MEDIA

Kommuniké från årsstämma i Nanexa AB

15 maj, 2024
- Regulatoriskt pressmeddelande

Den 15 maj 2024 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ), varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Resultat- och balansräkning godkändes tillsammans med styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Till styrelseledamöter omvaldes Göran Ando, Richard Davis, Jakob Dynnes Hansen, Eva Nilsagård och Birgit Stattin Norinder samt nyval av Hanna Tilus. Göran Ando omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade om arvoden till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:
Styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 260 000 kronor och övriga ledamöter, som inte är anställda av bolaget, erhåller ett arvode om 130 000 kronor. Vidare utgår ett arvode till revisionsutskottets ordförande om 100 000 kronor och till övriga ledamöter i revisionsutskottet ett arvode om 50 000 kronor.

Till revisor utsågs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Niclas Bergenmo kommer att fortsätta i rollen som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion godkändes.

Enligt styrelsens förslag beslutade stämman om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser rörande gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier.

Stämman beslutade även att anta styrelsens förslag om bemyndiganden för styrelsen att besluta om företrädesemission samt riktad emission.