MEDIA

Nanexa offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

10 februari, 2020
- Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Nanexa AB (publ) ("Nanexa" eller "Bolaget") har med anledning av den förestående nyemissionen av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 31 januari 2020("Företrädesemissionen"), upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag har godkänts ochregistrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående företrädesemissionen av units och har idag, den 10 februari 2020, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.nanexa.com) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). I anslutning till att teckningsperioden inleds kommer en sammanfattande folder att sändas per post till Nanexas direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare.

Företrädesemissionen i sammandrag

 • För varje aktie i Bolaget som innehades på avstämningsdagen den 7 februari 2020 erhålls en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 2.

 • Teckningskursen uppgår till 30 SEK per unit, motsvarande 7,50 SEK per ny aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 45,5 MSEK genom Företrädesemissionen, exklusive det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma från teckningsoptionerna.

 • Teckning av units med eller utan företrädesrätt sker under perioden 11 – 25 februari 2020.

 • Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 11 – 21 februari 2020.

 • Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttiofem

  (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden inleds, dock kan lösenpriset högst uppgå till 15 SEK per aktie. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskottet från teckningsoptionerna högst kan uppgå till 45,5 MSEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker sedan under perioden 1 – 15 februari 2021.

 • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till 42,2 MSEK, motsvarande cirka 93 procent av erbjudandet.

  För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet.

  Investerarträffar

  I samband med Företrädesemissionen presenterar VD David Westberg verksamheten vid följande tillfällen:

 • Den 10 februari 2020 kl 19:30, Aktiespararnas Aktiekväll, Hotel Birger Jarl, Stockholm. Anmälan görs på

  aktiespararnas hemsida, www.aktiespararna.se

 • Den 13 februari 2020, BioSTOCK Live Stockholm. Anmälan sker på Biostocks hemsida, www.biostock.se

 • Den 14 februari 2020 kl 12:00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Anmälan sker till seminarium@penser.se

Rådgivare

Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare till Nanexa i samband med Företrädesemissionen och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 – 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Nanexa. Teckning av units skall enbart ske på grundval av informationen i det offentliggjorda Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Nanexa har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Actfrån 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inteerbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andravärdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU")kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftningkan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Nanexas aktuella syn på framtidahändelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender,och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av

PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor

potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®

utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland

AstraZeneca.