MEDIA

Delårsrapport Januari – Juni 2019

22 augusti, 2019
- Regulatoriskt - Delårsrapport

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

Väsentliga händelser under första halvåret

 • Nanexa har genomfört inlösen av teckningsoptioner TO1 och erhållit en emissionslikvid om 22,3 MSEK f re

 • emissionskostnader

 • Nanexa har erhållit patentgodkännande för PharmaShell®-teknologin i USA

 • Nanexa har erhållit patentgodkännande för PharmaShell®-teknologin i Japan

 • Samarbetena med de tre bolagen som vi tecknade avtal med under december 2018 har alla startat och genererat viktiga resultat

 • Utökat samarbete med ett av de svenska läkemedelsbolagen för utvärdering av PharmaShell®

 • Nanexa har tillsammans med AstraZeneca publicerat en vetenskaplig artikel om PharmaShell® i den vetenskapliga

  tidskriften European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics

 • Nanexa har i djurstudie visat möjligheten att skapa korta depåer med PharmaShell®

 • Nanexa har genom att applicera PharmaShell® på ett protein visat att den biologiska aktiviteten hos proteinet inte påverkas av PharmaShell®

 • Nanexa har under årsstämman den 11 juni valt in Urban Paulsson, Otto Skolling och Anders Johansson som ledamöter i Nanexas styrelse

  Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Nanexa har lämnat in en ny patentansökan inom ramen för Bolagets drug delivery-plattform PharmaShell®

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 juni 2019

 • Omsättningen uppgick till: 873 (105) kSEK

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -5 023 (-4 788) kSEK

 • Resultatet efter skatt uppgick till: -5 148 (-4 855) kSEK

 • Resultat per aktie uppgick till: -0,36 (-0,42) SEK

 • Periodens kassaflöde uppgick till: 10 093 (-6 839) kSEK

 • Likvida medel vid periodens utgång: 20 843 (14 926) kSEK

  Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2019

 • Omsättningen uppgick till: 772 (0) kSEK

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -2 074(-2 489) kSEK

 • Resultatet efter skatt uppgick till: -2 134(-2 522) kSEK

 • Resultat per aktie uppgick till: -0,14 (-0,22) SEK

 • Periodens kassaflöde uppgick till: -4 490 (-3 360) kSEK

 • Likvida medel vid periodens utgång: 20 843 (14 926) kSEK

  Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD-kommentar

Nanexa startade detta år med en helt annan ingång än för 2018 med tre helt nya samarbeten och ett eget produktprojekt där utvecklingen nu tagit fart.

Under andra kvartalet har verksamheten fortsatt i samma riktning som under starten av året och har till stor del fokuserat på de tre nya samarbetena samt samarbetet vi sedan länge har med AstraZeneca för att utvärdera PharmaShell® som drug delivery- system. Jag kan konstatera att arbetet i alla dessa samarbeten varit framgångsrikt. Ett av bolagen har redan valt att utöka samarbetet för att utvärdera PharmaShell® som drug delivery-plattform för ett av deras specifika produktprojekt. Min bedömning är att de övriga två bolagen som vi påbörjade samarbete med i januari i år också kommer utöka sitt samarbete med oss.

Även samarbetet med AstraZeneca, som breddades tidigare under hösten 2018 har gett mycket intressanta resultat, vilka vi kommer följa upp under hösten. Det är också glädjande att vi tillsammans med dem lyckats publicera en vetenskaplig artikel i en välrenommerad internationell vetenskaplig tidskrift.

I samarbetet som vi startade med det belgiska uppstartsbolaget inom veterinärmedicin ViroVet, har vi sedan en tid levererat de utvecklingsresultat vi kommit överens om. Vi avvaktar nu svar från dem om, och i så fall hur, de vill gå vidare med projektet.

Förutom de samarbeten som nämnts ovan fortsätter vi med marknadsföring av vår teknologi och jag kan nämna att vi har pågående diskussioner med ett flertal globala läkemedelsföretag om att utvärdera PharmaShell® på deras specifika läkemedelssubstanser.

