MEDIA

Nanexa publicerar bokslutskommuniké och Q4-rapport 2023

21 februari, 2024
- Regulatoriskt - Delårsrapport

Klinisk prövningsansökan för NEX-22 inlämnad, finansiering säkrad och taktiska prioriteringar för 2024

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023

 • Nanexa meddelade att fas I-studien NEX-20-01 har slutförts. Utöver tidigare kommunicerad positiva resultat från den farmakokinetiska utvärderingen erhöll bolaget slutliga säkerhets- och tolerabilitetsdata som också stödjer projektets vidare utveckling.
 • Nanexa offentliggjorde utfallet i bolagets företrädesemission om cirka 121 MSEK, som visade att 42 146 268 aktier, motsvarande cirka 34,7 procent av företrädesemissionen, hade tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed utnyttjades garantiåtaganden om 32 853 732 aktier, motsvarande cirka 27,1 procent av erbjudna aktier och företrädesemissionen tillförde bolaget 75 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
 • Nanexa tecknade ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement med ett av de största globala läkemedelsbolagen, för utvärdering av Nanexas drug delivery-system, PharmaShell®, i en depåformulering av en monoklonal anitikropp.
 • Nanexa meddelade att den kliniska prövningsansökan för fas I-studien av NEX-22 i patienter med typ 2-diabetes har emottagits och validerats av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.
 • Nanexas styrelse beslutade att fokusera verksamheten till tre nyckelområden. Beslutet innebär taktiska prioriteringar och kostnadsbesparingar med målsättning att dagens kassa och förväntade intäkter från utvärderingsavtal ska räcka till halvårsskiftet 2025 och möjliggöra betydande värdeskapande framsteg i prioriterade samarbeten och det egna projektet NEX-22.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober – 31 december 2023

 • Omsättningen uppgick till: 6 816 (819) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -51 367 (-17 869) kSEK
 • Periodens resultat uppgick till: -51 150 (-17 932) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,52 (-0,35) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: 44 599 (35 574) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 65 168 (81 182) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2023

 • Omsättningen uppgick till: 29 327 (2 860) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -76 625 (-57 981) kSEK
 • Periodens resultat uppgick till: -76 398 (-58 571) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -1,09 (-1,16) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: -16 014 (-24 478) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 65 168 (81 182) kSEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://nanexa.com/finansiella-rapporter/.

Rapportkommentar 21 februari kl 11:30
En livesänd kommentar med vd David Westberg och CFO Björn Svanström hålls den 21 februari kl 11:30 via Infront Direkt Studios och tittarna ges möjlighet att ställa frågor via chat.

Rapportkommentaren kommer att finnas tillgänglig via denna länk.
Rapportkommentaren kommer även att läggas upp på Nanexas hemsida i efterhand.