MEDIA

Delårsrapport Januari – September 2020

12 november, 2020
- Regulatoriskt - Delårsrapport

"Nanexas tredje kvartal var planenligt ett kvartal av intensiva förberedelser i en mycket positiv anda. Vi gjorde fortsatta framsteg, framförallt när det gällde vårt eget projekt NEX-18 för förbättrad behandling av MDS, en form av leukemi. En grundsten för NEX-18-projektet är ett tillstånd för att få tillverka kliniskt prövningsmaterial som bygger på att materialet tillverkas i enlighet med GMP (Good Manufacturing Practice). Det var därför mycket glädjande att efter kvartalets utgång kunna meddela att Nanexa erhållit detta GMP-certifikat från Läkemedelsverket." David Westberg, vd Nanexa AB.

Väsentliga händelser under perioden januari-september 2020

 • Nanexa tecknade ett “Technology Evaluation Agreement” med ett globalt utrustningsföretag för teknikutvärdering och uppskalning av PharmaShell-processen.
 • Samarbete med det svenska biotechbolag som Nanexa tecknade avtal med i december 2018 utökades
 • Nanexa genomförde en företrädesemission som blev fulltecknad och tillförde bolaget 45,5 miljoner kronor före emissionskostnader
 • Nanexa erhöll godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market och första dag för handel var den 29 maj. I samband med detta avnoterades Nanexas aktie från Spotlight Stockmarket
 • Vid årsstämman den 2 juni beslutades bl a att välja Göran Ando till ny styrelseordförande och Mårten Rooth till ny styrelseledamot, samt att inrätta två teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram för anställda respektive styrelseledamöter. Totalt tecknades 1 116 000 teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 4, motsvarande en maximal utspädning om 5,0%.
 • Nanexa erhöll två ordrar för ytbehandling av ett större antal sensorer för detektion av radioaktiva isotoper av ädelgasen xenon från två amerikanska kunder till ett sammanlagt värde av cirka 900 000 kronor.
 • Patentportföljen förstärktes genom godkännande av en patentansökan i Storbritannien avseende en ALD-reaktor anpassad för kommersiell produktion av PharmaShell®-belagda läkemedel.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nanexa erhöll GMP-certifikat från Läkemedelsverket som ger tillstånd för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial i bolagets pilotanläggning i Uppsala.
 • Det japanska patentverket godkände ytterligare en patentansökan för Nanexa, som ger ett bredare skydd än det patent som tidigare godkänts.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 september 2020

 • Omsättningen uppgick till: 1 819 (995) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -13 713 (-7 465) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -13 914 (-7 649) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,71 (-0,53) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: 14 612 (6 315) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 25 990 (17 066) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2020

 • Omsättningen uppgick till: 530 (122) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -3 814 (-2 441) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -3 894 (-2 501) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,18 (-0,16) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: -8 098 (-3 777) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 25 990 (17 066) kSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.