I NEX-18 projektet har utvecklingen gått framåt enligt plan. Vi arbetar med en rad olika aktiviteter som är typiska för läkemedelsprojekt i denna fas. Både med den tekniska utvecklingen men också med de prekliniska, kliniska och regulatoriska planerna. I intervjuer med behandlande läkare i USA har vi fått behovet av en depåprodukt med azacitidine bekräftat.

"Den produktförbättring som NEX-18 utgör kommer betyda väldigt mycket både för patienten i form av mindre behov av resande till och från sjukhus, samt ge möjligheter till stora besparingar inom sjukvården i form av både tid och pengar"

Blodcancerspecialist, Rochester, USA.

Ett annat utvecklingsområde som vi ser som viktigt och som är efterfrågat är möjligheten att använda PharmaShell® tillsammans med peptider och proteiner, för att skapa depåberedningar av dessa substanser. Vi har tidigare visat att vi kan arbeta med peptider och nu har vi också genom att applicera PharmaShell® på ett protein visat att den biologiska aktiviteten av proteinet inte påverkas negativt av PharmaShell®-processen. Bibehållen proteinaktivitet är avgörande för att utveckla proteinläkemedel med PharmaShell®. Om PharmaShell® teknologin kan användas på proteiner öppnas nya mycket stora marknader för vårt bolag.

Det är också glädjande att vi erhållit patentgodkännande i Japan förutom det vi redan erhållit från den amerikanska patentmyndigheten. Det stärker vår affärsposition ytterligare då Japan är en av de viktiga marknaderna för oss.

På årsstämman valdes Urban Paulsson, Otto Skolling och Anders Johansson in som ledamöter. Både Urban och Otto har lång erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin samt av att bygga företag inom branschen och tillför styrelsen en bred och djup kompetens inom främst affärsutveckling och affärsjuridik. Anders Johansson tar Mårten Rooths plats i styrelsen och tanken är att de båda grundarna ska ha den styrelseplatsen vartannat år.

Jag kan slutligen konstatera att det hänt mycket med Nanexa på ett år. För ett år sedan hade vi precis påbörjat vårt första samarbete (AstraZeneca exkluderat) och vi hade precis påbörjat vårt eget NEX-18 projekt. Idag är vi mitt uppe i utvecklingen av NEX-18, vi har tre mycket aktiva samarbeten samtidigt som samarbetet med AstraZeneca utvecklas mycket positivt.

Jag kan därför inte annat än summera med att jag med tillförsikt ser fram emot resterande del av året och vidare in i 2020.

David Westberg VD Nanexa

Kommentarer till resultatet och bolagets finansiella ställning

Kostnadsutvecklingen för de två första kvartalen har varit i linje med budgeten. En något högre kostnadsnivå som beror på att vi varit mer aktiva med marknadsföring av bolaget samt att vi påbörjat arbetet med NEX-18 projektet. Omsättningen ökade under andra kvartalet. Något som speglar att vi levererat i de samarbeten vi startade i början av året. Med den kassa som bolaget har bedömer styrelsen att verksamheten är finansierad i mer än 12 månader framåt.

Aktien

Nanexa AB (publ) noterades på Spotlight Stock Market den 17 juni, 2015.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det andra kvartalet uppgick till -0,14 (-0,22) SEK och för perioden 1 januari – 30 juni 2019 till -0,36 (-0,42).

Antalet aktier

Nanexa AB (publ) har per 2019-06-30, 15 159 898 stycken utestående aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

12 november Q3-rapport, 2019
20 februari, 2020 Bokslutskommuniké, 2020

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Uppsala 2019-08-22

Styrelsen Nanexa AB
Hans Arwidsson (ordförande) Bengt Gustavsson (ledamot) Urban Paulsson (ledamot) Otto Skolling (ledamot) David Westberg VD Nanexa AB

Anders Johansson (ledamot) Magnus Westgren (ledamot)