MEDIA

Kommuniké från årsstämma i Nanexa

2 juni, 2020
- Regulatoriskt pressmeddelande

Den 2 juni 2020 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ).

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 180 000 kronor till styrelsens ordförande och med 90 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsstämman beslutade att omvälja Bengt Gustavsson, Urban Paulsson, Otto Skolling och Magnus Westgren samt nyvälja Göran Ando och Mårten Rooth som styrelseledamöter. Göran Ando valdes till styrelsens ordförande.

Till revisor utsågs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Lars Kylberg kommer att forsätta som huvudansvarig revisor.

Beslutades att inrätta en valberedning inför årsstämman 2021 samt att fastställa en instruktion för valberedningen enligt det i kallelsen till bolagsstämman intagna förslaget.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om bemyndiganden för styrelsen att besluta om företrädesemission samt riktad emission.

Slutligen beslutade stämman att inrätta två teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram. Det ena omfattar samtliga anställda i bolaget och det andra vissa av bolagets styrelseledamöter. Innehållen i besluten framgår av stämmokallelsen.