MEDIA

Kallelse till årsstämma i Nanexa AB (publ)

28 april, 2016
- Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i Nanexa AB(publ) kallas härmed till årsstämma i Nanexa AB (publ), 556833-0285, torsdagen den 26 maj 2016, klockan 17.00 på Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 20 maj 2016, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 20 maj 2016 under adress: Nanexa AB, Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala, via e-post till info@nanexa.se eller per telefon 018-100 300.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.nanexa.com. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 20 maj 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val till styrelsen och av revisor
12. Beslut om bemyndigande
13. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 10 och 11

Förslag till fastställande av arvode samt förslag till styrelse och revisor kommer att presenteras på bolagets hemsida den 18 maj 2016.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission högst 1 000 000 aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att tecknade aktier får betalas genom kvittning.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.nanexa.com, och på bolagets adress Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala, från och med den 5 maj 2016. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 5 073 289 aktier och röster.

_____________________

Nanexa AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 

?Telefon: 0709 -42 83 03?

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.