MEDIA

Kommuniké från årsstämma i Nanexa

30 maj, 2016
- Regulatoriskt pressmeddelande

Den 26 maj 2016 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ). Nedan följer de beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet.

Vid stämman var 484 350 st (9,5 procent) av totalt 5 073 289 aktier representerade.

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 180 000 kronor till styrelseordförande och med 90 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. På stämman beslutades också att ledamöter och ordförande ska ha rätt att fakturera arvodet från eget bolag så länge det sker kostnadsneutralt för Nanexas räkning.

Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsstämman beslutade att omvälja Jan Sandström, Magnus Westgren samt Christian Östberg samt om nyval av Hans Arwidsson som styrelseledamöter.        Jan Sandström utsågs till ordförande för styrelsen.

Stämman valde Lars Kylberg, PwC till revisor.

Samtliga val ovan avser tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 

?Telefon: 0709 -42 83 03?

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.