MEDIA

Delårsrapport Januari – Mars 2019

15 maj, 2019
- Regulatoriskt - Delårsrapport

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2019

 • Omsättningen uppgick till: 101 (105) kSEK

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -2 949 (-2 299) kSEK

 • Resultatet efter skatt uppgick till: -3 014 (-2 334) kSEK

 • Resultat per aktie uppgick till: -0,23 (-0,20) SEK

 • Periodens kassaflöde uppgick till: 14 582 (-3 479) kSEK


  Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Samarbetena med de tre bolag som vi tecknade avtal med under december månad 2018 har alla kommit igång.

 • Nanexa har erhållit patentgodkännande för PharmaShell®-teknologin i USA

 • Nanexa har i djurstudie visat på möjligheten att skapa korta depåer med PharmaShell®

 • Nanexa har genomfört inlösen av teckningsoptioner TO1 och erhållit en emissionslikvid om 22,3 MSEK före

  emissionskostnader

 • Nanexa har erhållit ett så kallat ”Notice of Allowance” för sin Japanska patentansökan

  Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nanexa har tillsammans med AstraZeneca publicerat en vetenskaplig artikel om PharmaShell® i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics

VD-kommentar

Starten på 2019 har varit positiv för bolaget på flera sätt. Vi erhöll patentgodkännande på vår patentansökan i USA den första dagen på året. Vi säkrade finansiering av verksamheten genom den inlösen av teckningsoptioner som genomfördes de sista veckorna i januari och vi har påbörjat samarbetena med de tre bolag som vi tecknade avtal med i slutet av 2018. Dessutom erhöll vi positiva prekliniska resultat där vi visade att vi förutom depåer med långtidseffekter nu också kan designa och tillverka korta depåberedningar med PharmaShell®, vilket är något som kan vara intressant för många produktkandidater och indikationer, däribland vårt eget produktprojekt NEX-18.

NEX-18 som påbörjades under föregående år är nu inne i en fas där vi utvärderar olika PharmaShell®-varianter för att optimera frisättningen så att vi erhåller en 1-veckas depå. Arbetet går framåt och vi har redan de första prekliniska resultaten. Parallellt med detta pågår framtagning av regulatorisk strategi och kliniskt program för att erhålla godkännande för produkten på de amerikanska och europeiska marknaderna. Vi bedömer att NEX-18 ska kunna godkännas genom en så kallad 505(b)(2)-ansökan i USA och en så kallad ”hybrid application” i EU. Detta innebär att NEX-18 kan bli godkänt med ett betydligt kortare kliniskt program än för helt nya läkemedel, vilket är gynnsamt både vad gäller utvecklingskostnader och tid till marknaden för projektet och positivt för potentiella licenspartners.

Att vi nu har ett första patent för PharmaShell® godkänt på den amerikanska marknaden känns bra. Det ger en bra plattform att agera utifrån och ger en viktig signal till de läkemedelsbolag vi för samtal med. Vi erhöll även en ”Notice of Allowance” förden Japanska patentansökan, vilket tyder på att ett godkännande därifrån ligger inom räckhåll. Bägge dessa händelser ser jag som mycket positiva och ser även med tillförsikt fram emot att ytterligare bredda och förstärka vår patentportfölj med nya patentansökningar.

Bolagets inlösen av teckningsoptioner som skedde under de sista två veckorna i januari gick som tidigare kommunicerats väldigt bra. Hela 97,5% av alla teckningsoptioner användes för att teckna aktier. Det gav bolaget en förstärkning av kassan på 22,3 MSEK innan emissionskostnader. Jag och styrelsen är väldigt glada över det resultatet och det gör att vi kan fortsätta utveckla verksamheten på inslagen väg med utveckling av NEX-18, driva de samarbeten vi har och sätta ett fortsatt fokus på kommersialisering av PharmaShell®.

Jag är också mycket nöjd med att vi kommit igång på ett bra sätt i de tre nya samarbetena med de företag vi tecknade avtal med i slutet av föregående år. Vi har påbörjat det praktiska utvecklingsarbetet och projekten kommer successivt utvärderas av våra partners i olika djurförsök. Vår förhoppning är att vi ska kunna gå in i mer omfattande samarbeten då denna första fas är utvärderad.

Vad gäller samarbetet med AstraZeneca så har vi i dagarna publicerat en artikel i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics tillsammans med AstraZeneca. Det är ett omfattande arbete som ligger bakom denna publicering och det är därför glädjande att vi nu kommit i mål med den. Artiklar av detta slag är viktiga då de når forskare och beslutsfattare inom läkemedelsindustrin och hjälper på så vis till i marknadsföringen av vår teknologi. Vi fortsätter vårt samarbete med AstraZeneca med ytterligare spännande aktiviteter under 2019.

Samarbetet med ViroVet avvaktar en intern utvärdering hos dem innan vi går vidare med mer praktiskt arbete. Min bedömning är att vi kan ta upp diskussion om fortsatta aktiviteter med dem inom detta kvartal.

För att marknadsföra Nanexa och PharmaShell® har vi fram till nu deltagit i fyra olika internationella konferenser. Att vara aktiv på denna typ av konferenser är något vi kommer fortsätta med då vi vet att det får effekt att presentera resultat för potentiella licenspartners inom den internationella läkemedelsindustrin.

David Westberg VD Nanexa

Kommentarer till resultatet och bolagets finansiella ställning

Kostnaderna för första kvartalet ligger på den nivå vi förväntat oss, dvs i linje med den budget vi lagt för 2019. Kapitaltillskottet från inlösen av teckningsoptionerna i januari har tillför bolaget 22,3 MSEK innan emissionskostnader vilket gör att vi har en god ekonomisk situation där verksamheten är finansierad för mer än 12 månader.

Aktien

Nanexa AB (publ) noterades på Spotlight Stock Market den 17 juni, 2015.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det första kvartalet uppgick till -0,23 (-0,20) SEK.

Antalet aktier

Nanexa AB (publ) har per 2019-03-31, 15 159 898 stycken utestående aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

11 juni Årsstämma
22 augusti Q2-rapport, 2019
12 november Q3-rapport, 2019
20 februari, 2020 Bokslutskommuniké, 2019

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. Uppsala 2019-05-15

Styrelsen Nanexa AB