MEDIA

Nanexa optimerar affärsverksamheten genom taktiska prioriteringar

20 december, 2023
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelar idag att styrelsen har beslutat att fokusera verksamheten till tre nyckelområden. Beslutet innebär taktiska prioriteringar med målsättning att dagens kassa och förväntade intäkter från utvärderingsavtal ska räcka till halvårsskiftet 2025 och möjliggöra betydande värdeskapande framsteg i prioriterade samarbeten och det egna projektet NEX-22.

För att säkerställa en stabil ekonomisk bas har Nanexa valt att fokusera på projekt med lägre risk och högre intäktspotential på kort till medellång sikt. Parallellt avser Nanexa genomföra betydande kostnadsbesparingar med ambitionen att de befintliga medlen ska räcka fram till och med första halvåret 2025. Genom denna fokusering ökar möjligheterna att nå mål som kan generera betydande intäkter och därmed minska behovet av extern finansiering framöver.

De tre fokusområdena som kommer att prioriteras framöver är:

  • Det egna projektet NEX-22: En enmånadsdepå av GLP-1-substansen liraglutid, inom den stora och mycket expansiva indikationen typ 2-diabetes. Nanexa kommer i samarbete med ett internationellt ledande CRO inom diabetes inom kort att starta en klinisk fas I-studie med NEX-22. Ansökan om kliniskt prövningstillstånd är inskickad planenligt till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och målsättningen är att kunna starta studien under första kvartalet 2024. Förväntad avläsning av studien är i slutet av 2024. NEX-22 bedöms även kunna användas i den expansiva obesitasindikationen.
  • Partnerprojektet med Novo Nordisk: Exklusivitets- och utvärderingsavtalet avser Nanexas drug delivery-system PharmaShell® tillsammans med en specifik substansklass. Samarbetet har utvecklats väl under 2023 och ska under 2024 drivas genom flera viktiga steg i den prekliniska utvecklingen, som kan ligga till grund för strategiska utvecklings- och licensavtal.
  • Andra prioriterade partnerprojekt: Långt gångna utvärderingsprojekt med andra globala läkemedelsbolag där Nanexa också ser möjligheter till intressanta breddningar av samarbeten med betydande intäktspotential under perioden.

Nanexa ser fortfarande stor värdepotential i onkologiprojekten NEX-18 och NEX-20 och kommer att fortsätta utvecklingen så snart som möjligt när den finansiella situationen så tillåter eller i samarbete med partnerbolag. Nanexa kommer under denna period kontinuerligt utvärdera och anpassa sina taktiska och strategiska prioriteringar för att säkerställa långsiktig framgång.

”Vi är fast beslutna att skapa värde för våra aktieägare och samarbetspartners genom att fokusera på projekt där vi ser störst potential och möjligheter. Jag ser stora möjligheter för att vi ska nå betydande framsteg i våra samarbeten och i NEX-22-projektet de kommande 18 månaderna. Dessa taktiska prioriteringar, som har syftet att öka intäkterna samtidigt som vi ser över våra kostnader, kommer att stärka vår position på marknaden”, säger David Westberg, vd för Nanexa.