MEDIA

Bokslutskommuniké 2018

20 februari, 2019
- Regulatoriskt - Delårsrapport

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2018

 • Omsättningen uppgick till: 319 (105) kSEK

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -11 039 (-7 847) kSEK

 • Resultatet efter skatt uppgick till: -11 169 (-7 971) kSEK

 • Resultat per aktie uppgick till: -0,98 (-1,02) SEK

 • Periodens kassaflöde uppgick till: -11 014 (8 521) kSEK


  Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober – 31 december 2018

 • Omsättningen uppgick till: 110 (0) kSEK

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -4 277 (-2 209) kSEK

 • Resultatet efter skatt uppgick till: -4 305 (-2 244) kSEK

 • Resultat per aktie uppgick till: -0,38 (-0,26) SEK

 • Periodens kassaflöde uppgick till: -689 (15 726) kSEK

  Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • AstraZeneca breddar samarbetet med Nanexa för utvärdering av PharmaShell® teknologin

 • Nanexa färdigställer säkerhetslaboratorium för PharmaShell® processen

 • Nanexa beviljas Vinnova-bidrag om 500 000kr för arbete med produktprojektet NEX-18

 • Nanexa har valt aktiv substans för produktprojektet NEX-18

 • Nanexa tecknar utvärderingsavtal med världsledande globalt animal healthbolag för utvärdering av PharmaShell® teknologin

 • Nanexa tecknar utvärderingsavtal med svensk noterat läkemedelsbolag för utvärdering av PharmaShell®teknologin

 • Nanexa tecknar utvärderingsavtal med svenskt noterat biotechbolag för utvärdering av PharmaShell® teknologin

  Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nanexa har erhållit patentgodkännande för PharmaShell® teknologin i USA

 • Nanexa har i djurstudie visat på möjligheten att skapa korta depåer med PharmaShell®

 • Nanexa har genomfört inlösen av teckningsoptioner TO1 och erhållit en emissionslikvid om 22,3 MSek före emissionskostnader

VD-kommentar

Nanexa har nu gått in i en ny, mycket intressant fas i utvecklingen av bolaget. Föregående år avslutades med tecknande av tre nya avtal med mycket intressanta företag för utvärdering av PharmaShell®. De tre avtalen innebär att Nanexa erhåller ersättning för olika steg i utvärderingen. Förutom de tre nya samarbetena som startades i slutet av året, tecknade vi tidigare under året avtal med ett belgiskt animal health-bolag och breddade det viktiga samarbetet med AstraZeneca för utvärdering av PharmaShell®. Det senare efter att AstraZeneca genomfört en första djurstudie med så intressanta resultat att de valde att fördjupa samarbetet med oss.

Vi avslutade också året med en lyckad start av bolagets första produktprojekt, NEX-18, som inriktar sig på behandling av svåra former av leukemi (MDS/AML). Vi kunde efter initiala försök slå fast att vi kan använda den aktiva substansen 5- azacitidine (Vidaza) och påbörja den prekliniska utvärderingen.

Förutom ovanstående kommersiella framgångar lyckades vi erhålla godkännande av vår patentansökan för PharmaShell® i USA den 1 januari i år. Detta är givetvis en viktig milstolpe för hela kommersialiseringen av PharmaShell®.

Sammantaget kan jag se tillbaka på 2018 som ett genombrottsår för bolaget, där vi inte bara tagit stora kliv i utvecklingsarbetet utan också sett ett ökat intresse för PharmaShell®-teknologin. Jag ser nu fram emot att driva och utveckla bolaget vidare med ytterligare framgångar under 2019 och framåt. Min bedömning är att vi under året kommer ingå avtal med ytterligare läkemedelsbolag och jag ser det som naturligt att de samarbeten vi nu påbörjat kommer utvecklas positivt under året.

Jag ser också att vi kommer driva NEX-18 framåt och att vi under året kommer generera prekliniska resultat med 5- azacitidine som belagts med PharmaShell®. Målet för projektet är att genomföra ett prekliniskt program som uppfyller myndighetskraven för att gå in i en klinisk fas så snart som möjligt. Målsättningen är att kunna uppnå det mot slutet av året.

Vi kommer också under året fortsätta på inslagen väg vad gäller marknadsföring och affärsutveckling och kommer delta i både rent kommersiella som mer vetenskapliga konferenser. Detta för att generera nya kontakter men också för att följa upp redan pågående diskussioner.

David Westberg VD Nanexa

Kommentarer till resultatet och bolagets finansiella ställning

Kostnadsutvecklingen för året har varit i linje med budgeten för året. En något högre kostnadsnivå som beror på att vi varit mer aktiva med marknadsföring av bolaget samt att vi påbörjat arbetet med NEX-18 projektet. Den optionsinlösen av TO1 som skedde de två sista veckorna i januari 2019, resulterade i att bolagets finanser förstärktes med 22,3 MSEK innan emissionskostnader. Med denna finansiella förstärkning bedömer bolaget att verksamheten är finansierad i mer än 12 månader framåt.

Aktien

Nanexa AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 17 juni, 2015.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det fjärde kvartalet uppgick till – 0,38 (-0,26) och för perioden 1 januari – 31 december 2018 till -0,98 (- 1,02) SEK.

Antalet aktier

Nanexa AB (publ) har per 2018-12-31, 11 437 581 stycken utestående aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

8 maj                           Årsredovisning, 2018                        
15 maj                         Q1-rapport, 2019
11 juni                         Årsstämma, 2019
22 augusti                   Q2-rapport, 2019
12 november               Q3-rapport, 2019
20 februari, 2020.        Bokslutskommuniké, 2019

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Styrelsen avser att inte föreslå någon vinstutdelning.

Uppsala 2019-02-20

Styrelsen

Nanexa AB