hjärna.

Viktiga resultat från djurstudie med PharmaShell® som parenteral depåberedning

6 september, 2017

Nanexa har under innevarande kvartal genomfört en omfattande djurstudie med syfte att visa på möjligheter att använda PharmaShell® i en parenteral depåberedning.

Delårsrapport April – Juni 2017

24 augusti, 2017

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 juni 2017

· Omsättningen uppgick till: 35 (175) kSEK
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -4 124 (-2 890) kSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till: -4 178 (- 2 919) kSEK
· Resultat per aktie uppgick till: -0,55 (-0,56) SEK
· Periodens kassaflöde uppgick till: -5 080 (15 787) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2017

· Omsättningen uppgick till: 0 (175) kSEK
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -2 203 (-1 378) kSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till: -2 236 (- 1 387) kSEK
· Resultat per aktie uppgick till: -0,29 (-0,26) SEK
· Periodens kassaflöde uppgick till: -2 317 (17 585) kSEK

Väsentliga händelser under perioden

· Nanexa erhåller patentgodkännande i USA.

Nanexa skalar upp PharmaShell®-processen

5 juli, 2017

Nanexa har under våren skalat upp PharmaShell® -processen och kan nu producera tio gånger mer material än i tidigare laboratorieskala.

Nanexa publicerar studie om skaltätheten hos PharmaShell® i vetenskaplig tidskrift

29 juni, 2017

Nanexa har tillsammans med Dr Denny Mahlin vid Institutionen för farmaci, Uppsala universitet, utfört en studie. Studien syftade till att undersöka skaltätheten hos Nanexas drug delivery-system PharmaShell® .

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Nanexa

14 juni, 2017

Den 12 juni 2017 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ). Nedan följer de beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet.

Delårsrapport Januari – Mars 2017

17 maj, 2017

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell®, ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal behandlingsområden.

Läs mer

Nanexa kallar till årsstämma

15 maj, 2017

Aktieägarna i

Nanexa AB (publ)

kallas härmed till årsstämma i Nanexa AB (publ), 556833-0285, måndagen den 12 juni 2017, klockan 17.00 på Uppsala Business Park,

Läs mer

Nanexa erhåller patentgodkännande i USA

3 maj, 2017

Patentet med titeln ”Polymeric protective layer” – bolagets antifungiella yta, har nu formellt godkänts i USA. Patentet har tilldelats patentnummer US 9,629,946 och omfattar produkten, metoden för tillverkning av produkten samt dess användande.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

11 april, 2017

VD har ordet 

2016 har varit ett år då Nanexa växt inom flera viktiga områden. Vi startade genom att i januari genomföra vår första djurstudie och genom den har vi påbörjat en viktig del av den in vivo-dokumentation av PharmaShells® egenskaper som efterfrågas av läkemedelsindustrin.

Läs mer

Nanexa installerar ny utrustning för uppskalning av processer och nyanställer

24 mars, 2017

Nanexa AB (publ) har nu installerat en pilotskaleanläggning för Atomic Layer Deposition (ALD) i sina lokaler i Uppsala. Pilotskaleanläggningen består av en ny ALD-reaktor som har större kapacitet än den reaktor som redan tidigare finns installerad.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

15 februari, 2017

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi.

Bolagets fokus ligger på PharmaShell®, ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor

potential inom ett flertal behandlingsområden.

Läs mer

Nanexa erhåller förhandsbesked om godkänt patent I USA.

4 januari, 2017

Det amerikanska patentverket (”USPTO”) har utfärdat ett så kallat Notice of Allowance avseende Nanexa AB:s Antifungiella beläggning.

Delårsrapport januari – september 2016

16 november, 2016

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 september 2016

  • Omsättningen uppgick till: 280 (346) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 4 226 (-2 444) KSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till: –

Läs mer

Nanexa AB (publ) beviljas tillväxtlån om 5,7 MSEK från ALMI

27 september, 2016

ALMI har beslutat att stödja Nanexa med ett tillväxtlån om 5,7 MSEK. Detta med syfte att möjliggöra investeringar i utrustning för att skala upp processen för PharmaShell®samt annan utrustning för att effektivisera utvecklingsarbetet.

