Allt inom MAR

Nanexa publicerar bokslutskommuniké och Q4-rapport 2023

Klinisk prövningsansökan för NEX-22 inlämnad, finansiering säkrad och taktiska prioriteringar för 2024

Nanexa offentliggör utfall i företrädesemissionen

Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”), offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission om cirka 121 MSEK (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 26 oktober 2023. Utfallet i Företrädesemissionen visar att 42 146 268 aktier, motsvarande cirka 34,7 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed kommer garantiåtaganden om 32 853 732 aktier, motsvarande cirka 27,1 procent av erbjudna aktier, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget 75 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.