Pressmeddelande

Uppsala 2019-06-11

Kommuniké från årsstämma i Nanexa

Den 11 juni 2019 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ).

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 180 000 kronor till styrelsens ordförande och med 90 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsstämman beslutade att omvälja Hans Arwidsson, Magnus Westgren och Bengt Gustavsson samt att nyvälja Anders Johansson, Urban Paulsson och Otto Skolling som styrelseledamöter. Hans Arwidsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor utsågs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att de kommer att utse Lars Kylberg till huvudansvarig revisor. Lars Kylberg är sedan tidigare bolagets revisor.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om bemyndiganden för styrelsen att besluta om företrädesemission samt riktad emission.

 

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.