MEDIA

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

11 april, 2017
- Regulatoriskt - Årsredovisning

VD har ordet 

2016 har varit ett år då Nanexa växt inom flera viktiga områden. Vi startade genom att i januari genomföra vår första djurstudie och genom den har vi påbörjat en viktig del av den in vivo-dokumentation av PharmaShells® egenskaper som efterfrågas av läkemedelsindustrin. I studien visade vi att PharmaShell® kan förlänga frisättningen av läkemedel i en depåberedning avsevärt. Halveringstiden i det här specifika fallet förlängdes från 1,4 timmar till 52 timmar vilket är ett bra resultat. Jag bedömer att PharmaShell® i en optimerad formulering kan förlänga halveringstiden avsevärt längre och kan då ge värdefulla produktegenskaper t.ex effektivare, säkrare och enklare dosering. En viktig och märkbar trend i pågående läkemedelsutveckling är just att skapa parenterala depåberedningar för att bemöta det behov av långtidsverkande läkemedel som finns hos patienter och som efterfrågas av läkare. Detta både för kroniska sjukdomstillstånd såsom diabetes men även inom bl a cancerbehandling och behandling av vissa ögonsjukdomar.

Nanexa växte också finansiellt genom den fulltecknade företrädesemission på 20,3 MSEK som bolaget genomförde under andra kvartalet. Genom den säkrade vi finansiering för att driva utvecklingen av företaget under 2017 och vidare in i 2018. Ytterligare finansiell förstärkning för att genomföra strategiskt viktiga investeringar erhöll vi under hösten genom att ALMI beviljade ett tillväxtlån på 5,7 MSEK.

Med den stärkta finansieringen har vi genomfört investeringar i labbutrustning som gör att kapaciteten på laboratoriet växt och vi har kunnat effektivisera arbetet med utvecklingen markant. Vi har också investerat i en produktions-utrustning för vår centrala ALD (Atomic Layer Deposition) process, vilken möjliggör att vi kan påbörja det viktiga uppskalningsarbetet av tillverkningsprocessen. Utrustningen som beställdes i september installerades under mars månad 2017. Genom den investeringen får vi dessutom möjlighet att arbeta med flera projekt parallellt.

Även på personalsidan har vi växt genom två rekryteringar till vårt utvecklingslabb. Genom dessa går vi in i 2017 med en fördubblad styrka på labb och med breddad kompetens inom läkemedelsutveckling.

Samarbetet med AstraZeneca har under året fortlöpt på ett tillfredställande sätt.

Den redan påbörjade marknadsföringen och affärsutvecklingen har fortsatt under året med deltagande i tre större kongresser. BIO-Europe vår och höst samt Nordic Life Science Days i september. Möjligheten att med PharmaShell® skapa förlängd frisättning av läkemedel är märkbart intressant för ett flertal av de större läkemedelsbolagen. Jag kan också konstatera att företagen som är verksamma inom cancerbehandling visar ett särskilt stort intresse för möjligheterna med PharmaShell®. Jag bedömer att detta beror på potentialen att använda PharmaShell® för att styra de ofta toxiska aktiva substanserna direkt till tumörvävnad utan att exponera dem för övriga kroppen och därigenom avsevärt öka behandlingseffekten och minimera biverkningar som annars uppträder vid en mer traditionell cancerbehandling. Rent kommersiellt är detta mycket intressant då onkologimarknaden inklusive immuno-onkologi inte bara är den största i nuläget utan också det marknadssegment som förväntas växa mest under överskådlig tid framöver.

Uppsala den 5 april 2017

David Westberg

Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Nanexa är ett spin-off företag från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Vid universitetet har några av grundarna till Nanexa under flera decennier bedrivit forskning inom avancerad materialkemi med fokus på ytbeläggningar. Denna kunskap ligger idag till grund för Nanexas verksamhet inom nanobaserad drug delivery.

Sedan företrädesemissionen i juni 2016 har verksamheten utvecklats enligt plan. Kapitaltillskottet från emissionen har givit bolaget resurser att arbeta mer systematiskt med vidareutvecklingen av PharmaShell®, med involverande av fler läkemedelssubstanser. Detta har förutom en förbättrad process också lett till fler möjligheter till nya patentansökningar. Samarbetet med AstraZeneca har under 2016 fortgått enligt plan i syfte på att generera in vivo-data för PharmaShell®.

Nanexa har deltagit i BIO-Europe i Stockholm 4-6 april och där knutit kontakt med potentiella samarbetspartners för vidare verifiering och utveckling av bolagets drug delivery-system PharmaShell®. I september deltog Nanexa i Nordic Life Science Days i Stockholm. Nanexa har också under året varit aktiva inom affärsutvecklingsområdet och deltagit i ett flertal så kallade partneringmöten där man träffat ett stort antal läkemedelsföretag, bland annat i Köln på BIO-Europe i november. Vid dessa möten fick bolaget återigen tillfälle att träffa de stora läkemedelsbolagen och intressanta nischföretag inom läkemedelsbranschen och presentera företagets unika nanobaserade drug delivery-plattform PharmaShell®. Det är tydligt att det finns ett stort intresse och nyfikenhet kring den patenterade teknologiplattformen och de unika egenskaper den har. Nanexa har identifierat onkologiområdet, och då synnerligen immuno-onkologiområdet som särskilt intressanta marknader och tillämningsområden för tekniken.

Bolaget investerade under 2016 i en ny reaktor för Atomic Layer Deposition. Denna installerade i slutet av mars 2017. Vidare har det även gjorts flera större investeringar till Nanexas laboratorium i Uppsala, allt i syfte att Bolaget ska kunna utföra så mycket arbete som möjligt på egen hand för att tidseffektivisera arbetet och inte behöva förlita sig på konsulter och konsulttjänster.

Under året har också Bolaget rekryterat två personer till sin utvecklingsavdelning. Förutom dessa rekryteringar kan nämnas att vi knutit till oss ett kompetensnätverk med erfarna konsulter inom flertalet områden såsom patent, pre-klinik, marknad och affärsutveckling.

I slutet av 2016 beslutade Bolaget att den brittiska patentbyrån Potter Clarkson LPP skulle anlitas. De har lång erfarenhet av att arbeta internationellt med immaterialrättsliga frågor inom läkemedelsområdet och ska bidra med utvecklingen Nanexas patentportfölj ytterligare.