MEDIA

Beslutsförslag inför årsstämman i Nanexa AB (publ) den 11 juni 2019

4 juni, 2019
- Regulatoriskt pressmeddelande

En grupp aktieägare i Nanexa AB, som tillsammans representerar minst 9,7 procent av samtliga aktier och röster, har meddelat bolaget att de på årsstämman den 11 juni 2019 avser att lägga fram följande förslag.

Styrelsen föreslås bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till ledamöter föreslås omval av Hans Arwidson (ordförande), Bengt Gustavsson och Magnus Westgren samt nyval av Urban Paulsson, Otto Skolling och Anders Johansson.

Urban Paulsson är jurist från Lunds universitet med examen 1988. Han har arbetat mer än 25 år inom läkemedelsindustrin med olika legala frågor och i olika roller bl.a. som General Counsel och Vice Pesident Corporate Development på Camurus AB och General Counsel på Vitrolife AB. Han har under de senaste året varit med och startat fyra biotech företag, bl.a. Coromant som avyttrades till Bristor-Myers Squibb. Tidigare har han arbetat som jurist och partner på advokatfirmorna Bird&Bird och Nordia.

Otto Skolling är civilingenjör från KTH. Han har arbetat mer än 25 år inom läkemedelsindustrin inom främst affärsutveckling och finansiering men även produktutveckling. Otto har bl.a. arbetat på Pharmacia-UpJohn (Project director), Novozymes (Director Product Pipeline, Business Development & Director M&S Biopharmaceutical ingredients), Karolinska Development (Vice President Business Development/Portfolio Management). Otto har också en bred erfarenhet från styrelsearbete från start-up företag inom läkemedelsbranschen.

Anders Johansson har en doktorsexamen i materialkemi från Uppsala universitet och är medgrundare till Nanexa. Han har tidigare erfarenhet av arbete som patentkonsult på patentbyrån Bjerkéns KB. Anders ersätter Mårten Rooth, en annan av Nanexas grundare, då det finns en överenskommelse om att de växelvis ska vara del av styrelsen.

Nuvarande styrelseledamöterna Jan Sandström och Christian Östberg har avböjt omval.

Styrelsearvodet föreslås uppgå oförändrat till 180 000 kronor till ordföranden och till 90 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Till revisor föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att de kommer att utse Lars Kylberg till huvudansvarig revisor. Lars Kylberg är redan i dag bolagets revisor.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709-42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)
Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.