MEDIA

Inleder teckningsperiod i företrädesemission

25 april, 2016
- Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen för Nanexa AB (”Nanexa”) har tidigare offentliggjort prospekt och kommunicerat emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Idag inleds förträdesemission i Nanexa.

Fulltecknad nyemission tillför Nanexa cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från nuvarande aktieägare och nya investerare om cirka 35 procent av emissionslikviden och garantiåtaganden om cirka 35 procent av emissionslikviden – totalt cirka 70 procent av emissionslikviden – vilka på förhand skriftligen avtalats. Prospektet och anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.nanexa.com) på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) eller på Redeye hemsida (http://beta.redeye.se/transaction/nanexa).

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Sista dag för handel i Nanexas aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 april 2016 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 april 2016. Avstämningsdag är den 20 april 2016. För varje innehavd och registrerad aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningstid: 25 april – 13 maj 2016.

Teckningskurs: 8,00 SEK per aktie.

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 2 536 644 aktier, motsvarande högst 20 293 152 SEK. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Detta sker genom anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Antal aktier innan företrädesemission: 5 073 289 aktier.

Värdering: Cirka 41 MSEK (pre-money).

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 25 april –11 maj 2016.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 25 april 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av juni 2016.

Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,0 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av emissionslikviden och garantiteckning om cirka 7,0 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av emissionslikviden. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning cirka 70 procent av emissionsvolymen.

Villkor: Villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsförbindelser och garanter kommer att offentliggöras i prospekt senast i samband med att teckningstiden inleds.

Investerarträffar: http://beta.redeye.se/transaction/nanexa

Finansiell rådgivare: Redeye är finansiell rådgivare till Nanexa i samband med den planerade företrädesemissionen.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 

?Telefon: 0709 -42 83 03?

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.