MEDIA

Delårsrapport Q1 2021

6 maj, 2021
- Regulatoriskt - Delårsrapport

"Utvecklingen av Nanexa fortsätter och i början av kvartalet startade vi vårt andra egna produktprojekt, NEX-20. Valet av multipelt myelom som vår andra indikation passar bra tillsammans med myelodysplastiskt syndrom (MDS) i NEX-18 och skapar en intressant portfölj inom hematologisk cancer. Under 2021 har vi för avsikt att identifiera ytterligare ett projekt, NEX-21, där PharmaShell® kan skapa ytterligare en unik produkt med stor potential." David Westberg, vd Nanexa AB.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Applied Ventures investerade 1 miljon dollar i en riktad emission i enlighet med det investeringsavtal som ingåtts i slutet av 2020, vilket tillförde bolaget omkring 8 miljoner kronor efter emissionskostnader.
 • Nanexa beslutade att bolagets andra egna produktprojekt, NEX-20, inriktas på att utveckla en långtidsverkande formulering av lenalidomid för behandling av multipelt myelom.
 • Nanexa tecknade ett utvärderingsavtal med ett icke namngivet europeiskt biotechbolag. Företaget driver ett utvecklingsprojekt inom hjärt-/kärlområdet där PharmaShell® kan möjliggöra en långverkande injicerbar produkt.
 • Inlösen av teckningsoptioner av serie TO2 genomfördes under perioden 1-15 februari 2021 med en teckningsgrad om 97,5 procent, vilket tillförde bolaget 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Antalet aktier och röster i bolaget ökade därmed med 2 956 588 till 24 866 934 aktier och röster.
 • Jonas Fransson rekryterades som chef för farmaceutisk utveckling och kommer att ingå i Nanexas ledningsgrupp från och med den 1 maj 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Applied Ventures investerade ytterligare 0,5 miljoner dollar genom nyttjande av teckningsoptioner som emitterats i samband med den riktade emissionen under Q1 2021. Nanexa tillfördes genom emissionen 4,3 miljoner kronor före emissionskostnader och antalet aktier och röster i bolaget ökade därmed med 480 879 till 25 347 813 aktier och röster.
 • Nanexa startade sin första kliniska studie i april 2021. Det är en fas I-studie i NEX-18-projektet som görs för att studera farmakokinetik, säkerhet och tolerabilitet.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2021

 • Omsättningen uppgick till: 536 (1 192) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -6 623 (-3 469) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -6 670 (-3 525) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,29 (-0,22) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: 22 158 (32 672) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 34 849 (44 050) kSEK

         Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.