MEDIA

Nanexa Bokslutskommuniké 2020

18 februari, 2021
- Regulatoriskt - Delårsrapport

”Fjärde kvartalet 2020 var ett av de mest händelserika i Nanexas historia. Vi erhöll ett GMP-certifikat för läkemedelstillverkning och ett kliniskt prövningstillstånd för vårt projekt NEX-18, vi tecknade ett utvecklingsavtal med Applied Materials och ett investeringsavtal med Applied Ventures och efter noggrann utvärdering beslutade vi strax efter utgången av kvartalet att välja lenalidomid för vårt projekt NEX-20.” David Westberg, vd Nanexa AB.

Väsentliga händelser under perioden 2020

 • Nanexa genomförde en företrädesemission som blev fulltecknad och tillförde bolaget 45,5 miljoner kronor före emissionskostnader
 • Nanexa erhöll godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market och första dag för handel var den 29 maj. I samband med detta avnoterades Nanexas aktie från Spotlight Stockmarket.
 • Vid årsstämman den 2 juni beslutades bl a att välja Göran Ando till ny styrelseordförande och Mårten Rooth till ny styrelseledamot, samt att inrätta två teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram för anställda respektive styrelseledamöter. Totalt tecknades 1 116 000 teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 4, motsvarande en maximal utspädning om 5,0%.
 • Patentportföljen förstärktes genom godkännande av en patentansökan i Storbritannien avseende en ALD-reaktor anpassad för kommersiell produktion av PharmaShell®-belagda läkemedel.
 • Nanexa erhöll GMP-certifikat från Läkemedelsverket som ger tillstånd för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial i bolagets pilotanläggning i Uppsala.
 • Det japanska patentverket godkände ytterligare en patentansökan för Nanexa, som ger ett bredare skydd än det patent som tidigare godkänts.
 • Nanexa fick tillstånd av Läkemedelsverket att starta klinisk prövning av läkemedelskandidaten NEX-18.
 • Nanexa tecknade samarbetsavtal med det ledande materialtekniklösningsföretaget Applied Materials, Inc. för att etablera en uppskalad GMP-klassificerad produktionsanläggning för ALD-belagda läkemedel hos Nanexa i Uppsala. Parallellt ingicks ett investeringsavtal med riskkapitalbolaget Applied Ventures som investerar upp till 3 miljoner dollar i Nanexa under 2021 genom riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Applied Ventures investerade 1 miljon dollar i en riktad emission i enlighet med det investeringsavtal som ingåtts i slutet av 2020, vilket tillförde bolaget omkring 8 miljoner kronor efter emissionskostnader.
 • Nanexa beslutade att bolagets andra egna produktprojekt, NEX-20, inriktas på att utveckla en långtidsverkande formulering av lenalidomid för behandling av multipelt myelom.
 • Nanexa tecknade ett utvärderingsavtal med ett icke namngivet europeiskt biotechbolag. Företaget driver ett utvecklingsprojekt inom hjärt-/kärlområdet där PharmaShell® kan möjliggöra en långverkande injicerbar produkt.
 • Inlösen av teckningsoptioner av serie TO2 genomfördes under perioden 1-15 februari 2021 där en teckningsgrad av 97,5% uppnåddes, vilket tillför bolaget 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Antalet aktier och röster i bolaget ökar därmed med 2 956 588 till 24 866 934 aktier och röster.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2020

 • Omsättningen uppgick till: 2 367 (1 710) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -21 489 (-12 709) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -21 736 (-12 950) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -1,09 (-0,88) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: 1 313 (627) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 12 691 (11 378) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober – 31 december 2020

 • Omsättningen uppgick till: 549 (714) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -7 768 (-5 242) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -7 814 (-5 298) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,37 (-0,35) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: -13 300 (-5 689) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 12 691 (11 378) kSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.