MEDIA

Delårsrapport Juli – September 2018

12 november, 2018
- Regulatoriskt - Delårsrapport

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 september 2018

 • Omsättningen uppgick till: 209 (105) kSEK

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -6 763 (-5 637) kSEK

 • Resultatet efter skatt uppgick till: -6 864 (-5 727) kSEK

 • Resultat per aktie uppgick till: -0,60 (-0,75) SEK

 • Periodens kassaflöde uppgick till: -10 326 (-7 205) kSEK

  Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2018

 • Omsättningen uppgick till: 104 (70) kSEK

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -1 975 (-1 513) kSEK

 • Resultatet efter skatt uppgick till: -2 009 (-1 549) kSEK

 • Resultat per aktie uppgick till: -0,18 (-0,20) SEK

 • Periodens kassaflöde uppgick till: -3 487 (-2 125) kSEK

  Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Nanexa har tecknat samarbetsavtal med ett europeiskt animal health-bolag, ViroVet, för utvärdering av PharmaShell®-teknologin på en av deras nya läkemedelssubstanser.

 • Nanexa presenterade PharmaShell® på konferensen Controlled Release Society Annual Meeting i New York 22-24 juli.

 • Nanexa deltog på konferensen Nordic Life Science Days i Stockholm 10-12 september.

 • Nanexa har erhållit order på och levererat ytbelagda sensorer till ny kund i USA.

  Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • AstraZeneca har erhållit positiva resultat i djurstudie med Nanexas drug delivery-plattform PharmaShell®.

 • AstraZeneca har beslutat att bredda samarbetet med Nanexa för att studera PharmaShell® på flera för dem

  intressanta läkemedelssubstanser.

 • Nanexa presenterade PharmaShell® på Partnership Opportunities in Drug Development (PODD) i Boston 17-18 oktober.

 • Nanexa deltog på konferensen BIO Europe i Köpenhamn 5-7 november.

VD-kommentar

Att vi under detta kvartal kommit till en punkt där AstraZeneca genomfört en första djurstudie, anser jag vara en stor och viktig milstolpe i vårt samarbete med dem. Att resultaten från studien också var så positiva att de valt att utöka samarbetet för att applicera PharmaShell® på andra för dem intressanta substanser gör inte saken sämre. Det är ett naturligt steg mot en potentiell produktutveckling och får ses som en validering på att PharmaShell® är riktigt intressant för dem. Vi fortsätter att prioritera detta samarbete för att nå ytterligare framgångar tillsammans med dem.

Att vi under detta kvartal dessutom tecknat ytterligare ett samarbets- och utvecklingsavtal anser jag också vara en stark milstolpe i bolagets utveckling. Dels på grund av att animal health-bolaget ViroVet som vi tecknat avtalet med är verksamt inom en mycket expansiv marknad och dels för att produktutvecklingen inom animal health är betydligt kortare än för ett humant läkemedel, vilket kortar tiden fram till lanserad produkt. Den utvärdering som sker med en av deras nya läkemedelssubstanser mot virusinducerad luftvägssjukdom hos nötkreatur går helt enligt plan och diskussioner pågår redan om ett möjligt nästa steg i utvecklingen.

Förutom det avtal vi tecknat med ViroVet pågår diskussioner med ett flertal intressanta bolag om att påbörja utvärdering av PharmaShell® på deras läkemedelssubstanser. Det är som jag ser det ett resultat av de lyckade djurstudier som vi genomfört och den fokusering på marknadsföring som skett under året. Vi har också som jag tidigare nämnt fått möjligheten att presentera PharmaShell®-teknologin på internationella konferenser vilket bidragit till att öka intresset och kännedomen om Nanexa och PharmaShell® för en bredare publik inom läkemedelsbranschen. Vi kommer fortsätta med det även nästkommande år och då kunna addera ytterligare intressanta resultat från studier som visar PharmaShells® unika egenskaper.

Under kvartalet har vi även påbörjat arbetet med vårt egna projekt NEX-18, för behandling av leukemi (MDS och AML). Inom det området finns ett kraftigt medicinskt behov att förbättra behandlingen och det finns tydliga fördelar för vården och patienterna att använda en depåberedning istället för dagens korttidsverkande läkemedelsprodukter. Marknaden för dessa indikationer beräknas också växa framöver, framför allt som ett resultat att världens population blir allt äldre.

Som jag meddelat tidigare har vi förstärkt teamet med klinisk expertis, professor Axel Glasmacher från Tyskland, med mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin bl.a. som Senior Vice President och chef för Global Clinical Research and Development inom hematologi och onkologi på Celgene. Det är väldigt glädjande att vi som litet bolag lyckats knyta honom till oss. Jag räknar med att vi inom de närmaste veckorna kommer kunna påbörja den prekliniska utvecklingen med en första prioritering att säkerställa finalt val av substans och planering av den första in vivo-studien med den aktiva substansen. Vårt mål är att genomföra ett prekliniskt program som möjliggör start av en klinisk studie som ”proof of concept” mot slutet av nästa år.

Som meddelats tidigare pågår vår viktiga patentprocess och vi har under kvartalet haft framgångsrika kontakter med det amerikanska patentverket. Dels hade vi ett möte med dem i USA i juli och dels skickade vi in ett svaromål till dem under augusti. Jag ser det som mycket positivt att processen går framåt då den amerikanska marknaden är väldigt viktig för oss.

Sammanfattningsvis är jag väldigt nöjd med det vi åstadkommit under kvartalet och ser med tillförsikt fram emot resterade delen av året och ett mycket spännande 2019.

David Westberg, VD

Kommentarer till resultatet och bolagets finansiella ställning

Kostnadsutvecklingen för tredje kvartalet följer den planerade kostnadsnivån vilken inbegriper en satsning på bolagets marknadsaktiviteter samt den egna produktutvecklingen.
Den kassa vi har idag och det ytterligare kapital som förväntas tillföras bolaget genom den optionsinlösen som är satt till januari 2019 bedöms täcka verksamhetens kostnader i mer än 12 månader.

Aktien

Nanexa AB (publ) noterades på Spotlight Stock Market den 17 juni, 2015.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det tredje kvartalet uppgick till – 0,18 (-0,20) och för perioden 1 januari – 30 september 2018 till -0,60 (-0,75) SEK.

Antalet aktier

Nanexa AB (publ) har per 2018-09-30, 11 437 581 stycken utestående aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Bokslutskommuniké 2018  20 februari, 2019  

Årsredovisning för 2018       8 maj, 2019

Q1 rapport                          15 maj, 2019

Årsstämma                           4 juni, 2019

Q2 rapport                          22 augusti , 2019      

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Uppsala 2018-11-12

Styrelsen

Nanexa AB