MEDIA

Delårsrapport Januari – Mars 2018

15 maj, 2018
- Regulatoriskt - Delårsrapport

Nanexa AB (PUBL) 

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2018

  • Omsättningen uppgick till: 105 (35) kSEK 
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -2 299 (-1 921) kSEK  
  • Resultatet efter skatt uppgick till: -2 334 (-1 942) kSEK
  • Resultat per aktie uppgick till: -0,20 (-0,25) SEK
  • Periodens kassaflöde uppgick till:  -3 479 (-2 763) kSEK

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Nanexa har erhållit positiva resultat från tremånaders djurstudie som visar att bolagets drug delivery-plattform PharmaShell® kan skapa långa depåberedningar.
  • Nanexa har tecknat avtal med Scienta Sensor Systems AB för ytbeläggning av sensorer.
  • Nanexa har knutit till sig ett antal experter inom onkologiområdet för att bilda en advisory-panel för bolagets satsning på ett eget projekt inom cancerområdet.
  • Nanexa har investerat i och installerat en anläggning för arbete med biologiska läkemedel, framför allt för peptider och proteiner.

VD-kommentar

Detta år kommer vi att lägga stort fokus på att kommersialisera PharmaShell®och vi började därför direkt med att delta i en för oss ny partneringkonferens – Drug Delivery Partnership i USA – under januari, en konferens som helt fokuserade på drug delivery-marknaden. Vi träffade där flertalet stora läkemedelsbolag och hade nu möjlighet att presentera preliminära resultat från den långtidsdjurstudie som vi då just avslutat, vilket mottogs mycket väl. Parenterala långa depåer är, som jag tidigare skrivit om, ett område som är högintressant för många bolag och för flertalet indikationer. 

Under mars månad deltog vi i BIO Europe Spring och vi kommer att delta i åtminstone fem ytterligare konferenser under året, både i Europa och i USA. Dessa konferenser är ett utmärkt sätt att komma i kontakt med och fördjupa pågående diskussioner med intressanta potentiella kommersiella partners. Med en allt stötte mängd pre-kliniska resultat är vi bra positionerade för att skapa möjligheter till samarbeten.

Onkologiområdet (cancerläkemedel) är det mest intressanta även om andra indikationsområden också diskuteras. Det kan också nämnas att vår investering i PharmaShell®-processen för biologiska läkemedel, så kallade ”biologics”, väcker stort intresse och möjliggör samarbeten inom detta mycket expansiva utvecklingsområde. Det finns en tydlig trend att fler och fler nya läkemedel baseras på peptider eller proteiner. Att kunna utveckla parenterala långa depåer av dessa kan ge ett stort mervärde och i vissa fall vara helt avgörande för att kunna utveckla en produkt. Här ser jag att PharmaShell®, med möjligheten att helt kapsla in en substans, kan vara en unik möjlighet för att skapa sådana långtidsberedningar.

Ett annat fokusområde som vi har lagt stor tyngd på under första kvartalet är det produktprojekt inom onkologiområdet som vi planerar att starta under året. Vi påbörjade ett omfattande utvärderingsarbete redan i januari, då vi fick möjlighet att knyta till oss ett antal mycket namnkunniga experter inom olika grenar av onkologiområdet i en advisory-panel. Vi har i dagsläget identifierat ett antal indikationer som skulle passa bra som produktkandidat och håller nu på att ytterligare verifiera möjligheterna genom kontakter med ytterligare, framförallt kliniska specialister, inom aktuella områden. Jag ser att vi kommer att hålla tidplanen och kunna ta ett inriktningsbeslut om indikation och läkemedelssubstans för det egna projektet under innevarande kvartal. 

Förutom detta arbete startade vi under första kvartalet projektering av det säkerhetslaboratorium som vi behöver för att kunna arbeta med cytotoxiska (högpotenta läkemedel) substanser. Vi har säkerställt att vi har denna lokal i samma område i Uppsala som våra befintliga laboratorier så att vi kan arbeta flexibelt och utan behov av externa kontraktstillverkare. Kontraktstillverkare blir ofta kostsamma och kräver anpassning från vår sida till lediga tillverkningstider hos dem, vilket kan försena utvecklingsarbetet. Jag räknar med att vi kan komma igång med tillverkning i detta säkerhetslaboratorium efter endast begränsade anpassningar av befintlig lokal, för att uppfylla krav för hantering av cytostatika, under tredje kvartalet i år. Att vi har egen kapacitet att arbeta med cytostatika kommer också att vara av stor vikt i kontakter med potentiella partnerföretag. Avsaknaden av denna kapacitet kan annars vara ett betydande hinder för utveckling av onkologiprodukter.

Samarbetet med AstraZeneca fortsätter i oförändrad hastighet och är hos oss prioriterat. Jag bedömer att vi är inne i en mycket intressant fas av utvecklingsarbetet. 

Vi arbetar också kontinuerligt med att stärka dokumentationen av PharmaShells®egenskaper, både med laborativa försök och djurförsök. Jag räknar med att till nästa konferens i Boston i början av juni ha med mig ytterligare sådan data att presentera. 

Med den start på året vi haft, de kontakter med företag vi skapat, de aktiviteter vi genomfört för att skapa kapacitet för biologics och högpotenta substanser samt de planer vi har för ett eget produktprojekt och fler prekliniskain vivo-studier samt det kommersiella fokus vi har ser jag fram emot ett framgångsrikt år för Nanexa.

David Westberg, VD

Kommentarer till resultatet och bolagets finansiella ställning

Kostnadsutvecklingen för första kvartalet följer budget vilket gör att bolagets likvida medel bedöms vara tillräckliga för att finansiera verksamheten 12 månader, dvs hela 2018 och Q1 2019. Förutom dagens kassa beräknas ytterligare kapital tillföras bolaget genom den optionsinlösen som är satt till januari 2019.

Aktien

Nanexa AB (publ) noterades på Aktietorget den 17 juni, 2015.

Resultat per aktie  

Resultat per aktie för det första kvartalet uppgick till – 0,20 (-0,25) SEK. 

Antalet aktier

NanexaAB(publ)harper2018-03-31,11 437 581 stycken uteståendeaktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK. 

Principer för rapportens upprättande 

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. 

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Ordinarie årsstämma                                                               29 maj, 2018

Delårsrapport Q2, 2018                          22 augusti, 2018

Delårsrapport Q3, 2018                          12 november, 2018

Bokslutskommuniké 2018                     20 februari, 2019

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Uppsala 2018-05-15

Styrelsen 

Nanexa AB