Uppsala 2018-05-30

Kommuniké från årsstämma i Nanexa AB den 29 maj 2018

Nanexa AB (publ) höll under tisdagen den 29 maj 2018 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.

Dispositioner beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens i årsredovisningen intagna förslag. Ingen utdelning lämnas.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Hans Arwidsson, Bengt Gustavsson, Jan Sandström, Magnus Westgren och Christian Östberg samt nyvalde Mårten Rooth. Hans Arwidsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Lars Kylberg, PwC.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 180 000 kronor till ordföranden och 90 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndiganden
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission.

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.