MEDIA

Nanexa publicerar bokslutskommuniké för 2022

16 februari, 2023
- Regulatoriskt - Delårsrapport

Avtal och riktad emission till Novo Nordisk, lösning på patentintrångsprocessen och start av fas 1-studie med NEX-20

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022

 • Nanexa tecknade under kvartalet ett exklusivitets- och utvärderingsavtal, ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement, med det ledande globala läkemedelsbolaget Novo Nordisk A/S (”Novo Nordisk”) för utvärdering av Nanexas drug delivery-system PharmaShell® tillsammans med Novo Nordisks produkter inom en viss substansklass. Som en del av utvärderingsavtalet erhåller Nanexa betalningar om cirka 46,1 MSEK för att ge Novo Nordisk en tidsbegränsad exklusivitet samt för det arbete som utförs under utvärderingsperioden. I samband med avtalet genomfördes även en riktad emission till Novo Nordisk som tillförde Nanexa 17,2 MSEK före emissionskostnader och gjorde Novo Nordisk till största ägare med 16,5 procent av bolagets aktier och röster
 • Nanexa startade enligt plan Fas 1-studien med NEX-20, en långtidsverkande formulering av lenalidomid för behandling av multipelt myelom. Studien görs med friska frivilliga i syfte att studera den farmakokinetiska profilen, säkerhet och tolerabilitet av läkemedlet
 • Nanexa AB och VitriVax, Inc. meddelade gemensamt att de har nått en lösning på den patentintrångsprocess som Nanexa AB lämnat in mot VitriVax, Inc. i USA:s distriktsdomstol för District of Delaware
 • Nanexa tecknade ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement med ett läkemedelsbolag för utvärdering av Nanexas drug delivery-system PharmaShell i en depåformulering av ett specifikt läkemedel för intravitreal administrering
 • Under kvartalet utsågs en valberedning i Nanexa AB (publ) inför årsstämman 2023, i enlighet med de principer som beslutades av Nanexas årsstämma 9 juni 2022, bestående av Philip Norin, Hanno Lindroth (utsedd av Mårten Rooth), Christian Östberg (utsedd av Anders Johansson) och Göran Ando (styrelseordförande, adjungerad).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober – 31 december 2022

 • Omsättningen uppgick till: 819 (670) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -17 869 (-13 045) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -17 932 (-13 087) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,35 (-0,26) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: 35 574 (-14 139) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 81 182 (105 660) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2022

 • Omsättningen uppgick till: 2 860 (2 374) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -57 981 (-35 821) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -58 571 (-35 999) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -1,16 (-1,01) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: -24 478 (92 969) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 81 182 (105 660) kSEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://nanexa.com/finansiella-rapporter/.

Rapportkommentar 16 februari kl 14:00
En livesänd kommentar med vd David Westberg hålls den 16 februari kl. 14:00 via Infront Direkt Studios och tittarna ges möjlighet att ställa frågor via chat.

Rapportkommentaren kan ses via denna länk.

Rapportkommentaren kommer även att läggas upp på Nanexas hemsida i efterhand.