MEDIA

Nanexa offentliggör utfallet av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

18 februari, 2021
- Regulatoriskt pressmeddelande

Nanexa AB (”Nanexa” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission i februari 2020. Utfallet visar att totalt 2 956 588 teckningsoptioner utnyttjades för teckning av 2 956 588 nya aktier i Bolaget, motsvarande cirka 97,5 procent av det totala antalet utgivna teckningsoptioner av serie TO2.

Nanexa genomförde under februari 2020 en företrädesemission av units där varje unit innehöll fyra (4) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. Sammantaget emitterades 3 031 978 teckningsoptioner av serie TO2. Varje teckningsoption berättigade innehavaren, under teckningsperioden 1-15 februari 2021, till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs om 8,42 SEK per aktie.

Inlösenperioden är nu avslutad och utfallet visar att totalt 2 956 588 teckningsoptioner nyttjades för teckning av 2 956 588 nya aktier i Bolaget, motsvarande cirka 97,5 procent av det totala antalet utgivna teckningsoptioner av serie TO2. Nanexa tillförs därmed totalt cirka 24,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

”Jag och styrelsen är mycket nöjda med det höga intresset och den nästan fullständiga optionsinlösen. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett spännande och värdeskapande 2021”, säger Nanexas VD David Westberg.

Genom nyttjandet av 2 956 588 teckningsoptioner av serie TO2 kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 2 956 588, från 21 910 346 till 24 866 934 aktier och röster och aktiekapitalet att öka med cirka 382645,63 SEK, från 2 835 666,73 SEK till cirka 3 218 312,36 SEK. Utspädningen för aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner för teckning av nya aktier uppgår till totalt cirka 12 procent.

De interimsaktier som utfärdas i samband med inlösen av teckningsoptionerna beräknas omvandlas till aktier och tas upp till handel inom två veckor.