MEDIA

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-juni 2022

26 augusti, 2022
- Regulatoriskt - Delårsrapport

Pilotanläggningen invigd och GMP-certifierad, patent godkänt i Europa och produktprojekten närmar sig klinisk fas

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022

 • Europeiska patentverket (EPO) godkände Nanexas patentansökan avseende drug delivery-systemet PharmaShell®. Patentskyddet omfattar metoden för tillverkning av PharmaShell och produkter tillverkade genom metoden.
 • Nanexa beviljades medel inom ramen för VINNOVA-projektet ”Verifiering i Testa Center, del III” till ett belopp på maximalt 290 000 kronor, för ett internt forskningsprojekt med målet att belägga monoklonala antikroppar (mAbs) med PharmaShell.
 • Nanexa färdigställde nya lokaler med kontor, R&D-laboratorie och pilotanläggning för produktion i Uppsala Business Park och en invigning hölls den 9 juni.
 • Läkemedelsverket genomförde en inspektion av den nya pilotanläggningen för att utfärda GMP-certifikat för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial. Inspektionen genomfördes utan större anmärkningar.
 • Vid Nanexas årsstämma den 9 juni beslutades bl a att välja Richard Davis till ny styrelseledamot, om bemyndiganden för styrelsen att besluta om företrädesemission respektive riktad emission, samt att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda. Totalt tecknades därefter 983 000 teckningsoptioner, motsvarande en maximal utspädning om 1,9%.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nanexa utökade sitt samarbetsavtal med Applied Materials, Inc. genom ett tilläggsavtal som reglerar kommersiella frågor och banar väg för potentiella framtida licensavtal med kunder inom läkemedelsbranschen.
 • Nanexa erhöll utökat GMP-certifikat från Läkemedelsverket för tillverkning och frisläppning av kliniskt prövningsmaterial i den nya pilotanläggningen i Uppsala, baserat på den inspektion som genomfördes under andra kvartalet.

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2022

 • Omsättningen uppgick till: 211 (342) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -15 854 (-8 296) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -16 224 (-8 339) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,32 (-0,33) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: -20 822 (-6 253) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 66 904 (28 596) kSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 juni 2022

 • Omsättningen uppgick till: 509 (878) kSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -28 185 (-14 919) kSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till: -28 594 (-15 008) kSEK
 • Resultat per aktie uppgick till: -0,56 (-0,64) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till: -38 756 (15 905) kSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång: 66 904 (28 596) kSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida via följande länk, https://nanexa.com/finansiella-rapporter/.

Rapportkommentar 26 augusti kl 10:00

En livesänd Rapportkommentar hålls på Infront Direkt Studios kl 10:00, där vd David Westberg svarar på frågor från reporter och tittarna ges möjlighet att ställa frågor via chat.

Sändningen kan ses på denna länk.