MEDIA

Kommuniké från årsstämma i Nanexa

9 juni, 2022
- Regulatoriskt pressmeddelande

Den 9 juni 2022 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ), varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Resultat- och balansräkning godkändes tillsammans med styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Till styrelseledamöter omvaldes Göran Ando, Bengt Gustavsson, Urban Paulsson, Eva Nilsagård, Birgit Stattin Norinder och Magnus Westgren samt nyval av Richard Davis. Göran Ando omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade om arvoden till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:

Styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 260 000 kronor och övriga ledamöter, som inte är anställda av bolaget, erhåller ett arvode om 130 000 kronor. Vidare utgår ett arvode till revisionsutskottets ordförande om 230 000 kronor och till övriga ledamöter i revisionsutskottet ett arvode om 50 000 kronor. Beslutades även att det skall utgå ett retroaktivt arvode om 50 000 kronor till styrelseledamoten Birgit Stattin Norinder för hennes arbete i revisionsutskottet under 2021/2022.

Till revisor utsågs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Niclas Bergenmo kommer att fortsätta i rollen som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion godkändes.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om bemyndiganden för styrelsen att besluta om företrädesemission samt riktad emission.

Vidare beslutade stämman att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram som omfattar samtliga anställda i bolaget, i enlighet med styrelsens förslag.