MEDIA

Nanexa AB (publ) offentliggör informationsmemorandum

3 november, 2017
- Regulatoriskt pressmeddelande
Nanexa AB (publ) offentliggör idag informationsmemorandum och teaser, genom publicering på Bolagets hemsida samt på AktieTorget, med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 6 – 20 november 2017.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid [image]6 – 20 november 2017
Teckningskurs [image]6 SEK per unit. Courtage utgår ej.
Teckningspost (utan [image]1000 units (6 000 SEK) [image]
företräde)
Vederlagsfri Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny
teckningsoption aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som
motsvarar sjuttiofem (75) % av ett volymvägt genomsnitt
av börskursen för Bolagets aktie under perioden 7
januari 2019 till den 18 januari 2019.
Teckningsperioden äger rum mellan den 21 januari till
den 1 februari 2019.
Emissionsbelopp vid [image]22,9 MSEK [image]
full teckning
Antal nyemitterade 3 812 527 st
units vid full
teckning
Antal aktier innan [image]7 625 054 st
emissionen
Bolagsvärde innan [image]45 750 324 SEK [image]
emissionen
Garanti och Bolaget har mottagit icke säkerställda garantier och
teckningsförbindelser teckningsförbindelser om 18,3 MSEK. Av dessa är ca 17,3
MSEK garantier och ca 1 MSEK teckningsförbindelser.
Detta innebär att 80 % av emissionsbeloppet är
säkerställt.
Aktiens kortnamn [image]NANEXA [image]
ISIN-koder Nanexas aktie har ISIN-kod: SE0007074166 BTU ISIN-kod:
SE0010520437
UR ISIN-kod: SE10520429
TO 1 ISIN-kod: SE 0010520452
[image]Handel med 6 november – 16 november 2017
uniträtter [image]

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

[image]

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.