Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, noterade för handel på Spotlight Stockmarket med kortnamnet NANEXA TO1, närmar sig.
Teckningstiden löper från den 21 januari till den 1 februari 2019. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs motsvarar sjuttiofem (75) procent av det volymvägda genomsnittet av kursen för Nanexas aktie under perioden 7 januari 2019 till den 18 januari 2019. Den fastställda kursen kommer meddelas senast den 21 januari 2019.

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen vilken kommer vara tillgänglig på Nanexas hemsida från och med den 21 januari.
Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska från och med den 21 januari kunna anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktion avseende betalning etc.
Informationsblad kommer skickas till optionsinnehavare per post under vecka 4.

De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem. Teckningsoptionerna handlas till och med den 30 januari 2019. Teckningsoptioner som inte nyttjas eller säljs förfaller utan värde.

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (Nanexa IA). Interimsaktierna beräknas omvandlas till riktiga aktier så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart under februari 2019. Ingen handel kommer att ske i interimsaktier på marknadsplatsen.

LADDA NER TEASER