MEDIA

Nanexa offentliggör prospekt

15 april, 2016
- Regulatoriskt pressmeddelande

Prospektet avseende företrädesemission i Nanexa AB (publ) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.nanexa.com.

Aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 20 april 2016 kommer att få en förtryckt emissionsredovisning med inbetalningskort samt en sammanfattning av erbjudandet per post till den i Euroclear angivna adressen. Aktieägare som har sitt innehav i aktiedepå eller på annat sätt förvaltat genom förvaltare får information och instruktioner direkt från sin bank eller förvaltare. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Nanexas hemsida, www.nanexa.com, på emissionsinstitutets hemsida www.eminova.se, på Redeyes hemsida, www.redeye.se samt även på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se.

Teckningstiden i företrädesemissionen löper från den 25 april till och med den 13 maj 2016. De som på avstämningsdagen är aktieägare i Nanexa erhåller en (1) teckningsrätt per aktie och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till kursen 8,00 kronor per aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. Företrädesemissionen täcks till cirka 70 procent av garantiåtaganden och teckningsförbindelser.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 

?Telefon: 0709 -42 83 03?

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.se

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca och Karolinska Institutet.