Läs mer

Delårsrapport Januari – juni 2016

17 augusti, 2016

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi.
Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery system som bedöms ha en stor
potential inom ett flertal behandlingsområden.

Läs mer

Kvittar garantiersättning mot nyemitterade aktier

18 juli, 2016

Nanexa AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier till ett antal garanter i bolagets företrädesemission som genomfördes i april och maj 2016. Detta stärker Nanexas likviditet med 128 000 kronor.

Nanexa breddar PharmaShell® för att möta önskemål från läkemedelsindustrin

5 juli, 2016

Nanexa har utvecklat ett nytt skalmaterial baserat på det biokompatibla materialet titandioxid för drug delivery-systemet PharmaShell®

Utvecklingen av PharmaShell®har nu resulterat i ett nytt högintressant skalmaterial med kompletterande egenskaper till Nanexas redan utvecklade skalmaterial.

Läs mer

Sista dag för handel med BTA

22 juni, 2016

Nanexa AB (publ) har under maj 2016 genomfört en företrädesemission som inbringade 20,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 29 juni 2016.

Kommuniké från årsstämma i Nanexa

30 maj, 2016

Den 26 maj 2016 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ). Nedan följer de beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet.

Förslag till val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden avseende Nanexa AB (publ)

18 maj, 2016

Aktieägare som, vid tidpunkten för detta pressmeddelandes offentliggörande, kontrollerar sammanlagt 31,04 % av rösterna i bolaget föreslår

att styrelsearvode ska utgå med 180 000 kronor till ordförande och med 90 000 kronor vardera till övriga ledamöter,

Läs mer

Fulltecknad emission finansierar fortsatt utveckling av PharmaShell®

Nyemissionen i Nanexa AB (publ) avslutades i förra veckan och tecknades till 21,0 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 103,4 procent. I emissionen tecknades 13,3 MSEK med stöd av teckningsrätter och 7,0 MSEK utan stöd av teckningsrätter. Bolaget tillförs nu 20,3 MSEK före transaktionskostnader.

Nanexa publicerar kvartalsrapport för första kvartalet 2016

17 maj, 2016

Från och med idag, tisdagen den 17 maj 2016, finns Nanexas kvartalsrapport för första kvartalet tillgänglig på Bolagets hemsida samt även på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Nanexa AB (publ)

28 april, 2016

Aktieägarna i Nanexa AB(publ) kallas härmed till årsstämma i Nanexa AB (publ), 556833-0285, torsdagen den 26 maj 2016, klockan 17.00 på Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala.

Inleder teckningsperiod i företrädesemission

25 april, 2016

Styrelsen för Nanexa AB (”Nanexa”) har tidigare offentliggjort prospekt och kommunicerat emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Idag inleds förträdesemission i Nanexa.

Fulltecknad nyemission tillför Nanexa cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från nuvarande aktieägare och nya investerare om cirka 35 procent av emissionslikviden och garantiåtaganden om cirka 35 procent av emissionslikviden – totalt cirka 70 procent av emissionslikviden – vilka på förhand skriftligen avtalats. Prospektet och anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets webbplats ( www.nanexa.com (http://www.nanexa.com/) ) på AktieTorgets hemsida ( www.aktietorget.se (http://www.aktietorget.se/) ) eller på Redeye hemsida ( http://beta.redeye.se/transaction/nanexa) (http://beta.redeye.se/transaction/nanexa)).

Nanexa publicerar årsredovisning för 2015

15 april, 2016

Från och med idag, fredagen den 15 april 2016, finns Nanexas årsredovisning för 2015 tillgänglig på Bolagets hemsida samt även på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD,

Läs mer

Nanexa offentliggör prospekt

Prospektet avseende företrädesemission i Nanexa AB (publ) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.nanexa.com.

Aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 20 april 2016 kommer att få en förtryckt emissionsredovisning med inbetalningskort samt en sammanfattning av erbjudandet per post till den i Euroclear angivna adressen.

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nanexa AB (publ) den 6 april 2016

8 april, 2016

Nanexa AB (publ) höll den 6 april 2016 en extra bolagsstämma. Vid stämman beslutades att genomföra en företrädesemission som avses tillföra bolaget cirka 20,2 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

Lämnar in två nya patentansökningar

5 april, 2016

Nanexa förstärker sin patentportfölj med ytterligare två patentansökningar som lämnas in till det Europeiska patentverket, EPO. Båda patentansökningarna gäller nya produkter och metoder som är kopplade till Nanexas drug delivery-system PharmaShell®.

