MEDIA

Delårsrapport Januari – September 2017 Nanexa AB (publ)

10 november, 2017
- Regulatoriskt - Delårsrapport
Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden.

Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 september 2017

·
Omsättningen uppgick till: 105 (280) kSEK

·
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -5 637 (-4 227) kSEK

·
Resultatet efter skatt uppgick till: -5 727 (-4 263) kSEK

·
Resultat per aktie uppgick till: -0,75 (-0,71) SEK

·
Periodens kassaflöde uppgick till: -7 409 (11 817) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2017

·
Omsättningen uppgick till: 70 (105) kSEK

·
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -1 513 (-1 337) kSEK

·
Resultatet efter skatt uppgick till: -1 549 (- 1 343) kSEK

·
Resultat per aktie uppgick till: -0,20 (-0,18) SEK

·
Periodens kassaflöde uppgick till: -2 328 (-3 970) kSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

·
Nanexa har genomfört en preklinisk studie med PharmaShell® och från den erhållit viktiga resultat med PharmaShell® som depåberedning.

·
Nanexa har erhållit positiva säkerhetsresultat från djurstudien med PharmaShell® som depåberedning.

·
Nanexas styrelse har beslutat om att genomföra en nyemission av units om ca 22,9 MSEK, villkorat av

stämmobeslut under oktober.

Väsentliga händelser efter utgången av tredje kvartalet

·
Nanexa har påbörjat en ny längre preklinisk studie med PharmaShell® och från den erhållit positiva resultat från den initiala fasen av studien.

·
Nanexa har på extra bolagsstämma beslutat om att ändra bolagsordningen för att öka gränserna för antalet aktier samt gränserna för aktiekapitalet samt att genomföra en nyemission om 22,9 MSEK med företräde för befintliga aktieägare.

VD-kommentar

Det tredje kvartalet har varit ett händelserikt kvartal för Nanexa. Jag är framför allt väldigt tillfreds med de resultat vi erhöll i den prekliniska studien som genomfördes under kvartalet.

Studien genomfördes på Charles Rivers Laboratories anläggning i Skottland och möjligheten att använda PharmaShell® som depåberedning studerades. Ett flertal doser av läkemedel samt olika skaltjocklek på PharmaShell® injicerades subkutant (under huden) i råtta. Blodprover samlades under tre veckor och mängd läkemedel i blodet analyserades. Vi kunde då konstatera att beredningarna med PharmaShell® efter en första förhöjd koncentrationstopp gav jämna

[image]

läkemedelsnivåer under hela treveckorsperioden utan att visa tendens till att klinga av. Resultaten visade också att vi kan styra plasmanivåerna av läkemedel med hjälp av att variera skaltjockleken på PharmaShell®. Vidare fick vi viktiga säkerhetsresultat som läkemedelsindustrin efterfrågat gällande biodistribution av själva skalmaterialet. Resultaten pekar på att materialet inte anlagras i några organ. Dessa resultat är viktiga för oss för att marknadsföra Nanexa och PharmaShell® i våra fortsatta kontakter vi har med läkemedelsföretag.

Djurstudien gav oss resultat och kunskap för vidareutveckling och dokumentation av teknologiplattformen och utifrån detta har vi beslutat att starta och driva ett eget produktprojekt inom onkologiområdet.

De initiala studieresultaten från den djurstudie som startades i oktober har gett oss ytterligare kvitto på att vi kan styra frisättningen av läkemedel. Dessa resultat visade att vi kan reducera den initiala koncentrationstoppen kraftfullt vilket är kritiskt för flertalet behandlingar.

Under perioden påbörjades också arbetet med den emission av units som nu genomförs. Emissionen kommer säkerställa finansiering av verksamheten framöver med fokus på vidare utveckling och preklinisk verifiering av PharmaShell®-teknologin, bolagets egna produktprojekt samt projekt med nuvarande och framtida partners. Bolaget kommer även utöka aktiviteterna inom marknadsföring och affärsutveckling.

Bolaget deltog under september på Nordic Life Science Days i Malmö där vi hade möjlighet att presentera PharmaShell® för flertalet potentiella partners. Det var då extra intressant att kunna ha med de nya prekliniska studieresultaten, vilka väckte stort intresse.

Samarbetet med AstraZeneca har utvecklats väl och fortsätter med bibehållet intresse.

Det är även roligt att den främsta kunden för vår gasbarriär, Scienta Sensor Systems AB, uppmärksammades i media för sin viktiga roll i arbetet att detektera kärnvapensprängningar runt om i världen; ett arbete som givetvis är extra viktigt då Nordkorea ökar sina aktiviteter inom området.

Jag ser med tillförsikt fram emot en lyckad emission och en spännande utveckling av Bolaget.

David Westberg, VD

Kommentarer till resultatet och bolagets finansiella ställning

Kostnadsutvecklingen för de första nio månaderna har följt budget. Vi räknar heller inte med några väsentliga kostnadsökningar under resterande del av året förutom de kostnader som är direkt relaterade till den emission som genomförs. Vår bedömning är därför att kostnadsutfallet exklusive emissionskostnader kommer ligga inom budget för helåret 2017.

Aktien

Nanexa AB (publ) noterades på Aktietorget den 17 juni, 2015.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det tredje kvartalet uppgick till -0,20 (-0,18) SEK. och för perioden 1 januari – 30 september 2017 till – 0,75 (-0,71) SEK.

Antalet aktier

Nanexa AB (publ) har per 2017-09-30, 7 625 054 stycken utestående aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan.

[image]

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
Bokslutskommuniké 2017 20 februari, 2018
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Styrelsen

[image]