MEDIA

Nanexa har startat Fas 1-studien med NEX-20 enligt plan

6 december, 2022
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelar idag att första dosen av NEX-20 har administrerats i Fas 1-studien NEX-20-01.

NEX-20-01 är en Fas 1-studie där friska frivilliga får en singel-injektion av NEX-20 och sedan följs med avseende på den farmakokinetiska profilen, säkerhet och tolerabilitet av läkemedlet. Studien är designad att studera olika dosnivåer i sekventiella dosgrupper, baserat på utvärdering av data under studiens gång.

”Efter att ha genomfört ett prekliniskt program för NEX-20 kommer vi med denna studie nu kunna bekräfta hur lång depå vi har av vår första PharmaShell®-beredning av lenalidomid i människa. Dessa data från friska frivilliga möjliggör vår fortsatta planering för dosering av NEX-20 i patienter med den livshotande blodcancersjukdomen multipelt myelom. Detta är ytterligare ett stort steg framåt för Nanexa att med PharmaShell® minska behandlingsbördan för patienter och vårdgivare ”, säger David Westberg, VD för Nanexa.

NEX-20 är en långtidsverkande formulering av lenalidomid, baserad på Nanexas drug delivery-system PharmaShell®. Lenalidomid är en immunmodulerande substans som verkar såväl på cancercellerna som på den omgivande mikromiljön (1). Idag ges lenalidomid till patienter i form av en oral kapsel en gång om dagen under 21-28 dagar i sträck i behandlingscykler om 28 dagar.

Studier visar en bristfällig efterlevnad avseende daglig peroral behandling med lenalidomid hos många patienter med multipelt myelom (2). NEX-20 som ges på kliniken kommer att kunna ersätta en daglig oral dos lenalidomid med en enda injektion per månad, vilket säkerställer att patienter får sin rätta dos under hela behandlingen. ”Den här typen av skräddarsydda depåberedningar är hoppingivande för patienter eftersom man kan förvänta sig en bättre klinisk effekt som ett resultat av en förbättrad behandlingsefterlevnad”, säger David Westberg.

Referenser:

  1. A review of the history, properties, and use of the immunomodulatory compound lenalidomide Zeldis et al. Ann N Y Acad Sci. 2011 Mar;1222:76-82
  2. Adherence to Lenalidomide in Older Adults With Newly Diagnosed Multiple Myeloma. Hira Mian, Mark Fiala, Tanya M Wildes Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2020;20(2):98-104.e1. doi: 10.1016/j.clml.2019.09.618. Epub 2019 Oct 9. PMID: 31843543