Kallelse till extra bolagsstämma

23 mars, 2016

Aktieägarna i

Nanexa AB(publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma i Nanexa AB (publ), 556833-0285, onsdagen den 6 april 2016, klockan 16.00 på Uppsala Business Park,

Läs mer

Genomför företrädesemission

Styrelsen för Nanexa presenterar en färdig finansieringslösning för fortsatt utveckling av innovativa nanobaserade drug delivery-system.

Styrelsen för Nanexa AB (publ) ämnar kalla till extra bolagsstämma den 6 april och föreslå att bolagsstämman beslutar att genomföra en emission med förträdesrätt för Nanexas nuvarande aktieägare.

Läs mer

Positiva resultat i djurstudie

8 mars, 2016

Nanexas drug delivery-system PharmaShell ® har i bolagets första djurstudie visat sig väsentligt kunna påverka både halveringstid och maximal koncentration av läkemedel. Resultaten är viktiga i diskussioner med potentiella partners.

Bokslutskommuniké 2015

25 februari, 2016

Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober – 31 december 2015

  •  Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK
  •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: –

Läs mer

Delårsrapport Januari – september  2015

19 november, 2015

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2015

* Omsättningen uppgick till: 0 (0) KSEK
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 1 100 (-383) KSEK
* Resultatet efter skatt uppgick till: – 1 112 (-383) KSEK
* Resultat per aktie uppgick till: -0,58 (-14,40) SEK
* Periodens kassaflöde uppgick till: -2 085 (-279) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 september 2015

* Omsättningen uppgick till: 346 (323) KSEK
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 2 444 (-1097) KSEK
* Resultatet efter skatt uppgick till: – 2 552 (-1097) KSEK
* Resultat per aktie uppgick till: -0,94 (-33,40) SEK
* Periodens kassaflöde uppgick till: 4 820 (-311) KSEK

Tar hem order från ny amerikansk kund

4 november, 2015

Ordern avser ytbeläggning på sensorer som används för detektion av radioaktiva ädelgasisotoper. Sensorernas uppgift är att upptäcka om det skett underjordiska kärnvapensprängningar och Nanexas gasbarriär ökar sensorernas prestanda och tillförlitlighet.

Läs mer

Delårsrapport januari – juni  2015

20 augusti, 2015

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 juni 2015

* Omsättningen uppgick till: 346 KSEK
* Rörelseresultatet uppgick till (EBIT): – 1 344 KSEK
* Rörelseresultatet efter skatt uppgick till: – 1 440 KSEK
* Resultat per aktie uppgick till: – 0,96 SEK

Nanexa och Uppsala universitets samarbete belönas med bidrag

19 augusti, 2015

Universitetslektor Denny Mahlin, institutionen för farmaci, Uppsala universitet, har inom ramen för det VINNOVA-finansierade programmet "Verifiering för samverkan" vid Uppsala universitet erhållit bidrag för samverkan med Nanexa. 

Läs mer

Handel i Nanexa AB inleds 17 juni 2015

16 juni, 2015

I morgon den 17 juni inleds handeln i Nanexa AB:s (”Nanexa”) aktier på Aktietorget.

Teckningstiden i Nanexa ABs listningsemission avslutades den 5 juni 2015.

Läs mer

Nyemissionen i Nanexa övertecknad

8 juni, 2015

Den 5 juni avslutades teckningstiden i Nanexa ABs listningsemission. Aktier för 65 miljoner kronor motsvarande en teckningsgrad om 630 % tecknades i emissionen av 1 304 tecknare.

”Jag är naturligtvis oerhört glad över det stora intresset för Nanexa AB och att vi har fått ett stort antal nya aktieägare,

Läs mer

Nanexa genomför nyemission inför listning på AktieTorget

20 maj, 2015

Nanexa genomför en nyemission inför noteringen på AktieTorget. Nyemissionen ska främst finansiera det fortsatta arbetet för att utveckla Bolagets innovativa drug delivery-system PharmaShell® genom att förstärka befintliga samarbeten samt utveckla nya samarbeten med ledande läkemedelsbolag. 

Läs mer