MEDIA

Nanexa genomför nyemission inför listning på AktieTorget

20 maj, 2015
- Regulatoriskt pressmeddelande

Nanexa genomför en nyemission inför noteringen på AktieTorget. Nyemissionen ska främst finansiera det fortsatta arbetet för att utveckla Bolagets innovativa drug delivery-system PharmaShell® genom att förstärka befintliga samarbeten samt utveckla nya samarbeten med ledande läkemedelsbolag. 

Teckningskursen är 9,00 kronor per aktie och teckningstiden löper från den 21 maj till den 5 juni 2015. Emissionen kommer vid full teckning tillföra Nanexa AB 10,4 miljoner kronor före emissionskostnader och antalet nyemitterade aktier vid full teckning uppgår till 1 150 000 stycken. Nanexa har i samband med erbjudandet erhållit teckningsförbindelser från Bolagets aktieägare Rutger Arnhult via M2 Capital Management AB och Patrik Tillman via Kattvik Financial Services AB om 1,8 mkr, motsvarande cirka 18 procent av emissionsbeloppet. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 5,4 mkr motsvarande cirka 52 procent av emissionsbeloppet. Således är emissionen säkerställd till 70 procent.

Bakgrund och motiv

Nanexa utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt drug delivery-system med potentialen att ge nya läkemedel specifika och avgörande egenskaper. Tekniken som använts, Atomic Layer Deposition (ALD), har av Nanexa anpassats till och utvecklats för att belägga nanometerstora läkemedelspartiklar. ALD-tekniken innebär att läkemedelspartiklar kan förses med önskat antal atomlager av en given kemisk substans, vilket skapar helt nya förutsättningar för läkemedelsformuleringar och läkemedelsutveckling.

PharmaShell adresserar stora medicinska behov. Marknaden för nanobaserade drug delivery-system är under stark expansion och prognosticeras att växa från 30 miljarder USD 2015 till 136 miljarder USD år 2021. En viktig trend inom läkemedelsindustrin sätt att arbeta med drug delivery handlar om att styra läkemedlet till vävnad som skall behandlas och minska mängden läkemedel i övriga kroppen. På så sätt uppnås en ökad behandlingseffekt och minskade biverkningar. PharmaShell® bidrar till ökad cirkulationstid i blodbanan och ökar möjligheten att koppla målstyrningsmolekyler till skalet som binder mot endast en typ av vävnad, exempelvis en tumör eller specifika platser i hjärtat eller andra organ. I maj 2013 ingicks ett samarbete med AstraZeneca kring utvecklingen av PharmaShell®. Avtalet med AstraZeneca är ett så kallat ”Material Transfer and Feasibility Study Agreement”.

Emissionskapitalet ska användas till att ta produkten PharmaShell® från så kallat proof of concept till validerad produkt, samt till investeringar i övrig produktportfölj, immateriella rättigheter, marknadsföring samt rörelsekapital.

Villkor i sammandrag:

  • Teckningstid: 21 maj – 5 juni 2015
  • Teckningspost: Minsta teckningspost är 500 aktier
  • Teckningskurs: 9,00 kronor per aktie
  • Emissionsbelopp vid full teckning: 10 350 000 kr
  • Antal nyemitterade aktier vid full teckning: 1 150 000 st
  • Värdering: 34,8 miljoner kronor (pre-money)
  • Första dag för handel med aktier på AktieTorget beräknas till den 24 juni 2015

Memorandum, folder samt anmälningssedel finns att tillgå på Nanexa ABs, Partner Fondkommission ABs och AktieTorgets respektive hemsidor (www.nanexa.com, www.partnerfk.se och www.aktietorget.se).

Investerarträffar
I samband med emissionen kommer Nanexa tillsammans med AktieTorget samt Aktiespararna att anordna investerarträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Investerarträffarna kommer att spelas in och kommer att läggas upp på Nanexas hemsida: www.nanexa.se.

AktieTorget, Stockholm 20 maj kl 18.30 Scandic Anglais se inbjudan
AktieTorget, Uppsala 21 maj kl.18.00 Salagatan 18A se inbjudan
Aktiespararna, Gbg 21 maj 13.30 Handelshögskolan, Vasagatan 1 se inbjudan
AktieTorget, Skellefteå 26 maj 17.30 Scandic Hotel, Kanalg 75 se inbjudan
AktieTorget, Umeå 27 maj 11.30 Sliperiet, Ö Strandg 32 se inbjudan

Anmälan sker direkt till AktieTorget och Aktiespararna via länken ”se inbjudan” på varje rad ovan alternativt på info@partnerfk.se.

För mer information om erbjudandet kontakta:

Partner Fondkommission AB

031-761 22 30

info@partnerfk.se

Alt.

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 
Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.