MEDIA

Genomför företrädesemission

23 mars, 2016
- Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen för Nanexa presenterar en färdig finansieringslösning för fortsatt utveckling av innovativa nanobaserade drug delivery-system.

Styrelsen för Nanexa AB (publ) ämnar kalla till extra bolagsstämma den 6 april och föreslå att bolagsstämman beslutar att genomföra en emission med förträdesrätt för Nanexas nuvarande aktieägare. Styrelsen föreslår följande villkor. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 328 296,04 kronor genom utgivande av högst 2 536 645 nya aktier. För varje innehavd och registrerad aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen ska vara 8,00 kronor för varje ny aktie. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 20 april 2016. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt.

Fulltecknad nyemission tillför Nanexa cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från nuvarande aktieägare och nya investerare om cirka 35 procent av emissionslikviden och garantiåtaganden om cirka 35 procent av emissionslikviden – totalt cirka 70 procent av emissionslikviden – vilka på förhand skriftligen avtalats. Kallelse till extra bolagsstämma, med anledning av ovanstående beslut, kommer att publiceras separat.

VD David Westberg kommenterar

2015 har varit ett händelserikt år för Nanexa. Efter en kraftigt övertecknad emission listades bolagets aktie på AktieTorget i slutet av juni. Under hösten formaliserades ett strategiskt samarbete med Uppsala Universitet som idag genererar värdefull data. Det tidigare initierade samarbetet med AztraZeneca har under 2015 fortgått med

oförminskad styrka. Nyligen genomförde också bolaget en framgångsrik djurstudie där vi visade att PharmaShell® väsentligt förlängde halveringstiden och sänkte maximal koncentration av läkemedel. Dessutom har initiala kontakter tagits med tänkbara industriella partners. Jag tillträdde som VD för Nanexa efter 25 år inom läkemedelsindustrin, bland annat som ansvarig för utvecklingsprojekt från idéfas till godkännande av FDA för kommersialisering i USA. Den erfarenheten har jag under hösten använt för att skapa en utvecklingsplan för att Nanexa så snabbt som möjligt ska ha möjlighet att nå kommersiella avtal.

Nanexa vänder sig till en marknad i stor förändring och i tillväxt. Läkemedelsmarknaden kommer fortsätta växa med nya läkemedelsprodukter som förbättrar behandlingseffekten och som minimerar biverkningar. Ett exempel på detta kan vara cancerbehandling där önskemålet är att få så stor effekt på tumörvävnad som möjligt utan att påverka resten av kroppen. Ett viktigt verktyg för att åstadkomma

det är att använda ”drug delivery”- system baserade på nanoteknologi. Nanexas PharmaShell® är ett innovativt exempel på en sådan teknologi som kan användas såväl tillsammans med helt nya läkemedelssubstanser som för att förbättra redan befintliga produkter. Marknaden för nanoteknologiska läkemedel är under stark tillväxt. En alldeles ny rapport från Transparency Market Research bekräftar detta. I den beräknas marknaden vara värd 118 miljarder USD 2023 (36 Miljarder USD, 2014). I denna spännande marknadsutveckling verkar Nanexa med ”drug delivery-plattformen” PharmaShell®.

Jag har redan under hösten mött ett flertal läkemedelsbolag och presenterat konceptet PharmaShell® för dem. Det står då helt klart för mig att PharmaShell® har egenskaper som möter ett flertal av de behov som finns för utveckling av framtidens läkemedel. PharmaShell® ger, genom att helt kapsla in nano- eller mikropartiklar av läkemedelssubstans med täta skal möjlighet att styra frisättningen av läkemedel för att exempelvis skapa en optimal nivå av den aktivta substansen i kroppen. Det täta skalet som sakta löser upp sig i kroppen ger också en möjlighet att målstyra nanopartiklarna innan de frisätter den aktiva substansen vid målorganet.

Det som också står klart för mig är att vi behöver skapa mer utförlig data för att visa på de egenskaper som PharmaShell® har. Läkemedelsindustrin är datadriven och vi behöver möta det behovet av data för att kunna skapa en grund för att teckna kommersiella avtal. Det är därför viktigt att vi accelererar vår verksamhet och tar fram både in-vitro (laboratoriedata) och in-vivo (djurdata). Detta kommer att öka möjligheten att nå kommersiella avtal med de stora globala läkemedelsföretagen. Vi har därför tagit fram en plan för detta som också ligger till grund för den emission vi nu gör.

Vi kommer ta in kritisk kompetens som kompletterar den vi redan har för att skapa ett effektivt team. Med det teamet och vissa kritiska investeringar ser jag att vi kommer leverera mot målet att skapa tre kommersiella avtal senast 2018.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Sista dag för handel i Nanexas aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 april 2016 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 april 2016. Avstämningsdag är den 20 april 2016. För varje innehavd och registrerad aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningstid: 25 april – 13 maj 2016.

Teckningskurs: 8,00 SEK per aktie.

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 2 536 644 aktier, motsvarande högst 20 293 152 SEK. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Detta sker genom anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Antal aktier innan företrädesemission: 5 073 289 aktier.

Värdering: Cirka 41 MSEK (pre-money).

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 25 april –11 maj 2016.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 25 april 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av juni 2016.

Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,0 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av emissionslikviden och garantiteckning om cirka 7,0 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av emissionslikviden. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning cirka 70 procent av emissionsvolymen.

Villkor: Villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsförbindelser och garanter kommer att offentliggöras i prospekt senast i samband med att teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare

Redeye är finansiell rådgivare till Nanexa i samband med den planerade företrädesemissionen.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 
?Telefon: 0709 -42 83 03?
E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)
Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.