MEDIA

Delårsrapport Januari – September 2019

12 november, 2019
- Regulatoriskt - Delårsrapport

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.

Väsentliga händelser under de tre första kvartalen

 • Nanexa har genomfört inlösen av teckningsoptioner TO1 och erhållit en emissionslikvid om 22,3 MSEK före emissionskostnader

 • Nanexa har erhållit patentgodkännande för PharmaShell®-teknologin i USA

 • Nanexa har erhållit patentgodkännande för PharmaShell®-teknologin i Japan

 • Samarbetena med de tre bolagen som vi tecknade avtal med under december 2018 har alla startat och genererat viktiga resultat

 • Utökat samarbete med ett av de svenska läkemedelsbolagen för utvärdering av PharmaShell®

 • Nanexa har tillsammans med AstraZeneca publicerat en vetenskaplig artikel om PharmaShell® i den

  vetenskapliga tidskriften European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics

 • Nanexa har i djurstudie visat möjligheten att skapa korta depåer med PharmaShell®

 • Nanexa har genom att applicera PharmaShell® på ett protein visat att den biologiska aktiviteten hos proteinet

  inte påverkas av PharmaShell®

 • Nanexa har under årsstämman den 11 juni valt in Urban Paulsson, Otto Skolling och Anders Johansson som

  ledamöter i Nanexas styrelse

 • Nanexa har lämnat in en ny patentansökan inom ramen för Bolagets drug delivery-plattform PharmaShell®

 • Nanexa har tecknat avtal med ett globalt läkemedelsbolag för utvärdering av PharmaShell® teknologin för ett

  specifikt produktprojekt

 • Utökat samarbete med det globala animal health-bolaget som Nanexa tecknade avtal med i december 2018


  Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Nanexa har mottagit ett ”Notice of Allowance” för en patentansökan i USA

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 september 2019

 • Omsättningen uppgick till: 995 (209) kSEK

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -7 465 (-6 763) kSEK

 • Resultatet efter skatt uppgick till: -7 649 (-6 864) kSEK

 • Resultat per aktie uppgick till: -0,53 (-0,60) SEK

 • Periodens kassaflöde uppgick till: 6 315 (-10 326) kSEK

 • Likvida medel vid periodens utgång: 17 066 (11 439) kSEK


  Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2019

 • Omsättningen uppgick till: 122 (104) kSEK

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -2 441(-1 975) kSEK

 • Resultatet efter skatt uppgick till: -2 501(-2 009) kSEK

 • Resultat per aktie uppgick till: -0,16 (-0,18) SEK

 • Periodens kassaflöde uppgick till: -3 777 (-3 487) kSEK

 • Likvida medel vid periodens utgång: 17 066 (11 439) kSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD-kommentar


Tidigt i september utökade vi vår projektportfölj med partnersamarbeten med ytterligare ett projekt. Denna gång med ett globalt läkemedelsbolag som vill utvärdera PharmaShell® för en specifik produkt. Målet med just detta samarbete är att skapa en produkt som ger en frisättning av läkemedel upp till tre månader.

Lite senare under september utökades också det samarbete vi har med ett globalt företag inom animal health med ytterligare en produktkandidat och fortsättning på de projekt som redan initierats tidigare under året. Vi har nu samarbeten med fem olika bolag och sammanlagt utvärderas PharmaShell® för tio stycken olika projekt. Det är givetvis en mycket glädjande utveckling för bolaget.

Jag kan också konstatera att samarbetena förutom att skapa möjligheter för mer omfattande utvecklingsprojekt framöver också genererar direkta intäkter med en betydande ökning av intäkterna jämfört med samma tid föregående år.

