MEDIA

Nanexa publicerar bokslutskommuniké för 2021

17 februari, 2022
- Regulatoriskt - Delårsrapport

Ytterligare utvärderingsavtal och positiva resultat i preklinisk utredning av NEX-18

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2021

 • Nanexa mottog beslut från Finansinspektionen att betala sanktionsavgift om 1 000 000 kronor avseende en händelse som inträffade 2017.
 • Nanexa tecknade ytterligare ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement med en av bolagets befintliga kunder, för utvärdering av PharmaShell®-teknologin med en specifik biologisk läkemedelssubstans.
 • Kompletterande prekliniska studier inleddes i oktober för att utreda vad som har orsakat de måttliga hudreaktioner som uppkom i bolagets fas I-studie med NEX-18, en depåberedning av azacitidin baserad på PharmaShell.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nanexa beviljades ett patent i USA (US 11,214,865 B2) avseende en ALD-reaktor anpassad för storskalig produktion av PharmaShell-belagda läkemedel.
 • Nanexa meddelade att bolagets prekliniska utredning indikerar orsaken till och en potentiell lösning på de måttliga hudreaktioner som uppkom i den kliniska studien med NEX-18. Med dessa resultat expanderar Nanexa det prekliniska programmet för att optimera formuleringen av NEX-18 och projektet väntas gå in i klinik igen under nästa år.

Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober – 31 december 2021

 • Omsättningen uppgick till: 670 (549) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -13 045 (-7 768) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -13 087 (-7 814) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,26 (-0,37) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: -14 139 (-13 300) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 105 660 (12 691) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2021

 • Omsättningen uppgick till: 2 374 (2 367) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -35 821 (-21 489) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -35 999 (-21 736) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -1,01 (-1,09) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: 92 969 (1 313) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 105 660 (12 691) kSEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på vår hemsida via följande länk, https://nanexa.com/finansiella-rapporter/.

Investerarpresentation 17 februari kl 14:30

Webcast och telekonferens med frågestund hålls den 17 februari 2022, kl 14:30 (CET) med styrelseordförande Göran Ando, vd David Westberg och styrelseledamot Bengt Gustavsson.

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/nanexa-q4-2021
Telekonferens: SE: +46856642706 | UK: +443333009260 | US: +16467224902