MEDIA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANEXA AB

22 april, 2021
- Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i Nanexa AB (publ), org.nr 556833–0285 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 maj 2021 (avstämningsdagen),
 • dels senast fredagen den 21 maj 2021 anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget till handa senast fredagen den 21 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen, dvs fredagen den 14 maj 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 18 maj 2021 kommer att beaktas vid upprättande av röstlängd på stämman. Sker omregistrering inte i tid har aktieägare inte rätt att poströsta.
Poströstning

Aktieägare kan enbart utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nanexa.com. och hos Bolaget. Någon separat anmälan behöver således inte göras, utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.
Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget via e-post till info@nanexa.com eller med vanlig post till Nanexa AB, Virdings allé 32 B, 754 50 Uppsala. Märk kuvertet med ”Årsstämma 2021”. För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 21 maj 2021. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under punkt ”Ombud” nedan iakttas.
Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.
Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 24 maj 2021, så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nanexa.com.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 24 866 934 aktier och röster. Ytterligare 480 879 aktier är under registrering vid Bolagsverket.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om:
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  3. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för:
   1. Hans Arwidsson, styrelseordförande (till årsstämman 2020)
   2. Göran Ando, styrelseordförande (från årsstämman 2020)
   3. Bengt Gustavsson, ledamot
   4. Anders Johansson, ledamot (till årsstämman 2020)
   5. Urban Paulsson, ledamot
   6. Mårten Rooth, ledamot (från årsstämman 2020)
   7. Otto Skolling, ledamot
   8. Magnus Westgren, ledamot
   9. David Westberg, verkställande direktör
 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 9. Val av styrelse och revisor
  1. Göran Ando, ledamot (omval)
  2. Bengt Gustavsson, ledamot (omval)
  3. Eva Nilsagård, ledamot (nyval)
  4. Urban Paulsson, ledamot (omval)
  5. Mårten Rooth, ledamot (omval)
  6. Otto Skolling, ledamot (omval)
  7. Birgit Stattin Norinder, ledamot (nyval)
  8. Magnus Westgren, ledamot (omval)
  9. Göran Ando, ordförande (omval)
  10. Öhrlings PricewaterhouseCoopers, revisor (omval)
 10. Inrättande av valberedning samt fastställande av valberedningsinstruktion
 11. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 12. Beslut om bemyndigande avseende företrädesemission
 13. Beslut om bemyndigande avseende riktad emission
 14. Beslut om optionsprogram för ledning och övriga anställda
 15. Beslut om optionsprogram för nya styrelseledamöter
 16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande
Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson, eller den som styrelsen utser vid Gunnar Mattssons förhinder, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Punkt 3 – Val av justeringsperson/er
Styrelsen föreslår att Anders Johansson, eller den som styrelsen utser vid Anders Johanssons förhinder, utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att tillse att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas samt att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 260 000 kronor, till revisionsutskottets ordförande med 230 000 kronor och till övriga ledamöter, som inte är anställda i Bolaget, med 130 000 kronor. Bolagets revisor föreslås arvoderas enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår omval av Göran Ando, Bengt Gustavsson, Urban Paulsson, Mårten Rooth, Otto Skolling och Magnus Westgren samt nyval av Eva Nilsagård och Birgit Stattin Norinder som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Göran Ando.

Eva Nilsagård har över 30 års erfarenhet av seniora befattningar inom framförallt fordons- och medicin-/bioteknikindustrin, såsom CFO för Vitrolife, Plastal Industri och OptiGroup, Senior Vice President Strategy & Business development på Volvo Group Sales & Marketing EMEA, samt seniora positioner inom AstraZeneca och AB Volvo. Grundare av och VD för Nilsagård consulting AB där hon under de senaste åren innehaft flera interimstjänster som VD och CFO. Professionell styrelsekarriär med engagemang i börsnoterade, privata och statsägda bolag där hon bland annat bidragit med expertis inom revisionsutskottsarbete och bolagsstyrning samt varit delaktig i flera IPOs. Under de senaste tio åren har Eva agerat mentor till flera unga kvinnliga ledare.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet i Addlife AB, Bufab AB, Hansa Biopharma AB, Nimbus Group AB, Irras AB och Svensk Exportkredit samt styrelseordförande i Spermosens AB. Eva har en kandidatexamen i företagsekonomi samt Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Birgit Stattin Norinder har omfattande erfarenhet från läkemedels- och biotechbolag i Sverige, USA och Storbritannien. Hon har lett flera forsknings- och utvecklings-avdelningar och stått bakom ett antal nya och godkända läkemedel. Hon har bland annat varit vd och ordförande för Prolifix Ltd, Senior Vice Precident Worldwide Development på Pharmacia & Upjohn och Director International Regulatory Affairs på Glaxo Group Research Ltd. Birgit har också haft ett flertal positioner som styrelseledamot och styrelseordförande i europeiska bioteknikbolag.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AddLife AB, Hansa Biopharma AB och Oasmia Pharmaceutical AB. Birgit har en apotekarexamen från Uppsala Universitet.

Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor. Auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo kommer i så fall att ta över som huvudansvarig revisor efter Lars Kylberg.

Punkt 10 – Inrättande av valberedning och antagande av valberedningsinstruktion
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför årsstämman 2022 som utses enligt följande principer.

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2021, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Fler än tio aktieägare behöver dock inte tillfrågas. Vidare skall styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta Bolaget med skäliga kostnader som uppstår i nomineringsprocessen.

Valberedningen ska inför årsstämman 2022 förbereda förslag till följande beslut:

 1. förslag till val av ordförande vid årsstämman,
 2. förslag till styrelsearvoden och ersättning till Bolagets revisorer,
 3. förslag till val av styrelseledamöter,
 4. förslag till val av styrelseordförande,
 5. förslag till val av revisorer, och
 6. förslag till principer för utseende av ledamöter till valberedningen samt förslag till beslut om riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2023.

Punkt 11– Beslut om antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser avseende aktiekapital (§ 4) och antal aktier (§ 5) enligt följande.
Nuvarande lydelser
§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 975 000 kronor och högst 3 900 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000 stycken.
Föreslagna lydelser
§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 3 100 000 kronor och högst 12 400 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier ska vara lägst 24 000 000 aktier och högst 96 000 000 aktier.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande avseende företrädesemission
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande avseende riktad emission
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock, med stöd av detta bemyndigande, inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller villkor enligt ovan är att Bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att införskaffa nytt kapital samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 14 – Beslut om optionsprogram för ledning och övriga anställda
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för samtliga anställda i Bolaget (”Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1”) genom emission av högst 460 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024:1 på följande villkor:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av Bolagets anställda enligt nedan:
(a) verkställande direktören (1 person) (”Kategori 1”): högst 100 000 teckningsoptioner;
(b) övriga personer som ingår i ledningsgruppen (4 personer) (”Kategori 2”): högst 50 000 teckningsoptioner var; och
(c) övriga anställda (8 personer) (”Kategori 3”): högst 20 000 teckningsoptioner var.

Med anställd jämställs person som har träffat anställningsavtal med Bolaget men ännu inte tillträtt sin anställning.
En anställd som tecknar teckningsoptioner inom de ramar som anges ovan och uppfyller de villkor för tilldelning som anges i punkt 11 nedan, är garanterad tilldelning av det antal teckningsoptioner som han/hon tecknar (”garanterad tilldelning”).
En anställd som ingår i Kategori 2 (men ingen annan) får teckna ytterligare teckningsoptioner än vad han/hon är garanterad tilldelning av, dock högst ytterligare 25 000 teckningsoptioner. Om det totala antalet teckningsoptioner som sådan teckning avser överstiger det antal teckningsoptioner som återstår efter garanterad tilldelning enligt ovan, ska de återstående teckningsoptionerna fördelas mellan de anställda inom Kategori 2 som har tecknat ytterligare teckningsoptioner. Fördelningen ska ske pro-rata i förhållande till det antal ytterligare teckningsoptioner som var och en av dem tecknat inom angiven gräns.

Motivet till förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för de anställda i Bolaget. Genom ett sådant program erbjuds de anställda en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer att det kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckningstidens början. Beräkning av teckningsoptionens marknadsvärde ska utföras av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som oberoende värderingsinstitut, med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Teckning av teckningsoptioner ska ske på separat teckningslista under perioden från och med den 14 juni 2021 till och med den 18 juni 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
Tecknade och tilldelade teckningsoptioner ska betalas kontant senast den 23 juni 2021 genom insättning på av Bolaget anvisat bankkonto. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 31 maj 2021 till och med den 11 juni 2021. Teckningskursen ska avrundas till närmast hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.

Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 15 juni 2024 till och med den 31 juli 2024, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning.

Aktie som tillkommer genom teckning med utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts.

En förutsättning för tilldelning av teckningsoptioner är att den teckningsberättigade vid tidpunkten för tilldelning av teckningsoptioner är anställd i Bolaget och varken själv sagt upp sig från sin anställning eller blivit uppsagd. Med anställd jämställs person som har träffat anställningsavtal med Bolaget men ännu inte tillträtt sin anställning. Ytterligare förutsättningar är att teckning av teckningsoptioner lagligen kan ske samt att den anställde senast samtidigt med teckning har träffat ett s.k. hembudsavtal med Bolaget enligt vilket den anställde är förpliktigad att erbjuda Bolaget, eller den Bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna om den anställde avser att överlåta teckningsoptionerna innan de kan utnyttjas, om den anställdes anställning upphör inom viss tid samt i vissa andra fall, till marknadsvärde.

Beslut i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att stämman även beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förlag, innebärande att gränserna för lägsta och högsta aktiekapital och lägsta och högsta antal aktier i Bolaget höjs.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 15 – Beslut om optionsprogram för nya styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att årsstämman, förutsatt att Eva Nilsagård och Birgit Stattin Norinder väljs till nya styrelseledamöter i Bolaget vid stämman i enlighet med valberedningens förslag, beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nämnda styrelseledamöter (”Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2”) genom emission av högst 200 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024:2 på följande villkor:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av styrelseledamöter i Bolaget enligt nedan:
(a) Eva Nilsagård: högst 100 000 teckningsoptioner; och
(b) Birgit Stattin Norinder: högst 100 000 teckningsoptioner.

Motivet till förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyvalda styrelseledamöter i Bolaget. Genom ett sådant program erbjuds de nyvalda styrelseledamöterna en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Valberedningen bedömer att det kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare. Övriga personer som föreslås väljas till styrelseledamöter i Bolaget vid stämman innehar teckningsoptioner sedan tidigare (i egenskap av styrelseledamot eller anställd).

Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckningstidens början. Beräkning av teckningsoptionens marknadsvärde ska utföras av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som oberoende värderingsinstitut, med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Teckning av teckningsoptioner ska ske på separat teckningslista under perioden från och med den 14 juni 2021 till och med den 18 juni 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
Tecknade teckningsoptioner ska betalas kontant senast den 23 juni 2021 genom insättning på av Bolaget anvisat bankkonto. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 31 maj 2021 till och med den 11 juni 2021. Teckningskursen ska avrundas till närmast hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.

Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 15 juni 2024 till och med den 31 juli 2024, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning.

Aktie som tillkommer genom teckning med utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts.

En förutsättning för tilldelning av teckningsoptioner är att den teckningsberättigade är styrelseledamot i Bolaget vid tidpunkten för tilldelning. Ytterligare förutsättningar är att teckning av teckningsoptioner lagligen kan ske samt att styrelseledamoten senast samtidigt med teckning har träffat ett s.k. hembudsavtal med Bolaget, på villkor fastställda av valberedningen, enligt vilket styrelseledamoten är förpliktigad att erbjuda Bolaget, eller den Bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna om styrelseledamoten avser att överlåta teckningsoptionerna innan de kan utnyttjas, om styrelseledamotens uppdrag som styrelseledamot i Bolaget upphör inom viss tid samt i vissa andra fall, till marknadsvärde.

Beslut i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att stämman även beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att gränserna för lägsta och högsta aktiekapital och lägsta och högsta antal aktier i Bolaget höjs.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Behandling av personuppgifter
I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.nanexa.com.

Frågor till styrelse och vd
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast fredagen den 14 maj 2021, till adress Nanexa AB, Virdings allé 32 B, 754 50 Uppsala eller via e-post till info@nanexa.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med onsdagen den 19 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.nanexa.com senast måndagen den 3 maj 2021. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin post- eller e-postadress.

Uppsala i april 2021
Nanexa AB (publ)
Styrelsen