I NEX-18 projektet går utvecklingen enligt plan med målsättningen att starta det kliniska studieprogrammet under nästkommande år. Förutom de utvecklingsaktiviteter som säkerställer att vi har en bra produkt att ta in i klinisk prövning pågår också arbetet med att kvalificera den GMP pilotanläggning vi har för produktion av PharmaShell®. Vi kommer i början år 2020 ansöka om tillverkningstillstånd från läkemedelsverket vilket medför att vi då kommer kunna tillverka produkt till kliniska studier. Då vi erhåller detta tillverkningstillstånd kommer vår anläggning enligt min bedömning vara helt unik i sitt slag som den första GMP klassade ALD (Atomic Layer Deposition) anläggningen i världen. Med den på plats kommer vi kunna tillverka kliniskt prövningsmaterial för såväl NEX-18 som till våra partners. Det är något som flera partners och partnerkandidater har efterfrågat för sin bedömning av att gå vidare med produktutvecklingsprojekt.

Mer specifikt för NEX-18 så har vi under hösten initierat en djupare marknadsanalys där vi vänder oss direkt till försäkringsbolag i USA med frågor om NEX-18 och vilket pris de skulle vara villiga att betala för ett godkänt läkemedel med de produktegenskaper Nanexa förväntar att man kommer kunna dokumentera hos NEX-18. Vi har nu erhållit preliminära resultat som ger en överlag positiv bild av marknadssituationen vilket verifierar vår utvecklingsstrategi med ett långtidsverkande azacitidine-läkemedel baserad på PharmaShell® och stärker projektets kommersiella potential.

På patentsidan har vi under oktober mottagit ett så kallat ”Notice of Allowance” i USA för PharmaShell® ansökan för ett bredare användningsområde. Det är givetvis glädjande och ger oss en bredare plattform att gå vidare på i utvecklingen av bolaget.

Under första veckan av oktober deltog vi i PODD (Partnership Opportunities in Drug Delivery) i Boston. Det är en konferens där vi hade möjlighet att träffa flertalet av de stora läkemedelsbolagen för att presentera vår teknologi och diskutera potentiella samarbeten. Jag kan återigen konstatera att det finns ett stort fokus på utveckling av så kallade ”long acting injectables” inom ett stort antal indikationsområden. Min bedömning är att Nanexa ligger väl till med att positionera PharmaShell® som en viktig drug delivery-plattform för att skapa just sådana produkter.

Vår växande projektportfölj är också det ett tydligt bevis på det.

Jag kan därför inte annat än summera med att jag är mycket nöjd med våra framgångar hittills i år och ser med tillförsikt fram emot resterande del av året och vidare in i 2020.

David Westberg VD Nanexa

Kommentarer till resultatet och bolagets finansiella ställning

Kostnadsutvecklingen för de tre första kvartalen har varit i linje med budgeten. Jämfört med föregående år en högre kostnad vilket främst förklaras av att bolaget investerar i NEX-18 projektet. Omsättningen under de tre första kvartalen 2019 var betydligt högre än vid samma tid året innan. Detta främst beroende på intäkter från de samarbeten vi startat. Med den kassa som bolaget har bedömer styrelsen att verksamheten är finansierad till mitten av 2020. Styrelsen har inlett arbetet med att utvärdera olika finansieringsalternativ för att tillgodose framtida kapitalbehov och gör bedömningen att verksamheten har goda förutsättningar att kunna finansiera de kommande tolv månaderna mot bakgrund av den senaste tidens framgångar.

Aktien

Nanexa AB (publ) noterades på Spotlight Stock Market den 17 juni, 2015.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det tredje kvartalet uppgick till -0,16 (-0,18) SEK och för perioden 1 januari – 30 september 2019 till -0,53 (-0,60).

Antalet aktier

Nanexa AB (publ) har per 2019-09-30, 15 159 898 stycken utestående aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

20 februari, 2020 Bokslutskommuniké, 2020
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Uppsala 2019-11-12

Styrelsen Nanexa AB

Hans Arwidsson (ordförande)       Bengt Gustavsson (ledamot)       Anders Johansson (ledamot)

Urban Paulsson (ledamot)            Otto Skolling (ledamot)                Magnus Westgren (ledamot)

David Westberg VD Nanexa AB