MEDIA

Delårsrapport April – Juni 2018

22 augusti, 2018
- Regulatoriskt - Delårsrapport

Nanexa AB (PUBL) 

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av

PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal

indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.


Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 juni 2018

 • Omsättningen uppgick till: 105 (35) kSEK 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -4 788 (-4 124) kSEK  
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -4 855 (-4 178) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,42 (-0,55) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till:  -6 839 (-5 080) kSEK


Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2018

 • Omsättningen uppgick till: 0 (0) kSEK 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -2 489 (-2 203) kSEK  
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -2 522 (-2 236) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,22 (-0,29) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till:  -3 360 (-2 317) kSEK


Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Nanexa har erhållit positiva resultat från en enveckas djurstudie med PharmaShell®-belagt läkemedel.
 • Nanexa har deltagit i BIO International convention i Boston i början av juni.
 • Nanexa har beslutat att driva produktutveckling inom indikationerna Myelodysplastic Syndrome/Acute Myeloid Leukemia samt Colorectal/Ovarian Peritoneal Carcinomatosisi egen regi.
 • Nanexa har tecknat hyresavtal för säkerhetslaboratorium i Uppsala för att möjliggöra arbete med potenta läkemedel.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nanexa har erhållit order på och levererat ytbelagda sensorer till ny kund i USA.
 • Nanexa har presenterat PharmaShell®-teknologin på Controlled Release Society (CRS) Annual meeting i New York.
 • Nanexa har tecknat samarbetsavtal med ett europeiskt animal health-bolag, ViroVet, för utvärdering av PharmaShell®-teknologin tillsammans med en av deras nya läkemedelssubstanser. 


VD-kommentar

Jag är mycket nöjd med att vi under andra kvartalet bestämt inriktning för Nanexas första produktprojekt. Min bedömning är att det projekt vi nu startat för den form av leukemi som benämns MDS/AML (Myelodysplastic Syndrome respektive Acute Myeloid Leukemia)har en riktigt bra möjlighet att bli lyckosamt. Detta då ett läkemedel som bygger på PharmaShell®har potentialen att ge avgörande fördelar gentemot dagens behandling, vilket kan komma både patienter och sjukvården till nytta. 

Det finns också ett stort intresse från läkemedelsindustrin att skapa effektivare behandlingar inom indikationerna AML/MDS. Även behandling av bukhinnemetastaser från koloncancer och äggstockscancer (Colorectal/Ovarian Peritoneal Carcinomatosis)indikationer där lokal utsöndring av en aktiv substans under en lång tid kan ha stort medicinskt värde. Nanexas PharmaShell®bedöms möjliggöra just en sådan långvarig frisättning. Vi kommer prioritera den förstnämnda indikationen under hösten så att vi sätter fokus på ett av projekten.

I och med starten av dessa produktprojekt har Nanexa tagit ett strategiskt viktigt steg vilket jag och styrelsen bedömer kommer kunna vara mycket viktigt för att maximera möjligheter till framtida inkomster och därigenom utveckla bolaget. Vi får möjlighet att utlicensiera produktprojektet som sådant samtidigt som det genererar data viktiga för utlicensieringen av PharmaShell®-teknologin.

Jag är också väldigt glad att vårt arbete med att ta fram intressanta resultat från djurstudier samt vårt deltagande i olika konferenser givit resultatet att vi nu startat vårt andra samarbete med en extern partner. Vi ser mycket fram emot att arbeta med ViroVet och att tillsammans med dem utvärdera PharmaShell®för deras produktutveckling. Samarbetet med ViroVet, som är verksamt inom animal health, öppnar ytterligare en affärsmöjlighet för Nanexa med en potential att komma till en expansiv marknad och det dessutom betydligt snabbare än med traditionell utveckling av läkemedel för humant bruk.

Som jag nämnde i den senaste kvartalsrapporten bedömer jag att samarbetet med AstraZeneca kommit in i en mycket intressant fas. Detta håller jag fast vid och vi sätter hög prioritet på det arbetet och jag ser fram emot det fortsatta samarbetet med dem.  

Ett ytterligare resultat av att vi systematiskt arbetat med flertalet djurstudier för att belysa egenskaperna av PharmaShell®är att vi fick möjlighet att presentera teknologin på en av de största vetenskapliga konferenserna inom området drug delivery, Controlled Release Society Annual Meeting, nu i somras. Vi fick många bra kommentarer och frågor efter att vi hållit presentationen och flera läkemedelsföretag sökte upp oss för vidare diskussion efteråt. 

Vidare vill jag passa på att nämna att vårt arbete med patentportföljen går enligt plan. Vi får frågor i form av förelägganden från patentverken, vilket är ett gott tecken då det visar att de arbetar med vår ansökan. De förelägganden vi fått känns högst rimliga och vi ser därför fram emot fortsatta processer med respektive lands patentmyndighet. 

Vi kommer fortsätta året med ett starkt kommersiellt fokus för att starta fler samarbeten. Vårens och sommarens konferenser har lett till vidare diskussion med ett antal bolag och härnäst kommer Nordic Life Science days i Stockholm i september följt av PODD (Partnership in Drug Delivery) i Boston i oktober och BIO Europe i november i Köpenhamn. 

Vi kommer också fokusera på vårt AML/MDS produkprojekt och jag hoppas kunna hålla er informerade om intressanta händelser även från det arbetet liksom nyheter från våra befintliga och nya samarbeten.

David Westberg, VD

Kommentarer till resultatet och bolagets finansiella ställning

Kostnadsutvecklingen för andra kvartalet och för hela första halvåret följer den planerade, något förhöjda kostnadsnivån. Ökningen berör främst på att vi förstärker bolagets marknadsaktiviteter samt att vi startar egen produktutveckling. 

Den kassa vi har idag och det ytterligare kapital som bedöms tillföras bolaget genom den optionsinlösen som är satt till januari 2019 kommer att räcka för att täcka verksamhetens kostnader i mer än 12 månader.

Aktien

Nanexa AB (publ) noterades på Spotlight Stock Market den 17 juni, 2015.

Resultat per aktie  

Resultat per aktie för det andra kvartalet uppgick till – 0,22 (-0,29) och för perioden 1 januari – 30 juni 2018 till -0,42 (-0,55) SEK. 

Antalet aktier

NanexaAB(publ)harper2018-06-30,11 437 581 stycken uteståendeaktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK. 

Principer för rapportens upprättande 

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. 

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Delårsrapport Q3, 2018                          12 november, 2018

Bokslutskommuniké 2018                     20 februari, 2019

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Uppsala 2018-08-22

Styrelsen 

Nanexa AB