Kommuniké från extra bolagsstämma i Nanexa AB (publ) den 24 oktober 2017

Nanexa AB (publ) höll den 23 oktober 2017 en extra bolagsstämma. Vid stämman beslutades att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag och därigenom öka gränserna för aktiekapitalet från 975 000 kronor till 3 900 000 kronor och öka gränsen för antalet aktier till som lägst 7 500 000 och högst 30 000 000 st. Dessutom beslutade stämman att genomföra en företrädesemission av units enligt styrelsens förslag som avser tillföra bolaget cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader. Detta medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 493 422,42 kronor genom utgivande av högst 3 812 527 aktier. Beslutet medför vidare att högst 3 812 527 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 3 812 527 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 493 422,42 kronor.

För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Två (2) befintliga aktier i Bolaget berättigar teckning av en (1) Unit för 6 SEK. En (1) Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Större teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan företräde är också möjlig.

Anmälan till teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 6 november 2017 till och med den 20 november 2017. Uniträtterna är fritt överlåtbara och kommer att handlas på AktieTorget från och med den 6 november 2017 till och med den 16 november 2017.

För det fall inte samtliga nya units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal units som sådana personer tecknat i emissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal units som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Emissionslikviden skall framförallt användas till vidareutveckling, verifiering och marknadsföring av drug-delivery plattformen PharmaShell@.

 Uppsala den 24 oktober 2017

Nanexa AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Nanexa AB (publ)

David Westberg, VD

Tel. 0709-42 83 03

E-mail: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.