MEDIA

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-juni 2021

20 augusti, 2021
- Regulatoriskt - Delårsrapport

Första kliniska studien startad och långsiktig finansiering säkrad

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

 • Nanexa startade sin första kliniska studie i slutet av april 2021. Det är en fas I-studie i NEX-18-projektet som görs för att studera farmakokinetik, säkerhet och tolerabilitet. Första patienten behandlades i slutet av maj 2021.
 • Applied Ventures investerade ytterligare 0,5 miljoner dollar genom nyttjande av teckningsoptioner som emitterats i samband med den riktade emissionen i Q1 2021. Nanexa tillfördes genom emissionen 4,3 miljoner kronor och antalet aktier och röster i bolaget ökade med 480 879 till 25 347 813 aktier och röster.
 • Nanexa erhöll i maj 2021 godkännande i Kina för sitt grundpatent, som omfattar tillverkningsmetoden, produkter som kommer ut av den, samt användning av PharmaShell®-belagda läkemedel.
 • Vid Nanexas årsstämma den 24 maj beslutades bl a att välja Eva Nilsagård och Birgit Stattin Norinder till nya styrelseledamöter, om bemyndiganden för styrelsen att besluta om företrädesemission respektive riktad emission, samt att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda. Totalt tecknades därefter 380 000 teckningsoptioner, motsvarande en maximal utspädning om 1,5%.
 • Nanexa lämnande i maj 2021 in en stämningsansökan om patentintrång till en federal domstol i Delaware, USA, mot Vitrivax, Inc.
 • Nanexa beslutade i juni 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om ca 127 miljoner kronor. Teckningsperioden löpte fr o m den 17 juni t o m den 1 juli 2021.
 • Nanexa erhöll i juni 2021 godkännande i Sydkorea för sitt grundpatent avseende PharmaShell®-belagda läkemedel.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Europeiska patentverket (EPO) kommunicerade avsikten att bevilja ett europeiskt patent avseende Nanexas PharmaShell®-teknologi.
 • Företrädesemissionen om 127 miljoner kronor som beslutades i juni slutfördes och registrerades under juli 2021.

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2021

 • Omsättningen uppgick till: 342 (97) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -8 296 (-6 430) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -8 339 (-6 494) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,33 (-0,31) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: -6 253 (-9 961) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 28 596 (34 089) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 juni 2021

 • Omsättningen uppgick till: 878 (1 289) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -14 919 (-9 899) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -15 008 (-10 020) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,64 (-0,54) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: 15 905 (22 711) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 28 596 (34 089) kSEK

          Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.