MEDIA

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nanexa AB (publ) den 23 oktober 2017

24 oktober, 2017
- Regulatoriskt pressmeddelande
Nanexa AB (publ) höll den 23 oktober 2017 en extra bolagsstämma.

Vid stämman beslutades att ändra

bolagsordningen enligt styrelsens förslag och därigenom öka gränserna för aktiekapitalet från 975 000

kronor till 3 900 000 kronor och öka gränsen för antalet aktier till som lägst 7 500 000 och högst 30 000

000 st. Dessutom beslutade stämman att genomföra en företrädesemission av units enligt styrelsens

förslag som avser tillföra bolaget cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader. Detta medför att bolagets

aktiekapital kan ökas med högst 493 422,42 kronor genom utgivande av högst 3 812 527 aktier. Beslutet

medför vidare att högst 3 812 527 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 3 812 527 aktier. Bolagets

aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 493 422,42

kronor.

För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Två (2) befintliga aktier i Bolaget berättigar teckning av en

(1) Unit för 6 SEK. En (1) Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Större

teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan företräde är också möjlig.

Anmälan till teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under

tiden från och med den 6 november 2017 till och med den 20 november 2017. Uniträtterna är fritt

överlåtbara och kommer att handlas på AktieTorget från och med den 6 november 2017 till och med den

16 november 2017.

För det fall inte samtliga nya units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens

högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska

i första hand ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på

avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal units som sådana personer

tecknat i emissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till

övriga som tecknat units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal units

som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Emissionslikviden skall framförallt användas till vidareutveckling, verifiering och marknadsföring av drugdelivery

plattformen PharmaShell@.

Uppsala den 24 oktober 2017

Nanexa AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Nanexa AB (publ)

David Westberg, VD

Tel. 0709-42 83 03

E-mail: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av

PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom

ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra

AstraZeneca.