MEDIA

Bokslutskommuniké 2017

20 februari, 2018
- Regulatoriskt - Delårsrapport

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2017

·
Omsättningen uppgick till: 105 (280) kSEK

·
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -7 847 (-6 315) kSEK

·
Resultatet efter skatt uppgick till: -7 971 (-6 349) kSEK

·
Resultat per aktie uppgick till: -1,02 (-0,99) SEK

·
Periodens kassaflöde uppgick till: 8 521 (9 956) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober – 31 december 2017

·
Omsättningen uppgick till: 0 (0) kSEK

·
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -2 209 (-2 088) kSEK

·
Resultatet efter skatt uppgick till: -2 244 (-2 086) kSEK

·
Resultat per aktie uppgick till: -0,26 (-0,27) SEK

·
Periodens kassaflöde uppgick till: 15 726 (-1 862) kSEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

·
Nanexa har på extra bolagsstämma beslutat om att ändra bolagsordningen för att öka gränserna för antalet aktier samt gränserna för aktiekapitalet samt att genomföra en nyemission om 22,9 MSEK med företräde för befintliga aktieägare.

·
Nanexa har genomfört en företrädesemission om 22,9 mkr. Emissionen blev övertecknad till 110%.

·
Nanexa har påbörjat en ny längre preklinisk studie med PharmaShell® och från den erhållit positiva resultat från

den initiala fasen av studien.

Väsentliga händelser efter utgången av fjärde kvartalet

·
Nanexa har erhållit resultat från en tremånaders preklinisk studie och där visat att bolagets drug delivery- plattform PharmaShell® kan skapa långa depåberedningar.

·
Nanexa har knutit till sig ett antal experter inom onkologiområdet för att bilda en advisory-panel för bolagets satsning på ett eget projekt inom cancerområdet.

VD-kommentar

Föregående år, 2017, har varit ett år då bolaget uppnått viktiga och kritiska utvecklingsmilstolpar för PharmaShell®- plattformen, vilket gör att dörren nu står öppen för en mer aktiv fas inom det prekliniska utvecklingsområdet.

Redan tidigt under hösten kunde bolaget presentera resultat från en tre veckor lång djurstudie som tydligt visade att plattformen fungerar som tänkt som en depåberedning där läkemedlet frisattes under en längre tid. Vi kunde också i den studien påvisa att blodplasmakoncentrationen av läkemedlet kunde styras genom att justera PharmaShell®-skalens egenskaper.

Senare under hösten påbörjades en 12-veckors djurstudie där vi nu kunnat påvisa att vi kan få en förlängd frisättning som är betydligt längre än de tre månader som studien varade och att vi aktivt kan styra frisättningstiden. PharmaShell® kan därför användas för att utveckla långtidsverkande läkemedelsprodukter för att ge bättre behandlingseffekt och mindre

[image]

biverkningar. Vi ser dessa resultat som mycket lyckade, speciellt som vi samtidigt ser ett allt större fokus från läkemedelsindustrin att utveckla injicerbara långtidsverkande läkemedel. Resultaten från djurstudien har också givit oss ett kvitto på att vi tänkt rätt och ger oss värdefull information att förmedla till potentiella partners.

Under året har vi fortsatt att träffa representanter från flertalet stora läkemedelsbolag i syfte att marknadsföra Nanexa och PharmaShell® och skapa intresse för utvärderingsavtal och samarbete. Vi står nu bättre rustade än någonsin och jag bedömer att möjligheten att skapa ytterligare samarbeten med läkemedelsbolag nu ligger inom räckhåll. I det sammanhanget är det värt att nämna att vårt arbete med AstraZeneca fortsätter som planerat.

Bolaget har även under året fattat beslut om en mer aggressiv utvecklingsplan där vi adderar ett eget produktprojekt till utvecklingen av själva plattformen. Vi har redan samlat en grupp experter som tillsammans med oss kommer ta fram en strategi för projektet. Strategin baseras på de stora läkemedelsbolagens behov av nya innovativa produkter som adresserar stora medicinska behov, där det finns en betydande marknadspotential och där vi bedömer att en PharmaShell®-baserad produkt kan skapa en effektivare och bättre behandling. Vi fokuserar detta arbete inom onkologiområdet där vi vet att behovet av nya produkter är stort och marknaden förväntas växa med över 10 % per år de kommande åren.

Värt att nämnas är också att bolagets styrelse liksom den operativa delen har förstärkts under året. Hans Arwidsson har tagit över rollen som ordförande och vi har fått in ytterligare kompetens inom medicinsk utveckling, framför allt inom onkologiområdet genom inval av Bengt Gustavsson som ledamot i styrelsen.

I slutet av året genomförde vi en företrädessemission för att säkra finansieringen för detta och kommande år. Emissionen som genomfördes under november månad blev lyckad och inbringade 22,9 MSEK före emissionskostnader. Det är ett välkommet tillskott av likvida medel som säkerställer att vi kan driva utvecklingen enligt plan och mot de mål vi satt upp för verksamheten.

Detta år, 2018, har börjat bra för oss med de resultat vi fick från den tre månader långa djurstudien. Det är med tillförsikt jag ser fram emot ett spännande och utvecklande år för bolaget.

David Westberg, VD

Kommentarer till resultatet och bolagets finansiella ställning

Bolagets finansiella ställning är vid årets slut god efter en lyckad företrädesemission om 22,9 MSEK under det sista kvartalet. Kostnadsutvecklingen har under året varit stabil och Bolaget har följt budget. Nettoomsättningen har dock även detta år varit lägre än väntat men påverkar inte den ekonomiska situationen nämnvärt. Bolagets likvida medel bedöms vara tillräckliga för att finansiera verksamheten hela 2018 och god bit in i 2019.

Aktien

Nanexa AB (publ) noterades på Aktietorget den 17 juni, 2015.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det fjärde kvartalet uppgick till -0,26 (-0,27) SEK. och för perioden 1 januari – 31 december 2017 till – 1,02 (-0,99) SEK.

Antalet aktier

Nanexa AB (publ) har per 2017-12-31, 11 437 581 stycken utestående aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

[image]

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Årsredovisning, 2017 Delårsrapport Q1, 2018 Ordinarie årsstämma Delårsrapport Q2, 2018 Delårsrapport Q3, 2018 Bokslutskommuniké 2018

23 april, 2018
15 maj, 2018
29 maj, 2018
22 augusti, 2018 12 november, 2018 20 februari, 2019

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker.

Uppsala 2018-02-20

Styrelsen Nanexa AB