MEDIA

Nanexa offentliggör utfall i företrädesemissionen

30 oktober, 2023
- Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”), offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission om cirka 121 MSEK (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 26 oktober 2023. Utfallet i Företrädesemissionen visar att 42 146 268 aktier, motsvarande cirka 34,7 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed kommer garantiåtaganden om 32 853 732 aktier, motsvarande cirka 27,1 procent av erbjudna aktier, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget 75 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Den 21 september 2023 tillkännagav Nanexa att styrelsen beslutat om att genomföra en företrädesemisson om cirka 121 MSEK med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 9 juni 2023. Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till 75 MSEK, motsvarande cirka 62 procent av Företrädesemissionen.

Slutligt utfall

Utfallet visar att 40 629 132 aktier, motsvarande cirka 33,5 procent av erbjudna aktier, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 1 517 136 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,2 procent av erbjudna aktier. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 34,7 procent av erbjudna aktier med och utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtaganden om 32 853 732 aktier, motsvarande cirka 27,1 procent av erbjudna aktier, kommer att utnyttjas.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA:er) kommer att ske intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 45. När aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer BTA att bokas om till aktier utan särskild avisering. De nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq First North Growth omkring vecka 46 2023.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i prospektet publicerat den 11 oktober 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan teckningsrätter förväntas distribueras den 31 oktober 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat aktier via en förvaltare kommer erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Nanexa öka med 75 000 000, från 60 695 626 till 135 695 626 och aktiekapitalet öka med cirka 9 706 601,8272 SEK, från 7 855 310,3231 SEK till 17 561 912,1503 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 55,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare
Zonda Partners agerar sole global coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Bolaget.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”).

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har offentliggjorts av Bolaget den 11 oktober 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen som är behörig myndighet enligt Prospektförordningen. Finansinspektionens kommande godkännande av prospektet ska inte uppfattas som något slags stöd för Bolaget eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. Nanexa har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon annan medlemsstat i EES utöver Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Nanexas avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Nanexa har gjort efter bästa förmåga men som Nanexa inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Nanexa. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.