Pressmeddelande

Uppsala 2019-05-14

 

Kallelse till årsstämma

 

Aktieägarna i

Nanexa AB (publ)

kallas härmed till årsstämma i Nanexa AB (publ), 556833-0285, tisdagen den 11 juni 2019, klockan 17.00 på Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala.

 1. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 juni 2019, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 7 juni 2019 under adress: Nanexa AB, Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala, via e-post till info@nanexa.se eller per telefon 018-100 300.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.nanexa.com. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd den 4 juni 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman.

HÄR FINNS FULLMAKSFORMULÄR ATT LADDA NER 

 1. Ärenden på stämman
 2. Öppnande av stämman
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkännande av dagordningen
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 9. Verkställande direktörens anförande
 10. Beslut om
 11. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 12. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 15. Val till styrelsen och av revisor
 16. Beslut om bemyndigande avseende företrädesemission
 17. Beslut om bemyndigande avseende riktad emission
 • Avslutande av bolagsstämman

 

Förslag till beslut

 Punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att tecknade aktier får betalas genom kvittning. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock, med stöd av detta bemyndigande, inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än 20 procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att införskaffa nytt kapital samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för bolaget.

 

 1. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.nanexa.com, och på bolagets adress Virdings Allé 32 B (besöksadress Rapsgatan 7), 754 50 Uppsala. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 15 159 898 aktier och röster.

_____________________

 

Nanexa AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 – 42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.