MEDIA

Delårsrapport April – Juni 2017

24 augusti, 2017
- Regulatoriskt - Delårsrapport
Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 juni 2017

· Omsättningen uppgick till: 35 (175) kSEK
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -4 124 (-2 890) kSEK 
· Resultatet efter skatt uppgick till: -4 178 (- 2 919) kSEK
· Resultat per aktie uppgick till: -0,55 (-0,56) SEK
· Periodens kassaflöde uppgick till: -5 080 (15 787) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2017

· Omsättningen uppgick till: 0 (175) kSEK
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -2 203 (-1 378) kSEK 
· Resultatet efter skatt uppgick till: -2 236 (- 1 387) kSEK
· Resultat per aktie uppgick till: -0,29 (-0,26) SEK
· Periodens kassaflöde uppgick till: -2 317 (17 585) kSEK

Väsentliga händelser under perioden

· Nanexa erhåller patentgodkännande i USA.

Gäller bolagets antifungiella yta.
· Nanexa har hållit årsstämma den 12 juni. Till styrelsen valdes Hans Arwidsson (omval), Bengt Gustavsson (nyval), Jan Sandström (omval), Magnus Westergren (omval), Christian Östberg (omval). Till ny ordförande valdes Hans Arwidsson.

VD-kommentar 

Under andra kvartalet har vi tagit ett stort kliv framåt i vårt arbete att utveckla och komplettera datapaketet för PharmaShell®. Vi kommer under hösten och vidare in i nästa år skapa ett allt större tryck i affärsutvecklingen och kommersialiseringen av PharmaShell® och för detta behöver vi fylla på med data som jag vet intresserar läkemedelsbolagen vi varit i kontakt med under den senaste tiden. Det är framför allt frågor som rör egenskaper hos PharmaShell® både in vitro och in vivo samt frågor kring uppskalningen av tillverkningsprocessen.

I uppskalningsförsök som genomförts i den pilotanläggning vi installerade i början av året har vi skalat upp processen tio gånger med lyckat resultat. Förutom att det ger viktiga processdata att presentera så har vi nu visat att vi kan tillverka i en skala som lämpar sig väl för både preklinisk och klinisk utvecklingsfas. Det är en viktig parameter för kommande partners då det ger dem möjlighet att snabbt starta en klinisk utveckling och det är därför glädjande att vi nu har data som styrker detta.

Under andra kvartalet påbörjades också arbetet med att ta fram ett djurstudieprogram för att ytterligare visa möjligheterna att använda PharmaShell® som parenteral depåberedning. Studien som genomförs på ett CRO (Contract Research Orginazation) i Skottland startades under juli månad. Data från denna studie kommer vara mycket värdefulla komplement till redan befintliga data och kommer förhoppningsvis ge information som passar väl i marknadsföringen och i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Samarbetet med AstraZeneca har utvecklats väl och fortsätter med oförminskad styrka.

På årsstämman omvaldes sittande styrelse. Styrelsen har också förstärkts inom området medical affairs och onkologi genom inval av Bengt Gustavsson. Bengt har gedigen erfarenhet från olika globala läkemedelsföretag, närmast från Celgene som nordisk medicinsk chef. Till ny styrelseordförande valdes Hans Arwidsson.

Det är också glädjande att vi under rapporteringsperioden tillsammans med Dr Denny Mahlin publicerat en artikel som beskriver PharmaShell® och dess egenskaper i den internationella vetenskapliga tidskriften International Journal of Pharmaceutics. Publiceringar av denna typ är viktiga för marknadsföringen av PharmaShell® då de når nyckelpersoner inom utvecklingsorganisationerna i läkemedelsbolagen. Vi har även under året knutit kontakter med ytterligare forskare inom akademin i Uppsala och Stockholm för att skapa ytterligare värdefulla samarbeten kring PharmaShell®.

Slutligen några ord om marknaden och trender som vi ser inom utvecklingen av nya läkemedel och som har bäring på Nanexa och PharmaShell®. Helt klart finns det ett ökat intresse hos läkemedelsbolagen att utveckla injicerbara långtidsverkande läkemedel, s.k. parenterala depåberedningar, inom flera olika indikationsområden. Att gå från dagliga doseringar till vecko- eller månadsdoseringar gör det inte bara bekvämt för patienten, det ger också en jämnare tillförsel av läkemedel och bättre efterlevnad av behandlingen vilket i sin tur kan ge en bättre behandlingseffekt och mindre biverkningar. Denna trend passar oss utmärkt då PharmaShell® möjliggör just sådana längre depåberedningar.

Jag ser med tillförsikt fram emot en spännande höst.

David Westberg, VD

Kommentarer till resultatet och bolagets finansiella ställning

Kostnadsutvecklingen för de första sex månaderna har följt budget. Vi räknar heller inte med några väsentliga kostnadsökningar under resterande del av året. Vår bedömning är därför att kostnadsutfallet för helåret kommer ligga inom budget. 

Aktien
Nanexa AB (publ) noterades på Aktietorget den 17 juni, 2015.

Resultat per aktie  

Resultat per aktie för det andra kvartalet uppgick till -0,29 (-0,26) SEK. och för perioden 1 januari – 30 juni 2017 till -0,55    (-0,56) SEK.

Antalet aktier

Nanexa AB (publ) har per 2017-06-30, 7 625 054 stycken utestående aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan.

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Delårsrapport Q3, 2017            17 november, 2017

Bokslutskommuniké 2017        20 februari, 2018

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

"Styrelsen "